wtorek, 24 stycznia 2017

Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #2/ Maurowie: Czarna Gwardia #2
مرحبا بالجميع!

Today I return to the the Reconquista times and another entry dedicated to the Moors. 
This time I painted a few soldiers, who are a command group for my Black Guards, elite soldiers.
Like the previous four, models come from Artizan Designs Berbers series and as metal patterns of historical figures are quite nice. 

Pattern banner from a Bernardo buddy, from foreign groups dedicated to Saga and C & C systems.

In this way, the first unit of the Moorish completed - a nice change from "European" climate. There will be more, but more colorful.
Feel free to watch and read.Traditionally, history corner.
Word of the Moors (lat. Mauri) comes from Mauritania, the name of the land of historical and geographical, now the western part of Algeria and northern Morocco. In different historical periods changed its meaning.
In an interesting medieval Europe they called me as the Muslim inhabitants of the Iberian Peninsula, who created Muslim state in the area of present-day Andalusia, reaching, in the era of the greatest conquest in the VII-VIII century, central France.


Until 711 originating from the North African Moors, who are mostly Berbers, Christian Visigoths conquered the state and will come to the land of Spain. Under the leadership of Tariq and his successors in the ongoing campaign nearly eight years, subjugated almost the entire peninsula.

Then they crossed the Pyrenees but were defeated by the Franks led by Charles Martel in the Battle of Poitiers in 732. You Moors in the fifties VIII century, plunged into the turmoil of the civil war, so further progress in Europe had to be abandoned.

The conquered territories, which included almost the entire Iberian Peninsula, the Moors called Al-Andalus. Almost, because apart from their effect was almost the entire Basque Country in the Pyrenees and located in the northwest region called Asturias. It is precisely in the areas of Asturias, in the battle of Covadonga, were beaten.

The victory of 718 is considered the beginning of the Reconquest. Christian residents of Asturias, defend before the onslaught of the Moors, gave birth to a new state. Identification for creating a state religion was.
Not without significance was the finding of the alleged tomb of St. James in 813 years. In this place was built the cathedral of Santiago de Compostela, which became a center of pilgrimage and a milestone in shaping the identity of the Christian state.


Shortly afterwards, the Asturian south set off the first expedition of the predatory nature, at first I did not have the character of efforts to recover lands taken away. With time, however, it limits the incursions began to expand.
In the mid-tenth century Christians claimed areas at the height of the river Douro. The capital was moved from Oviedo to León, giving rise to a new kingdom.
Asturias was not the only Christian nucleus of statehood on the Iberian Peninsula. She was also Castile, located north of Burgos. Marca Hispanica is a result of the expansion of the Franks, and from the tenth century known as Catalonia and the Basque country in the areas of Navarra and Aragon.


In the second half of the twelfth century Castile and Aragon agreed to the division of the peninsula on its sphere of influence and cooperation in the fight against the Moors. When the system joined Navarre, joined forces under the command at the Christian kingdoms of Alfonso VIII of Castile fought in 1212 winning the battle of Las Navas de Tolosa.

It was a landmark date in the history of the Reconquista. From now on we have to deal with the systematic procession of Christians in the south. At the end of the thirteenth century mansion Muslim limited only to the emirate of Granada.


The end of the Reconquest takes place in 1492. January 2nd Army Castile-Aragonese enter to Granada. Monarchs decided to forced conversion of Muslims. The alternative was the only exile.

 http://awesomemiddleageshastings.weebly.com/-inquisition--reconquista---scott-r.html
http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?685992-PREVIEWS-WIP-Preview-Thread/page13


مرحبا بالجميع!

Dziś powracam do czasów Rekonkwisty i kolejnego wpisu poświęconemu Maurom.
Tym razem pomalowałem kilku żołnierzy, będących grupą dowodzenia dla mojej elitarnej Czarnej Gwardii.
Podobnie jak poprzednia czwórka, modele pochodzą z serii Berberów od Artizan Designs i jak na metalowe wzory figurek historycznych są całkiem ładne.
Wzór sztandaru od kolegi Bernardo, z zagranicznej grupy poświęconej Sadze oraz C&C.

Tym sposobem pierwszy oddział Maurów ukończony - bardzo miła odmiana od "europejskich" klimatów. Będzie ich więcej, ale już bardziej kolorowych.
Zapraszam do oglądania i czytania.


Tradycyjnie, kącik historyczny.
Słowo Maurowie (łac. Mauri) pochodzi od Mauretanii, nazwy krainy historyczno-geograficznej, obecnie zachodniej części Algierii i północnego Maroka. W różnych okresach historycznych zmieniało ono swoje znaczenie.
W interesującej mnie średniowiecznej Europie nazywano tak muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli państwo muzułmańskie na obszarze dzisiejszej Andaluzji, sięgając, w dobie największych podbojów w VII-VIII wieku, do środkowej Francji.

Do 711 roku wywodzący się z Północnej Afryki Maurowie, będący w większości Berberami, podbili państwo chrześcijańskich Wizygotów i zawitali na tereny Hiszpanii. Pod wodzą Tarika i jego następców, w ciągu trwającej blisko osiem lat kampanii, podporządkowali sobie niemal cały półwysep.
Następnie przekroczyli Pireneje, ale zostali pokonani przez Franków pod wodzą Karola Młota, w bitwie pod Poitiers w roku 732. Państwo Maurów w latach pięćdziesiątych VIII wieku pogrążyło się w zamęcie wojny domowej, więc dalsze postępy w Europie musiały zostać zaniechane.

Podbite tereny, które obejmowały prawie cały Półwysep Iberyjski, Maurowie nazwali Al-Andalus. Prawie, bo poza ich wpływem znalazł się niemal cały Kraj Basków w Pirenejach oraz położona na północnym zachodzie kraina o nazwie Asturia. To właśnie na terenach Asturii, w bitwie pod Covadongą, zostali pobici.
Zwycięstwo z 718 roku jest uważane za początek rekonkwisty. Chrześcijańscy mieszkańcy Asturii, obroniwszy się przed naporem Maurów, dali początek nowej państwowości. Identyfikacją dla tworzącego się państwa była religia.
Nie bez znaczenia było również odnalezienie domniemanego grobu św. Jakuba w 813 roku. W tym miejscu zbudowano katedrę Santiago de Compostela, która stała się ośrodkiem pielgrzymkowym i kamieniem milowym kształtowania się tożsamości państwa chrześcijańskiego.

Niedługo potem, z Asturii na południe wyruszyły pierwsze wyprawy o charakterze łupieżczym, na początku nie miały charakteru dążenia do odzyskania zabranych ziem. Z czasem jednak granica tych wypadów zaczęła się rozszerzać.
W połowie X wieku chrześcijanie utrzymywali tereny na wysokości rzeki Duero. Stolicę przeniesiono z Oviedo do Leónu, dając początek nowemu królestwu.
Asturia nie była jedynym zalążkiem państwowości chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Była też Kastylia, położona na północ od Burgos. Marchia Hiszpańska powstała w wyniku ekspansji Franków, a od X wieku znana jako Katalonia i kraj Basków na terenach Nawarry i Aragonii.

W drugiej połowie XII wieku Kastylia i Aragonia porozumiały się co do podziału półwyspu na swoje strefy wpływów i współdziałania w walce przeciwko Maurom. Gdy do układu dołączyła Nawarra, siły połączonych królestw chrześcijańskich pod dowództwem Alfonsa VIII Kastylijskiego stoczyły w 1212 roku zwycięską bitwę pod Las Navas de Tolosa.

Była to przełomowa data dla historii rekonkwisty. Od tej pory mamy do czynienia z systematycznym pochodem chrześcijan na południe. Pod koniec XIII wieku posiadłości muzułmańskie ograniczają się już tylko do emiratu Granady.
Koniec rekonkwisty ma miejsce w 1492 roku. 2 stycznia wojska kastylisjko-aragońskie wkraczają do Granady. Monarchowie podjęli decyzję o przymusowej konwersji muzułmanów. Alternatywą było jedynie wygnanie.
sobota, 21 stycznia 2017

Signposts // Drogowskazy (Mini Monsters In Box)


Welcome all visitors!

Today, quite unusual. Once upon a time there was no In Box set, and the more the element terrain.
Signposts, because of them mentioned, it does not plementing part of terrain where you can meet other adventurers and troublemakers (Elves and Rangers do not need these signs - they simply laying the stones and touch a leaf lying on the road;)).

The reviewed set is derived from the native Mini Monsters, which specializes in this type of wonderful elements of terrain, but not only.

The kit includes 5 models of posts and 16 boards made of high quality resin.
The elements do not have any traps that you need to gently remove by the modeller knife.
The height of the posts is 52-56mm, which is quite a lot of what you see in the pictures comparison.
The scale, of course, popular 28-30mm, ideal for use historical-fantasy wargaming.

The issue of contact and shipment also a plus. Quickly and easily (I'm on my set of signposts waited only three days).

The rating system as the most positive, I met so many not entirely successful sets, that with full awareness can give 9 / 10.
Only the little too large scale may not entirely suit everyone - but already can judge themselves in the pictures comparison.
 from https://minimonsters.eu/en_US/p/Signposts/126
Witam serdecznie wszystkich odwiedzających!


Dziś dość nietypowo. Dawno nie było żadnego In Boxa zestawu, a tym bardziej elementu terenu.
Drogowskazy, bo o nich mowa, to nie odłączny element terenu, gdzie można spotkać poszukiwaczy przygód i innych awanturników ( Elfy i Rangerzy nie potrzebują takich znaków- im wystarczy ułożenie kamieni i dotknięcie leżącego na drodze liścia ;) ).

Recenzowany zestaw pochodzi od rodzimego Mini Monsters, specjalizującego się w tego typu wspaniałych elementach terenu, ale i nie tylko.

Zestaw zawiera 5 modeli słupów i 16 tablic wykonanych z wysokiej jakości żywicy.
Elementy nie posiadają żadnych niedolewek oraz nadlewek, które trzeba by delikatnie usuwać nożykiem.
Wysokość słupów to 52-56mm, czyli całkiem sporo co widać na zdjęciach porównawczych.
Skala, oczywiście lubiane 28-30mm, idealna do użytku historyczno-fantasy wargamingu.

Kwestia kontaktu i wysyłki towaru także na plus. Szybko i bezproblemowo ( ja na swój zestaw drogowskazów czekałem tylko 3 dni).

Ocena zestawu jak najbardziej pozytywna, spotkałem już tyle nie do końca udanych zestawów, że z pełną świadomością mogę dać 9/10.
Jedynie ich nieco zbyt duża skala może nie do końca każdemu odpowiadać - ale to już ocenicie sami na zdjęciach porównawczych.

https://minimonsters.eu/ 


 z Jomswikingiem / with the Saga's Jomsviking


 z niemieckim oficerem 1:35 / with the german officer, 1:35 scale
 
 z ukraińską babuleńką, skala 1:35 // with the ukrainian babushka 1:35 scale


poniedziałek, 16 stycznia 2017

Crescent and The Cross: Moors: Black Guards #1 / Maurowie: Czarna Gwardia #1


Good morning!


I return to the climates around krucjatowych and invite you to a very interesting and ambiguous times of reconquest.
For some time now I measured with the subject, whether it's reaching for literature, and watching models painted by local and foreign players and painters.
And finally they are and DwarfCrypt :)


The first one I painted four fighters from vaunted and elite Black Guard (and the priest), often recruited from the inhabitants of the countries distant from indigenous nation or Moors tribe.
I hope that the first guards, and painted just another four will be interesting, somewhat mysterious diversion of multi-colored Berber tunics. :)


Traditionally, history corner.
Word of the Moors (lat. Mauri) comes from Mauritania, the name of the land of historical and geographical, now the western part of Algeria and northern Morocco. In different historical periods changed its meaning.
In an interesting medieval Europe they called me as the Muslim inhabitants of the Iberian Peninsula, who created Muslim state in the area of present-day Andalusia, reaching, in the era of the greatest conquest in the VII-VIII century, central France.


Until 711 originating from the North African Moors, who are mostly Berbers, Christian Visigoths conquered the state and will come to the land of Spain. Under the leadership of Tariq and his successors in the ongoing campaign nearly eight years, subjugated almost the entire peninsula.

Then they crossed the Pyrenees but were defeated by the Franks led by Charles Martel in the Battle of Poitiers in 732. You Moors in the fifties VIII century, plunged into the turmoil of the civil war, so further progress in Europe had to be abandoned.

The conquered territories, which included almost the entire Iberian Peninsula, the Moors called Al-Andalus. Almost, because apart from their effect was almost the entire Basque Country in the Pyrenees and located in the northwest region called Asturias. It is precisely in the areas of Asturias, in the battle of Covadonga, were beaten.

The victory of 718 is considered the beginning of the Reconquest. Christian residents of Asturias, defend before the onslaught of the Moors, gave birth to a new state. Identification for creating a state religion was.
Not without significance was the finding of the alleged tomb of St. James in 813 years. In this place was built the cathedral of Santiago de Compostela, which became a center of pilgrimage and a milestone in shaping the identity of the Christian state.


Shortly afterwards, the Asturian south set off the first expedition of the predatory nature, at first I did not have the character of efforts to recover lands taken away. With time, however, it limits the incursions began to expand.
In the mid-tenth century Christians claimed areas at the height of the river Douro. The capital was moved from Oviedo to León, giving rise to a new kingdom.
Asturias was not the only Christian nucleus of statehood on the Iberian Peninsula. She was also Castile, located north of Burgos. Marca Hispanica is a result of the expansion of the Franks, and from the tenth century known as Catalonia and the Basque country in the areas of Navarra and Aragon.


In the second half of the twelfth century Castile and Aragon agreed to the division of the peninsula on its sphere of influence and cooperation in the fight against the Moors. When the system joined Navarre, joined forces under the command at the Christian kingdoms of Alfonso VIII of Castile fought in 1212 winning the battle of Las Navas de Tolosa.

It was a landmark date in the history of the Reconquista. From now on we have to deal with the systematic procession of Christians in the south. At the end of the thirteenth century mansion Muslim limited only to the emirate of Granada.


The end of the Reconquest takes place in 1492. January 2nd Army Castile-Aragonese enter to Granada. Monarchs decided to forced conversion of Muslims. The alternative was the only exile.
 http://awesomemiddleageshastings.weebly.com/-inquisition--reconquista---scott-r.html

http://www.twcenter.net/forums/showthread.php?685992-PREVIEWS-WIP-Preview-Thread/page13Dzień dobry!

Powracam do klimatów około krucjatowych i zapraszam do bardzo ciekawych i niejednoznacznych czasów rekonkwisty.
Od jakiegoś już czasu mierzyłem się z tematem, czy to sięgając do literatury, czy oglądając pomalowane modele przez rodzimych i zagranicznych graczy oraz malarzy.
I nareszcie są i na DwarfCrypt :)

Na pierwszy ogień pomalowałem czterech wojowników z osławionej i elitarnej Czarnej Gwardii (i duchownego), rekrutowanej często z mieszkańców krajów odległych od rodzimej nacji  czy plemienia Maurów.
Mam nadzieję, że pierwsi gwardziści, jak i malowana właśnie kolejna czwórka, będą ciekawym, nieco tajemniczym urozmaiceniem wśród wielokolorowych berberskich tunik.

Tradycyjnie, kącik historyczny.
Słowo Maurowie (łac. Mauri) pochodzi od Mauretanii, nazwy krainy historyczno-geograficznej, obecnie zachodniej części Algierii i północnego Maroka. W różnych okresach historycznych zmieniało ono swoje znaczenie.
W interesującej mnie średniowiecznej Europie nazywano tak muzułmańskich mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego, którzy stworzyli państwo muzułmańskie na obszarze dzisiejszej Andaluzji, sięgając, w dobie największych podbojów w VII-VIII wieku, do środkowej Francji.

Do 711 roku wywodzący się z Północnej Afryki Maurowie, będący w większości Berberami, podbili państwo chrześcijańskich Wizygotów i zawitali na tereny Hiszpanii. Pod wodzą Tarika i jego następców, w ciągu trwającej blisko osiem lat kampanii, podporządkowali sobie niemal cały półwysep.
Następnie przekroczyli Pireneje, ale zostali pokonani przez Franków pod wodzą Karola Młota, w bitwie pod Poitiers w roku 732. Państwo Maurów w latach pięćdziesiątych VIII wieku pogrążyło się w zamęcie wojny domowej, więc dalsze postępy w Europie musiały zostać zaniechane.

Podbite tereny, które obejmowały prawie cały Półwysep Iberyjski, Maurowie nazwali Al-Andalus. Prawie, bo poza ich wpływem znalazł się niemal cały Kraj Basków w Pirenejach oraz położona na północnym zachodzie kraina o nazwie Asturia. To właśnie na terenach Asturii, w bitwie pod Covadongą, zostali pobici.
Zwycięstwo z 718 roku jest uważane za początek rekonkwisty. Chrześcijańscy mieszkańcy Asturii, obroniwszy się przed naporem Maurów, dali początek nowej państwowości. Identyfikacją dla tworzącego się państwa była religia.
Nie bez znaczenia było również odnalezienie domniemanego grobu św. Jakuba w 813 roku. W tym miejscu zbudowano katedrę Santiago de Compostela, która stała się ośrodkiem pielgrzymkowym i kamieniem milowym kształtowania się tożsamości państwa chrześcijańskiego.

Niedługo potem, z Asturii na południe wyruszyły pierwsze wyprawy o charakterze łupieżczym, na początku nie miały charakteru dążenia do odzyskania zabranych ziem. Z czasem jednak granica tych wypadów zaczęła się rozszerzać.
W połowie X wieku chrześcijanie utrzymywali tereny na wysokości rzeki Duero. Stolicę przeniesiono z Oviedo do Leónu, dając początek nowemu królestwu.
Asturia nie była jedynym zalążkiem państwowości chrześcijańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Była też Kastylia, położona na północ od Burgos. Marchia Hiszpańska powstała w wyniku ekspansji Franków, a od X wieku znana jako Katalonia i kraj Basków na terenach Nawarry i Aragonii.

W drugiej połowie XII wieku Kastylia i Aragonia porozumiały się co do podziału półwyspu na swoje strefy wpływów i współdziałania w walce przeciwko Maurom. Gdy do układu dołączyła Nawarra, siły połączonych królestw chrześcijańskich pod dowództwem Alfonsa VIII Kastylijskiego stoczyły w 1212 roku zwycięską bitwę pod Las Navas de Tolosa.

Była to przełomowa data dla historii rekonkwisty. Od tej pory mamy do czynienia z systematycznym pochodem chrześcijan na południe. Pod koniec XIII wieku posiadłości muzułmańskie ograniczają się już tylko do emiratu Granady.
Koniec rekonkwisty ma miejsce w 1492 roku. 2 stycznia wojska kastylisjko-aragońskie wkraczają do Granady. Monarchowie podjęli decyzję o przymusowej konwersji muzułmanów. Alternatywą było jedynie wygnanie.