piątek, 23 września 2016

Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44 (and others!) : Volksgrenadiers #2
Hello my favorite visitors!
  

Today I invite you to watch the next two German soldiers from the In box of Volksgrenadiers.

Painting them was trying to do the best I can at the moment, with an emphasis on the drama painted on the faces of German soldiers at the end of the war.


Volksgrenadiers Divisions have been named in an attempt to rebuild morale and raise the fighting spirit of the newly created formation. 


These new soldiers aged 17-19 years, the most frequently descended mainly from naval and ground handling Luftwaffe.
At the beginning of their organization was like the Wehrmacht, in the final phase of the war, in some cases, come under the command of the Waffen-SS.Witam moich ulubionych odwiedzających!
 

Dziś zapraszam do obejrzenia kolejnych dwóch żołnierzy niemieckich z In Boxu Volksgrenadierów.
Malując ich starałem się zrobić to jak najlepiej w danym momencie potrafię, kładąc nacisk na dramatyzmie wymalowanym na twarzach niemieckich żołnierzy u schyłku wojny.

Ludowe Dywizje Grenadierów zostały tak nazwane w ramach prób odbudowania morale i podniesienia ducha bojowego tych nowo utworzonych formacji.

Ci nowi żołnierze w wieku najczęściej 17-19 lat wywodzili się głównie z marynarki wojennej i obsługi naziemnej Luftwaffe.
Na początku ich organizacja przypominała Wehrmacht, by w końcowe fazie wojny, w niektórych przypadkach, wejść pod dowództwo Waffen-SS.

poniedziałek, 19 września 2016

Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44 (and others!) : Volksgrenadiers #1
Hallo an alle Geehrte Gäste!

Today I invite you to watch the first two German soldiers from a recent In box of VolksGrenadiers.
 

Volksrenadier Divisions have been named in an attempt to rebuild morale and raise the fighting spirit of the newly created formation. 
These new soldiers aged 17-19 were recruited mainly from the navy and ground handling Luftwaffe. They were led by the officers recommended by the Waffen SS.
Witam wszystkich Szacownych Gości!

Dziś zapraszam do podziwiania dwóch pierwszych żołnierzy niemieckich z niedawnego In Boxu Grenadierów.

Ludowe Dywizje Grenadierów zostały tak nazwane w ramach prób odbudowania morale i podniesienia ducha bojowego tych nowo utworzonych formacji.
Ci nowi żołnierze w wieku 17-19 lat wywodzili się głównie z marynarki wojennej i obsługi naziemnej Luftwaffe. Byli dowodzeni przez kadrę oficerską rekomendowaną przez Waffen SS.

piątek, 16 września 2016

We, the Slavs ! // My Słowianie wiemy jak!
Honour and Glory!
 

Today I invite all honorable visitors to the announced on FB profile entry about the Slavs. 
It will be a pair of Slavic inhabitants of rural areas of West Wind miniatures. Figurines I liked right away as a kind of supplement to the fields of battles and skirmishes, as well as the enrichment of the collection.

I have a fellow Slav - lumberjack? host? and the lady working on
Quern-stones- device for manual grinding grain.

My Slavs tried to paint in folk climate (although it is a loose interpretation), and so to fit into different periods. With success you can use them for a period of "dark ages" later Middle Ages, seventeenth century and in areas II war ending Ukraine. The following comparison of the Slavs from various figures of the era.


One of my inspiration (with tongue in cheek and for an eye;-))
Jedna z moich inspiracji ( z przymrużeniem oka i dla oka;-)  ) Cześć i Sława!


Dziś zapraszam wszystkich szacownych Odwiedzających do zapowiadanego na profilu na FB wpisu na temat Słowian.
Będzie to para słowiańskich mieszkańców terenów wiejskich od West Wind'a. Figurki spodobały mi się od razu jako swoisty dodatek na polach bitew i potyczek, oraz jako wzbogacenie kolekcji.

Mam Słowianina jegomościa - drwal? gospodarz? i panią pracującą na żarnie - urządzenie do ręcznego mielenia zboża.

Moich Słowian starałem się pomalować folkowo ( choć to luźna interpretacja), i to tak, aby pasowali do rożnych okresów. Z powodzeniem możemy ich użyć przez okres "mrocznych wieków", dalej średniowiecze, XVII wiek i na obszarach II wojennej Ukrainy kończąc. Poniżej porównanie Słowian z różnymi figurkami z epoki.
czwartek, 15 września 2016

Bolt Action: German: Volksgrenadier Squad (In Box) // Varang Miniatures co-operation!Hello everyone! 
I have just finished vacation, full of new ideas, plans and figures, which is why we go!
 

Today I invite you to quickly unpack of Warlord Games box with 10 Volksgrenadier.

Divisions Volksgrenadier began to be formed in mid-1944 and even took it a composition similar to a typical infantry divisions and subject to the command of the Wehrmacht, is under the command of the Central Office (SS-Führungshauptamt) of 17 July 1944 was the SS was responsible for the selection of officers and non-commissioned officers for these branches. According to the order commanding posts in those units were manning the people declaring relationship with National Socialism. The entire passenger trains subject to the disciplinary provisions and judicial SS, and the commanding staff could be transferred to the office only to the Waffen-SS. The divisions created in accordance with the command received the nickname of "the people" (Volks), which was to be the distinguishing feature of emphasizing their attachment to the ideas of National Socialism.

Unfortunately Volksgrenadier were not so experienced and well trained as the Wehrmacht or Waffen-SS. Among other things, by a collapsed German offensive in the Ardennes - Bastogne, Battle of St. Vith, when these units disappeared even startled and then desperately defending the Americans.

But returning to the set. 
We get 10 unique metal soldiers, in a rather interesting poses and at the end of the pretty heads, doklejanych separately. Why do I remember about them? I had the opportunity to review a set of Grenadiers Veteran Squad, where the faces of the Germans were bent in an almost unnatural.And despite a pretty nice painting later, they are suitable for the first Exorcist and not on the front :)

By the way Volksgrenadier Squad is much better. There is nothing to cling to. 
The composition while as follows:

NCO (SMG) 

2 Grenadiers (rifle, panzerfaust) 
3 Grenadiers (assault rifle) 
2 Grenadiers (assault rifle, panzerfaust) 
2 LMG team
 

In addition, we get a warlords bases, whom I do not like, and I use traditional models of black bases.
 

I can not wait to have their painting. I hope that will come out just as nicely, and perhaps better than the rest of my German forces.


I am pleased to announce that DwarfCrypt partnered with the manufacturer of historical figures - Varang Miniatures. 
I was asked to paint 28 mm scale models to official boxes and boxes of the company. 
It is a great honor and the greater the responsibility, but I like a challenge. It will happen! For more details and the first "In boxes" soon :)Witam wszystkich!
Jestem świeżo po urlopie, pełen nowych pomysłów, planów i figurek, dlatego ruszamy!

Dziś zapraszam do szybkiego rozpakowania pudełka Warlord Games z 10 Grenadierami Ludowymi.

Dywizje grenadierów ludowych zaczęto tworzyć w połowie 1944 roku i choć miały ona skład zbliżony do typowej dywizji piechoty i podlegały dowództwu Wehrmachtu, to na podstawie rozkazu Głównego Urzędu SS (SS-Führungshauptamt) z dnia 17 lipca 1944 roku właśnie SS odpowiadało za dobór kadry oficerskiej i podoficerskiej do tych oddziałów. Zgodnie z tym rozkazem stanowiska dowódcze w tych jednostkach mieli obsadzać ludzie deklarujący związek z narodowym socjalizmem. Całe składy osobowe podlegały także przepisom dyscyplinarnym i sądowym SS, a kadra dowódcza mogła być przenoszona na stanowiska wyłącznie do jednostek Waffen-SS. Dywizje tworzone zgodnie z tym rozkazem otrzymały przydomek "ludowy" (volks) co miało być wyróżnikiem podkreślającym ich przywiązanie dla idei narodowego socjalizmu.

Niestety Volksgrenadier nie byli tak doświadczeni i dobrze wyszkoleni jak jednostki Wehrmachtu czy Waffen-SS. Między innymi przez to załamała się niemiecka ofensywa w Ardenach - Bastogne, Bitwa o St. Vith, kiedy wymienione jednostki ustępowały nawet zaskoczonym a potem desperacko broniącym się Amerykanom.

Wracając jednak do zestawu.
Dostajemy 10 unikalnych metalowych żołnierzy, w dość ciekawych pozach i w końcu o ładnych głowach, doklejanych osobno. Czemu o nich wspominam? Miałem okazję recenzować zestaw Veteran Grenadiers Squad, gdzie twarze Niemców powyginane były w sposób wręcz nienaturalny. 
I po mimo całkiem ładnego późniejszego malowania, nadają się oni wpierw do Egzorcysty a nie na front :)

Przy okazji Volksgrenadier Squad jest o wiele lepiej. Nie ma się czego czepiać.
Skład natomiast wygląda następująco:
NCO (SMG)
2 Grenadiers ( rifle, panzerfaust)
3 Grenadiers (assault rifle)
2 Grenadiers ( assault rifle, panzerfaust)
2 LMG team

Dodatkowo dostajemy podstawki, za którymi osobiście nie przepadam i używam do moich modeli tradycyjnych czarnych wyższych.

Nie mogę się doczekać już ich malowania. Mam nadzieję, że wyjdą tak samo ładnie, a może i lepiej niż reszta moich sił niemieckich.


Miło mi również poinformować, że DwarfCrypt nawiązało współpracę z producentem figurek historycznych Varang Miniatures.
Zostałem poproszony o pomalowanie modeli w skali 28mm na oficjalne pudełka i boxy firmy.
Jest to duże wyróżnienie i tym większa odpowiedzialność, ale lubię takie wyzwania. Będzie się działo! Więcej szczegółów i pierwsze "In Boxy" wkrótce :)poniedziałek, 5 września 2016

Crescent and The Cross: Hospitaller: Milites Christi Mounted Brothers #3Deus vult!

After a month, dedicated to painting fantasy figures, namely dwarves, I invite you to an entry dedicated to my beloved historian minis.
 

Today, they are the next Milites Christi Mounted Brothers to my strength of Hospitaller to Crescent and The Cross game. 
My Hospitaller styled on the twelfth century, trying to keep a little darker climate.

Figures come from Perry brothers, with their metal Crusaders series. Unfortunately, in terms of collector's models did not meet until the end of my expectations. 
The models are not the best cast, many details are irreparably distorted. There were three brothers in the set, but (sorry for the language) the last rider was so f****d up that abandoned his painting. Even the horse's head was not to save, and thus the mount.
 

Fortunately, a new wave of plastic Perry minis (eg., Painted some time ago light cavalry) is brilliant and masterfully executed. Metal Crusaders unfortunately not recommend and return them.

I would also like to add that the next two weeks relaxing on vacation, and therefore temporarily suspended new entries :)
It does not mean you complete detachment from reality, but is limited only to comment on my favorite blogs :)
See you later!


In the meantime, I invite you to the Holy Land...

Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem, of Rhodes and of Malta (pot. Hospitallers, the Hospitallers, Knights of Malta) are a Catholic order of chivalry.
Order derives its origin directly from the medieval brotherhoods and orders of chivalry, created in the Middle East for the first wave of Crusades. He played a significant role in the history of Europe, mainly because of its - substantial once - military potential and a great fleet of war. Joannites also put enormous contribution to the work of the organization and conduct of the first medieval hospitals in Europe.
Deus vult!

Witam wszystkich wspaniałych odwiedzających.
Po miesiącu, poświęconemu malowaniu figurek fantasy, a dokładniej krasnoludów, zapraszam do wpisu poświęconych moim ukochanym historykom.

Dziś będą to kolejni bracia zakonni do moich sił Szpitalników do gry Crescent and The Cross.
Moich Szpitalników stylizuję na XII wiek, starając się zachować nieco mroczniejszego klimatu.

Figurki pochodzą od braci Perrych, z ich metalowej serii Krzyżowcy. Niestety, pod względem kolekcjonerskim, modele nie spełniły do końca moich oczekiwań. 
Modele nie są najlepiej odlane, wiele detali jest wykrzywionych nieodwracalnie. Braciszków było trzech w zestawie, ale (przepraszam za język) ostatni jeździec był tak zjePany, że porzuciłem jego malowanie na amen. Nawet koński łeb był nie do uratowania, a co za tym idzie cały wierzchowiec.

Na szczęście nowa fala plastikowych modeli Perrych (np. malowana jakiś czas temu lekka jazda) jest genialna i mistrzowsko wykonana. Metalowych krzyżowców niestety nie polecam i nie wrócę do nich.

Chciałbym także dodać, że przez najbliższe dwa tygodnie wypoczywam na urlopie, w związku z czym nowe wpisy chwilowo zawieszone:)
Nie znaczy to zupełnego oderwania od rzeczywistości, ale ograniczę się tylko do komentowania ulubionych blogów:)
Do zobaczenia!


A na razie zapraszam do Ziemi Świętej...

Joannici czyli, Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana, z Jerozolimy, z Rodos i z Malty (pot. Szpitalnicy, Joannici, Kawalerowie Maltańscy) są katolickim zakon rycerskim.
Zakon wywodzi swój rodowód bezpośrednio ze średniowiecznych bractw i zakonów rycerskich, powstałych na Bliskim Wschodzie na fali pierwszych wypraw krzyżowych. Odegrał znaczącą rolę w historii Europy, głównie ze względu na swój – istotny kiedyś – potencjał militarny i znakomitą flotę wojenną. Joannici położyli także olbrzymie zasługi w dziele organizacji i prowadzenia pierwszych średniowiecznych szpitali na kontynencie europejskim.


Comparison with the model of Fireforge
Porównanie z modelem od FireForge Games
and my vacation reading set :)
a do poczytania na urlopie biorę...:)