czwartek, 20 października 2016

MoRdheim : Dwarf Treasure Hunters: Troll Slayers !! // Zabójcy Trolli !!
Hello all honorable visitors!
 
Today I invite you to meet with the Dwarf Troll slayer. This will be the second warrior belonging to the bizarre cult of looking death in the heroic struggle dwarves on my Dwarf Treasure Hunters.

I would add only that in this way the orange mohawks repent old sins and transgressions, putting a shadow on their reputation.
 
The model is derived from the Scibor Miniatures. I gave up tattoos (for now!) At future time for cooperation :))

For the record let me just say that I set myself the task of painted metal parts, non-metallic paints, which I admit I really liked, and from time to time back to this NMM method.
 
Bases are a Celtic Ruins 20mm square of Scibor'a. Ready bases were covered with dry pigments of Vallejo, which gave them the appearance of the destroyed ruins.
 
I invite you to watch!
Witam wszystkich Szanownych Odwiedzających!


Dziś zapraszam na spotkanie z krasnoludzkim Zabójcą Trolli. Będzie to drugi wojownik, należący do tego przedziwnego kultu szukających śmierci w heroicznej walce krasnoludów w mojej drużynie.

Dodam tylko, że w ten sposób pomarańczowe irokezy odpokutowują stare winy i przewinienia, kładące cień na ich reputacji.


Model pochodzi od Scibor Miniatures.

Zrezygnowałem z tatuaży (na razie!) na czas może jakiejś przyszłej kooperacji :))


Dla przypomnienia powiem tylko, że postawiłem sobie za zadanie pomalować elementy metalowe, niemetalicznymi farbami, co nie ukrywam bardzo mi się spodobało i od czasu do czasu wracam do tej metody NMM.


Podstawki to Celtic Ruins 20mm square od Scibor'a. Gotowe podstawki zostały pokryte suchymi pigmentami od Vallejo, co dało im wygląd zniszczonych ruin.


Zapraszam do oglądania!niedziela, 16 października 2016

MoRdheim: Witch Hunter // Wilhelm Hasburg, Priest of Sigmar


Hello everyone!
 

That was not too mono thematically, today DwarfCrypt return to the topic of Witch Hunters.

I decided to take a pre-Christmas gift and bought here this classic model, the time in which it was the most active in playing in Warhammer.
Its price unsaid, because my fiancee read and go straight to the description of the presented model :)


Wilhelm is a fanatical priest of Sigmar, obsessed with the destruction of the forces of Undead and Chaos. When he reads the litanies of banishment from his holy book called "the Hammer of Witches", he radiates an aura of holiness and utter faith. In his crusade is a companion Johann van Hal.


Witam wszystkich!


Aby nie było zbyt monotematycznie, dziś na DwarfCrypt powrót do tematu Łowców Czarownic.
Postanowiłem zrobić sobie wcześniej prezent bożonarodzeniowy i zakupiłem ten oto klasyczny model, z czasów w których wykazywałem największą aktywność w graniu w Warhammera.

Jego cenę przemilczę, gdyż moja narzeczona czyta i przejdę od razu do opisu przedstawianego modelu :)


Wilhelm to fanatyczny kapłan Sigmara, prowadzony obsesją zniszczenia sił nieumarłych i Chaosu w każdej postaci. Kiedy wyśpiewuje swoje Litanie Wygnania ze swojej świętej księgi zwanej "Młot na Czarownice", promieniuje wtedy aura świętości i szczerej wiary.  
W swej krucjacie jest towarzyszem Johann van Hal.środa, 12 października 2016

Bolt Action: US Airborne Sniper TeamGood morning!
 

Staying on DwarfCrypt in climates of World War II, I invite you to meet with the sniper team, belonging to the 101 Airborne, that slowly I collected for Bolt Action game.
 

Miniatures came from Artizan Designs, for a little more I like the patterns of Warlord Games - though the new plastics are quite interesting and probably for some time to take for them.
 

The patterns described in this entry, enchanted me with his "bad guy" appearance. These are not the kind the Yankees and the skin will not sell easy. And after that, a team of snipers - the climate itself. Although so far my favorite patterns sharpshooters is a German couple, they are US counterparts have nothing to be ashamed of.

On the bases, as promised, I put some leaves- created by the craft puncher, described HERE.


I invite You, my friends!


Dzień dobry!

Pozostając na DwarfCrypt w klimatach II wojennych, zapraszam na spotkanie z drużyną snajperów należących do 101 Powietrzno-desantowej, którą powoli sobie składam na potrzeby systemu Bolt Action.

Figurki pochodzą od Artizan Designs, gdyż nieco bardziej mi się podobają od wzorów Warlord Games - choć nowe plastiki są całkiem ciekawe i za czas jakiś pewnie się wezmę za nie.

Wzory, opisywane w tym wpisie, urzekły mnie swoim "bad guy'skim" wyglądem. Nie są to mili jankesi i łatwo skóry nie sprzedadzą. A po za tym to drużyna snajperów - klimat sam w sobie. Pomimo, iż na razie moimi ulubionymi wzorami strzelców wyborowych jest niemiecka para, to ich amerykańcy odpowiednicy nie mają się czego wstydzić.


Na podstawki, zgodnie z obietnicą, umieściłem kilka listków- stworzonych dzięki craft puncher'owi (ach podoba mi się anglojęzyczna nazwa!) opisywanemu TUTAJ.

Zapraszam!
poniedziałek, 10 października 2016

Craft Puncher review // Dziurkacza ozdobnego recenzja
Hello all!

Autumn (actually autumn shades) inspired me to enrichment, from time to time, which bases, where bravely stand my miniatures, by multicolored leaf.

I believe that I have taken with stands, mostly, and so much is happening, and therefore will not be exaggerating adding leaves. 

Certainly autumnal elements appear in the emerging band of Witch Hunters and summer leaves on the bases of American Paratroopers. The first results below.

The last time I did leafy details of the Dryads in the army of Wood Elves some 8 years ago. They were cut out of paper, and then painted. 
Now, after almost a decade of painting and collectible figurines, decided to return to this little variety of sand - tuffs bases.

The local shopping mall (in the shop with everything and nothing ) bought for about 5$ for such a punch for the kids (yes, the model shop punches are better but more expensive, and I'll need only the occasional leaf on the base).


The pattern, which offer us a punch, as shown below on real, picked leaves in 1: 1 scale. 
As you can see, nothing fancy, expensive, and can be helpful. On the market they are better and richer in leafy patterns, professional craft punches, but for my little ones is far enough. 
Exemplary and ready leaves in the pictures below. For now, as I mentioned at the Witch Hunters and paratroopers.

Oh, sticky leaves and soaked in diluted glue I hope that it will protect them against too fast is broken and commute into nothingness :) Miniatures waiting for second varnishing also.
 

I invite you to watch!
Witam wszystkich!

Dziś na DwarfCrypt dość nietypowo. Rzadko dzielę się swoimi pomysłami modelarskimi, a jeszcze rzadziej uczestniczę w Figurkowym Karnawale Blogowym ( ostatnio jakoś rok temu). Nawet udało mi się utrafić w październikową edycję by mr. Dominig. Dlatego tym większe święto :)

Jesień ( a właściwie odcienie jesieni) zainspirowała mnie do wzbogacenia, od czasu do czasu, podstawek na których dzielnie stoją moje miniatury, różnokolorowym liściem.
Uważam, że na robionych przeze mnie podstawkach, w większości, i tak dużo się dzieję, dlatego nie będą przesadzał z dodawaniem liści. 
Na pewno jesiennie elementy pojawią się w powstającej bandzie Łowców Czarownic oraz letnie liście na podstawkach Amerykańskich Spadochroniarzy. Pierwsze efekty poniżej.

Ostatni raz liściaste detale robiłem do Driad w armii Leśnych Elfów jakieś 8 lat temu. Były wycinane z papieru, i następnie malowane.
Teraz, po prawie dekadzie malowania i kolekcjonowania figurek, postanowiłem wrócić do tego małego urozmaicenia podstawek piaskowo - tuffkowych.
W lokalnej galerii handlowej ( w sklepie ze wszystkim i niczym Tiger ) zakupiłem za około 20 zł taki o to dziurkacz dla dzieci ( tak, tak w sklepie modelarskim są dziurkacze lepsze ale i droższe, a ja tylko okazyjne będę potrzebował liści na podstawki).

Wzór, jaki oferuję nam dziurkacz, widoczny poniżej na prawdziwych, zerwanych liściach w skali 1:1.
Jak widać, nic wyszukanego, drogiego, a może być pomocne.  Na rynku są lepsze i bogatsze w liściaste wzory, profesjonalne modelarskie dziurkacze, ale dla moich maleństw jest to na razie wystarczające.
Przykładowe i gotowe liście na zdjęciach poniżej. Na razie, jak wspominałem, u Łowców Czarownic i Spadochroniarzach.

Aha, listki przyklejone i zamoczone w rozwodnionym wikolu- mam nadzieje, ze uchroni je to przed zbyt szybkim skruszeniem i zamienieniem się w nicość :) Figurki czeka jeszcze ponowne lakierowanie.

Zapraszam do oglądania!

US AirborneWitch Hunters