Warhammer Ancient Battles: In Box - Republican Roman Velites (Agema Miniatures)

Pierwszy "In Box" na blogu- i na pewno nie ostatni.
 The first "In Box"on blog-and certainly not the last.

Velites ( z łaciny żołnierz lekkozbrojny) – w rzymskim legionie republikańskim była to piechota lekkozbrojna, która prowadziła działania przed linią manipułów. (taki skirmish)

Velites byli najmłodsi, najruchliwsi i najmniej doświadczeni spośród żołnierzy wchodzących w skład legionu.  Na ich uzbrojenie składało się kilka krótkich oszczepów (iaculum) o długości ok. 1,2 m, krótkie miecze i niekiedy okrągłe tarcze (parma), o średnicy poniżej 1 m. 
Velites nosili często skóry drapieżników (np. wilków), które miały być źródłem mocy. Rzadko używali też lekkich skórzanych hełmów. Grupę zbliżoną do nich wiekiem i wyszkoleniem bojowym, jednak ze znacznymi różnicami w uzbrojeniu, stanowili hastati. Podczas bitwy velites, wysunięci przed pierwszą linię piechoty ciężkozbrojnej, staczali potyczki i nękali przeciwnika pociskami. Kiedy cały legion był gotowy do walki, wycofywali się na tyły przez przerwy między manipułami. Wydaje się, że velites zniknęli wraz z wprowadzeniem reformy Mariusza.

Velites ( from Latin , light soldier ) - in the Republican Roman legion was an light infantry , who led the action in front of the maniples . (such skirmish )Velites were the youngest , and least experienced , fast of soldiers belonging to the Legion. Their armament consisted of several short javelins ( iaculum ) with a length of 1.2 m, short swords and round shields sometimes ( parma ) , with a diameter of less than 1 m.Velites often wore leather predators (eg wolves ) , which were to be the source of power . Rarely used a light leather helmets . Group close to their age and training of combat , but with significant differences in weaponry , were hastati . During the battle velites , pulls out in front of the first line of heavily armored infantry , rolled skirmish and harass the enemy projectiles . When the legion was ready to fight, retreated to the back of the gap between manipułami . It seems that velites disappeared with the introduction of reforms Marius.


A teraz co mamy w pudełku:
- 16 żołnierzy (pięknie wyrzeźbionych w plastiku )
8 ramek (jednakowych) po 2 żołnierzy
And now what we have in the box:
- 16 soldiers (beautifully carved in plastic)
8 frames (identical) to the two soldiers

3 głowy, dwa tułowia, sztylet/pochwa, 2 pary rąk (ze sztyletem i do trzymania oszczepu), wilcza skóra, oszczep i 2 tarcze.
 3 heads, two trunk, dagger / sheath, 2 pairs of hands (with a dagger and holding a spear), wolf-skin, spear and 2 shields

Niby nie dużo i monotonnie, ale możemy złożyć 16 stosunkowo podobnych wojów- stanowiących kwintesencję Velites. Nie bajerów i niepotrzebnych udziwnień- pamiętajmy, że są do gier historycznych.
 Apparently not much, and monotonous, but we can make a 16 relatively similar warriors-constitute the essence of Velites. No frills and unnecessary frills-remember that they are the historical games


Tu jeszcze porównanie z Warlordowym Celtem
Agema Minis with Warlord Celt

Końcowa ocena bardzo pozytywna!
Bardzo ładna rzeźba i zgodność historyczny na plus, jedna ramka x 8 na minus.
8,5/10
The final evaluation of very positive!
Very nice sculpture and compliance history on the plus side, one frame x 8 on a downside.
8,5 / 10

Comments

Post a Comment