In BoX: Muskets and Tomahawks: Compagnie Franches de la Marine

Witajcie przyjaciele!
W dzisiejszym wpisie przedstawię in box blisterka mojej nowej miłości:) Chodzi mi o Muszkiety i Tomahawki i XVIII wojny w Ameryce Północnej. Zakupiłem niedawno mały box Compagnie Franches de la Marine, czyli  Francuska Piechota Morska, złożona z rekrutów z Francji oraz Kanady.
Standardowo więcej historii ów formacji przedstawię podczas opisu pomalowanych modeli.
Teraz skoncentruje się na stanie surowym:)
Welcome friends!
In today's entry I introduce my new love :) I mean Muskets and Tomahawks " in box" blister and eighteenth war in North America. Recently I bought a small box of Compagnie Franches de la Marine, which is French Marines, made up of recruits from France and Canada.
Normally more stories that will present during the discussion of the formation of the painted models.
Now focus on the unfinished :)


Co mamy w środku dobrze znanego nam blisterka?
What we have inside?
 Ośmiu żołnierzy- każdy wzór inny ( cieszy mnie to bardzo, gdyż jako gracza prawie wyłącznie już "skirmishowego" cenie sobie wygląd i indywidualność każdego modelu).
Eight soldiers - each model other (enjoy it very much, because as a player almost exclusively been "skirmish" price the look and individuality of each model).
 Oczywiście wszystkim dobrze znany biały metal. Mała ilość nadlewek i właściwe brak ubytków i innych nieproszonych gości.
Of course, all the well-known white metal. A small number of risers and appropriate lack of cavities and other uninvited guests.

 Oczywiście NIE dostajemy podstawek:) Mamy zatem naprawdę ładne modele, o ciekawych pozach, wyposażeniu- oprócz muszkietów mają także Tomahawki, noże myśliwskie, przewieszane ładownice, tobołki itd... Dużo z ich wyglądu upodabnia ich do traperów.
Of course we NOT get the bases :) So we have a really nice models, with interesting poses, equipment - in addition to muskets are also Tomahawks, hunting knives, overhang pouches, bundles etc ... Many of them resemble their appearance to trappers.

Kończę malować kilku jeszcze Szczurów Pustyni oraz kolonialnych milicjantów i biorę się za nich!!
I conclude paint a few more Desert Rats and colonial militia and take up for them !!

Comments

Post a Comment