Wojowie Słowian Połabskich / Polabian Slavs Warriors (1)Cześć i Chwała!

Dziś pierwszych trzech wojów wchodzących w skład piechoty jednego z plemion Połabskich, mężnie walczących (i wygrywających!) z Sasami, Frankami, Polakami i Niemieckimi pogranicznymi Grafami.
Figurki pochodzą z zestawy Dark Age Warriors od GBP, doskonale nadających się na Skandynawskich Bondich, Jomsborskich Drengów, Anglosaski Fyrd czy właśnie na słowiańską lekką piechotę.
 
Słowianie połabscy, inaczej Połabianie byli jedną z grup Słowian wchodząca w skład plemion zachodniosłowiańskich z grupy plemion lechickich, zamieszkujące od VI wieku ziemie między Morzem Bałtyckim, Łabą, Hawelą i Odrą. Od wschodu graniczyli z Lubuszanami i Pomorzanami, od zachodu przez Limes Saxoniae z Sasami, od południa zaś z plemionami czeskimi.

Honour and Glory!

Today, the first three warriors belonging to the infantry of the one of the Polabian tribes, valiantly fighting (and winning!) With the Saxons, Franks, Poles and German borderland graphs.
Figures are derived from sets of Dark Age warriors from GBP perfectly suited to the Scandinavian Bondi, Jomsborg Drengs, Anglo-Saxon fyrd or just for Slavic light infantry.


Polabian Slavs, otherwise Polabí were one of the groups of Slavs forming part of a group of West Slavic tribes from Lekhitic tribes inhabiting the sixth century land between the Baltic Sea, the Elbe, Havel and Oder. From the east bordered with Lubuszan and Pomeranians, on the west by Limes Saxoniae with the Saxons, to the south and the Czech tribes.Na terenie Połabia doszło w 983 roku do największego powstania plemion słowiańskich, nawet książę Obodrytów Mściwoj, który przedtem dał niemieckiemu cesarzowi Ottonowi na nieudaną wyprawę do południowej Italii 1000 swoich rycerzy, zdobył i zniszczył w powstańczym szale Hamburg. Powstańcy nie patyczkują się z umykającymi w panice Niemcami, rozbijając w pył każdy oddział rycerstwa saskiego. Niszczą miasta, twierdze, kościoły i klasztory. W zapale bojowym powstańcy ze szczególną nienawiścią niwelują wszelkie oznaki i ślady narzuconej im gwałtem religii chrześcijańskiej. Każdy złapany ksiądz lub mnich jest rytualnie poświęcany w świątyni w Radogoszczy. Walka rozpoczęła się 29 czerwca 983 roku zdobyciem i spaleniem miasta Hawelberg/Hobolin. Saski garnizon miasta został wycięty w pień, katedra zrównana z ziemią a biskup Dudo zamordowany. Trzy dni później, 2 lipca podobny los spotkał miasto Brandenburg. W Brandenburgu nie poprzestano na zwykłym zniszczeniu miasta i wybiciu załogi. 
Słowianie, rozwścieczeni na dotychczasowe poczynania kleru, wywlekli z grobowca zwłoki poprzedniego biskupa imieniem Dodilo, zbezcześcili je i ograbili z szat oraz kosztowności. 
Powstanie zakończyło się absolutnym zwycięstwem Słowian...

In the area Polabí occurred in 983 y. into the largest uprising Slavic tribes, even Mściwoj Obodryt prince, who previously gave 1000 his knights for German Emperor Otto on the failed expedition to southern Italy, won and destroyed the insurgent scarves Hamburg. The insurgents do not forgive the Germans not susceptible to panic, smashing into dust each branch of the Saxon knights. They destroy the city, fortresses, churches and monasteries. In the fervor of fighting insurgents with particular hatred eliminate all signs and traces imposed on them to cease the Christian religion. Anyone caught priest or monk is ritually sacrificed in a slavic temple in Radogoszcz. The battle began on 29 June 983 years getting and burning the town Hawelberg / Hobolin. Saxon garrison town was cut in the trunk, the cathedral razed to the ground and the bishop Dudo murdered. Three days later, on July 2 similar fate befell the city of Brandenburg. In Brandenburg did not stop at mere destruction of the city and breaking crew.Slavs, enraged at the current actions of the clergy, dragged from the tomb delay the previous bishop by the name Dodilo, desecrated and robbed them of garments and valuables.Uprising ended the absolute victory of the Slavs ...

Comments

 1. Nice post and splendid figures, they look powerful and fierce!

  ReplyDelete
 2. Świetnie wygladają, mina Falibora bezcenna :)

  ReplyDelete
 3. Super, jak zwykle :)
  Ale przydałaby się dłuższa historia powstania.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki: Przy okazji wpisu z całym oddziałem coś dodam:)

   Delete
 4. Striking figures, Mike. A group I've not seen represented before - and so well here. Love the shield work - including the battle scarring.

  ReplyDelete
 5. Solidna robota. Wyszli świetnie :)

  ReplyDelete
 6. Proszę o Sławomira (Sclaomir) w następnym rzucie - to imię pojawia się wśród obodryckich książąt :).

  https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82awomir_(ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_obodrzycki)

  ReplyDelete
  Replies
  1. To poczekam, aż będę robił jazdę i wtedy takiego księcia dam;)

   Delete

Post a Comment