Hail Caesar: Boudica, the Warrior Queen"She was very tall and looked threatening. She looked sternly and said hoarsely. Great hair vigorously flowing on her hips. The clothing - invariably wore a gorgeous gold necklace around his neck and a multicolored tunic. At this thick coat fastened with a brooch. When she spoke, seized a spear, to further scare onlookers. " 
 - Cassius Dio Kokcejanus "History of Rome" 62, 2


Staying in ancient climates, however, leaving the Romans, I invite you to a series of enemies of Rome in the form of several well-known leaders of the peoples "barbaric." Of course, history is written by winners, and if put together it otherwise called it would not be so negative ...

The model, of course, is not the Warlord Games with their latest series, but from Hasslefree miniatures
Celtic beauty was painted a few years ago, now repainted's silver and gold elements of NMM method and warpainting.

Boudica, otherwise Budyka, Boadicea, Boudicca or Boudica (b. 22 century AD, d. 61 n.e). 
Boudicca name means victory.

She was a queen of the Celtic Iceni tribe living in eastern Britain. Taking advantage of the absence of the Roman governor of Britain, Suetonius Paulinus, who at that time besieged fortress Mona druids on the island of Anglesey off the north Wales coast, about 60 years A.D. sparked uprising against the Romans, thus responding to the wave of terror and humiliation, engulfed the Icenów after the death of her husband Prasutagus.

King Prasutagus, after the Romans invasion of Britain in 43 r. Teamed up with them and helped them conquer the neighboring kingdom. Then, his country became increasingly subordinated to Rome, and he will be happy to debt of wealthy Romans led by Seneca. Because he had no male heir who could claim the throne (of Boudica had 2 daughters), it will rule his kingdom to Rome and daughters.

Unfortunately, the new prosecutor of Britain Catus Decianus decided to "save" spending to Rome. First, on account of the debts of the deceased ordered to confiscate the property of Boudicca, and when they protested, had her flogged. Later, he ordered the public to rape her two daughters - this was due to habits of Britons, where a woman who is not a virgin, had no chance to marry a man with a similar or higher social status. This ruled out any claim to the throne of the aristocracy Icenów after marrying the daughters of Boudicca.

After this event, Boudica led to an agreement between the tribes of the Britons from the area south and west of England and led the uprising. In approx. 61 years A.D. insurgents fell prey Camulodunum (now Colchester), then Londinium (present London) and at the end of Verulamium (today's St Albans) - in these three cities were killed by 50 to 80 thousand. Romans (mainly civilians, including women and children).

After the destruction of Camulodunum against insurgents he went Legion IX Hispana, which, however, was surprised by them during the march and in most stamped (survived only cavalry, who managed to break through). Suetonius Paulinus returned from Mona began to organize resistance, but failed to gather sufficient troops and therefore ordered his troops to leave Londinium, which was destroyed.

After the destruction of Verulamium Suetonius Paulinus gathered the remnants of the Legion IX and XIV Gemina Legion and the Legion XX Valeria Victrix.These forces with forces supporting numbered about 10 000 soldiers.Boudica's army could count even more than 200 000 people (but most of them were slaves, women and children). It is not known the exact place of the decisive battle, but most often it is placed on the road between Londinium and Vicuronium (now Wroxeter). Romans lined up in the isthmus between the dense forests, protecting their wings. Opposite them stood an army of Boudicca, which faced the back of cars with women and children who wanted to watch the rout of the Romans. According to Tacitus, Boudica gave a solemn speech in which he said that he plans to conquer or die, while Suetonius Paulinus gave a speech from a purely practical tips for soldiers. Britons began a series of frontal attacks, which broke up in a hail of pil, thrown by the Romans, and even if the insurgents made their way to the line of opponents, quickly were knocked by the Legionnaires (Britons traditionally favored individual duels between fighters, while the legionaries were trained to fight in formation and crush, as it was in this battle). After repelling these attacks Suetonius Paulinus ordered the legionaries hit the Britons whose wings at the same time attacked the Roman cavalry. The rebels began to flee, but standing on the back of their cars is hampered, so that the Romans could calm their strike - had killed at least 80 000 Britons (including not a few women and children). Army Suetonius Paulinus had lost only 400 men.

According to Tacitus, Boudicca and her daughters after the battle, committed suicide by poison, and the writer later Cassius Dio says that after the battle, they tried to collect the broken army of insurgents and fell victim to the epidemic. Committed suicide also the commander of II Legion.
 

Suetonius Paulinus made after the pacification Icenów and other Britons supporting the uprising, and was then dismissed by the Emperor Nero of Britain. The reason was both cruel Suetonius Paulinus, and Nero's jealousy of his success."Była bardzo wysoka i wyglądała groźnie. Patrzyła srogo, a mówiła ochryple. Wspaniałe włosy bujnie spływały na jej biodra. Do ubioru - niezmiennie nosiła wspaniałą złotą kolię wokół szyi i wielobarwną tunikę. Na tym gruby płaszcz spięty broszą. Gdy przemawiała, chwytała włócznię, aby jeszcze bardziej przestraszyć patrzących".
 - Kasjusz Dion Kokcejanus "Historia rzymska" 62, 2


Pozostając w klimatach antycznych, jednakże zostawiając Rzymian, zapraszam na cykl wrogów Rzymu w postaci kilku znanych dowódców ludów "barbarzyńskich". Oczywiście, historię piszą zwycięzcy i gdyby ułożyła się ona inaczej miano to nie było by takie negatywne...

Model oczywiście nie jest od Warlord Games z ich najnowszej serii, a od Hasslefree miniatures.
Celtycka piękność malowana była już kilka lat temu, teraz przemalowałem złote i srebne elementy motodą NMM oraz malowanie wojenne.

Boudika, inaczej Budyka, Boadicea, Boudica lub Boudicca (ur. 22 n.e., zm. 61 n.e).
Imię Boudiki oznacza Zwycięstwo.

Była ona królowa Icenów zamieszkujących wschodnią Brytanię. Wykorzystując nieobecność rzymskiego namiestnika Brytanii, Swetoniusza Paulinusa, który w tym czasie oblegał twierdzę druidów Mona na wyspie Anglesey, przy północnym wybrzeżu Walii, około 60 roku n.e. wznieciła powstanie przeciw Rzymianom, odpowiadając w ten sposób na falę terroru i poniżeń, jaka stała się udziałem Icenów po śmierci jej męża Prasutagusa.

Król Prasutagus po inwazji Rzymian na Brytanię w 43 r. sprzymierzył się z nimi i pomógł im podbić sąsiednie królestwo Trynobantów. Następnie jego państwo stawało się coraz bardziej podporządkowane Rzymowi, a on sam chętnie zadłużał się u bogatych Rzymian na czele z Seneką. Ponieważ nie miał męskiego potomka, który mógłby objąć tron (z Boudiką miał 2 córki), to w testamencie zapisał swe królestwo Rzymowi i córkom.

Niestety, nowy prokurator Brytanii Catus Decianus postanowił "zaoszczędzić" wydatków Rzymowi. Najpierw na poczet długów zmarłego nakazał skonfiskować majątek Boudiki, a gdy ta protestowała, kazał ją wychłostać. Później rozkazał publicznie zgwałcić obie córki - wynikało to ze zwyczajów Brytów, gdzie kobieta niebędąca dziewicą nie miała szans na małżeństwo z mężczyzną o podobnym lub wyższym statusie społecznym. Wykluczyło to ewentualne pretensje do tronu przedstawicieli arystokracji Icenów po poślubieniu córek Boudiki.

Po tym wydarzeniu Boudika doprowadziła do porozumienia między plemionami Brytów z terenu południowej i zachodniej Anglii i poprowadziła powstanie. W ok. 61 roku n.e. łupem powstańców padło Camulodunum (dzisiejsze Colchester), potem Londinium (dzisiejszy Londyn) i na koniec Verulamium (dzisiejsze St Albans) - w tych trzech miastach zginęło od 50 do 80 tys. Rzymian (głównie ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci).

Po zniszczeniu Camulodunum przeciw powstańcom wyprawił się Legion IX Hispana, który jednak został zaskoczony przez nich podczas przemarszu i w większości wybity (ocalała tylko kawaleria, która zdołała się przebić). Swetoniusz Paulinus powróciwszy z Mony rozpoczął organizację oporu, ale nie zdołał zebrać wystarczających wojsk i dlatego nakazał swoim wojskom opuścić Londinium, które zostało zniszczone.

Po zniszczeniu Verulamium Swetoniusz Paulinus zebrał resztki IX Legionu oraz Legion XIV Gemina i Legion XX Valeria Victrix.
Siły te wraz z wojskami pomocniczymi liczyły około 10 000 żołnierzy.
Armia Boudicci mogła liczyć nawet ponad 200 000 osób (ale większość z nich stanowili niewojownicy, kobiety i dzieci). Nie jest znane dokładne miejsce decydującej bitwy, ale najczęściej jest ona umieszczana na drodze pomiędzy Londinium a Vicuronium (dziś Wroxeter). Rzymianie ustawili się w przesmyku pomiędzy gęstymi lasami, zabezpieczającymi ich skrzydła. Naprzeciw nich stanęła armia Boudiki, na której tyłach stanęły wozy z kobietami i dziećmi, które chciały oglądać pogrom Rzymian. Jak podaje Tacyt, Boudika wygłosiła podniosłą mowę, w której stwierdziła, że planuje zwyciężyć albo umrzeć, natomiast Swetoniusz Paulinus wygłosił mowę z czysto praktycznymi wskazówkami do żołnierzy. Brytowie rozpoczęli serię frontalnych ataków, które załamywały się pod gradem pil, miotanych przez Rzymian, a jeśli nawet powstańcy docierali do linii przeciwników, to szybko byli wybijani przez legionistów (Brytowie tradycyjnie preferowali indywidualne pojedynki pomiędzy wojownikami, podczas gdy legioniści byli szkoleni do walki w szyku i ścisku, jak było w tej bitwie). Po odparciu tych ataków Swetoniusz Paulinus nakazał legionistom uderzyć na Brytów, których skrzydła równocześnie zaatakowała rzymska kawaleria. Powstańcy zaczęli uciekać, ale stojące z tyłu wozy im to utrudniały, tak że Rzymianie mogli spokojnie ich wybijać - miało zginąć co najmniej 80 000 Brytów (w tym niemało kobiet i dzieci). Wojska Swetoniusza Paulinusa miały stracić tylko 400 ludzi.

Według Tacyta Boudicca i jej córki po bitwie popełniły samobójstwo za pomocą trucizny, natomiast piszący później Kasjusz Dion podaje, że po bitwie próbowały one zebrać rozbitą armię powstańców i padły ofiarą epidemii. Samobójstwo popełnił też dowódca II Legionu.

Swetoniusz Paulinus dokonał potem pacyfikacji Icenów i innych Brytów popierających powstanie, a następnie został odwołany przez cesarza Nerona z Brytanii. Przyczyną było zarówno okrucieństwo Swetoniusza Paulinusa, jak i zazdrość Nerona o jego sukcesy.Comments

 1. That's such a cool paint job! The cloak and face paint really make it stand out.

  ReplyDelete
 2. What a subject...and what a great job! Love the work on the clothes especially...

  ReplyDelete
 3. Pitbull (tfu Hail Caesar) Silne kobiety ;-) Bardzo ponętną poza :) Zastanawiałem się nad ta miniaturka do bandy Frostgrave.
  Bardzo dobrze Ci wyszła - świetny płaszczyk i to wyzwanie w spojrzeniu. Mniam, mniam :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki, choć kilka rzeczy było już dawno temu malowanych i teraz postarałbym się lepiej pomalować. A nie miałem serca już całości zmywać i na nowo malować :)

   Delete
 4. Replies
  1. Lepsze takie stwierdzenie niż miała jaja (chyba że Rzymian i w woreczku) :)

   Delete
 5. Stunning stuff Michal! Really impressive work on the cloak!

  ReplyDelete
 6. Hola Buenas
  Muy buena si señor,gran trabajo en la capa.
  me gusta la foto del grupo en armas..
  un saludo

  ReplyDelete
 7. Great work and interesting blog, I will start following it! :)
  Cheers

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much, I also add to list your work!

   Delete
 8. Wow, what a woman she was!! Great tribute to an oustanding historical figure! Cheers!

  ReplyDelete
 9. She's lovely. Great job Michal.

  ReplyDelete
 10. Great job ! She looks fantastic !
  Greetings

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You. I'm glad You like it Mario!

   Delete
  2. Now I want one too ! :)
   Another model on the wishlist and the list is long ... too long ...
   Greetings

   Delete
  3. Look at Hasslefree Miniatures, there is Boudica in second "action" version too :)

   Delete
 11. Superb!
  Love the chequered clothing - very Celtic

  ReplyDelete
 12. Michal! You have pushed your talents to a new level. Marvelous!

  ReplyDelete
 13. Lubię tę figurkę, aż łezka się w oku kręci :)

  ReplyDelete
 14. Malowanie jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie gratuluję Ci twarzy i płaszcza. Natomiast sama rzeźba... strój, jaki ma na sobie ta pani, nie pojawi się w użyciu jeszcze przez 2000 lat. A o włócznię opiera się niczym o pionowe elementy systemu oświetlenia ulicznego. No i przez to wcale nie wygląda groźnie i dostojnie. W najlepszym wypadku - seksownie, ale max 7/10. Rzeźbiarz dał się ponieść fantazji.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pełna zgoda. Dlatego też należy rozpatrywać figurkę, zgodnie z producentem jako "fantasy" :)

   Delete
 15. Such wonderful work Michał, really impressive.

  ReplyDelete
 16. Znowu historycznie. Fajnie się czyta takie relacje z bitew itd. Lala też fajna chociaż mam wrażenie że zaraz się obali :) Jak zwykle bardzo ciekawy wpis.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie :) Napięta jest ale nie powinna jeszcze paść :))

   Delete
 17. Foxy lady! Kurczę, w zeszłym tygodniu oglądałem jakiś dokument o tej lisicy, co za zbieg okoliczności. Malowania nie komentuję, czasem zachwyt w milczeniu mówi więcej.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Też oglądałem, i wpadł mi pomysł, aby przerobić nieco starą figurkę. Nie ma zbiegów okoliczności:)) hahaha!

   Delete
 18. Ślicznie redagujesz tą kratę odzieżową, grot włóczni w NMM wyszedł też niczego sobie, całość świetna, szczególnie na tle tych golasków. Pozdrawiam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję, choć teraz kilka rzeczy inaczej bym pomalował:)Może przy okazji malowania innej wersji tej figurki:)

   Delete
 19. Model i tekst na bogato. Moje ulubione barbarzyńskie klimaty;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Cieszę się niezmiernie. W tej płci moje też ulubione :))

   Delete
 20. Another beauty! The tartans are very impressive.

  Boudicea was an interesting character and deserved her spot in British history, but in my mind the sacking of Angelsey and cutting down all of the sacred oak groves (That never grew back) on the island by the Romans was even more unforgivable. :(

  ReplyDelete
  Replies
  1. You have absoluty right Dai! >indless devastation pf culture.
   Thank You for a comment:)

   Delete
 21. As Dai said, those tartans are amazing. But I also love her face paint... and that little scroll on her bases is just the tops. Love it!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much for a visit and comment Matthew!

   Delete
 22. I am always in awe of your lovely paintwork. Kudos as ever. :)

  ReplyDelete
 23. Świetne, chociaż to zupełnie nie mój klimat :) Talent.

  ReplyDelete
 24. Świetnie wyszedł Tobie tartan. W przyszłości planuję pomalować highlanderów dla mojego Sudanu, więc jakbyś mógł kiedyś pokazać jak go malujesz. Byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki Bart! Ruszę dalej z Celtami i na pewno coś zrobię takiego :)

   Delete
 25. Piękna kratka! Twarz - majstersztyk (Zarówno jeśli chodzi o mimikę, jak i barwy wojenne). NMM zacny. Aplauz. :)

  ReplyDelete
 26. I love that mini, your interpretation is just great!!

  ReplyDelete
 27. Zawsze fascynowanowaly mnie takie silne kobiece postacie, które osiągnęły tak wiele w dużo trudniejszych czasach ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zgadzam się w 100% :) Dziękuję za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 28. fajna sprawa z tą niszą, prosimy większe zdjęcia! Tak dużo komentarzy , że mój będzie mizernie wisiał na końcu, damm!:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dokładnie, nisza niszy ale też ma swoich odbiorców :))
   A każdy komentarz jest ważny i jak mawia klasyk "ostatni będą pierwszymi" :)

   Delete
 29. Podoba mi się Twój pomysł na blog - DObrze zrobione zdjęcia figurki połączone z historią, klasa. Ostatnie zdjęcie kozackie :) Świetnie Ci to wyszło!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję uprzejmie za odwiedziny i komentarz :)

   Delete
 30. Super. Niedawno pisałam o tej historii na swoim blogu https://dee4di.com/2016/09/20/boudicca-kobieta-wojownik/ Jednak u ciebie jest więcej konkretów i detali, a te figurki są niesamowite

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję uprzejmie :)
   U Ciebie baaardzo miło i przystępnie się czytało i "must" dla każdego nie-znawcy tematu :)

   Delete
 31. Figurki sa niesamowite a namiary na twojego bloga posdsyłam kuzynowi, który jest manniakiem i pasjonatą. Ale będzie miał radochę.

  ReplyDelete
 32. Figurka świetna! Wspaniale pomalowana :) Podeślę koledze, ma bzika na podobnym punkcie :D

  Pozdrowionka,
  Smiley
  https://www.facebook.com/SmileyProjectPL/

  ReplyDelete
 33. Babka zdecydowanie wygląda jakby miała obdarzyć wrogów skarbem Wenery :).
  świetny tekst.

  ReplyDelete
 34. Bardzo ładnie malowane :D Jak żywe. I fajnie dowiedzieć się czegoś z relacji. :)

  ReplyDelete
 35. Duży plus za tło historyczne. BTW, co to za golizna na ostatnim zdjęciu? Brytanie w ten sposób świętowali zwycięstwo? Jeśli tak, to mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się i u nas. :))

  ReplyDelete
  Replies
  1. Najbardziej fanatyczni wojownicy nie dbali o ubiór i na waleta ruszali do boju uzbrojeni tylko w odwagę i heroizm :)

   Delete
 36. Ma charakter i mnóstwo uroku =) super figurka i jak zwykle extra malowanie =)

  ReplyDelete

Post a Comment