Ian Miller’s Grim Tarock review
Good evening!

The night is a great time to publish today's post.
I recently received my copy of a very atmospheric Tarot with illustrations by one of my favorite artists - Ian Miller (graphics for Lovecraft, Tolkien books, fantasy games and many other Oldhammer gems).

It was then, over 23 years ago, that I first encountered the artist's work when I bought a textbook for the first Polish edition of the WFRP. To this day, it is my cult position.

What's in the Grim Tarock box?
78 cards with dimensions of 70mm x 120mm divided into the counterparts of the Major and Minor Arcana (more on this below) and a few additional cards / alternative versions of the World or, for example, the Fool.
Everything in a great atmospheric graphic design (in many designs such a combination of Lovecraft and Warhammer).

www.ian-miller.org


TAROT
It is a deck of cards for playing, divination, or meditation.
The modern fortune teller tarot deck consists of 78 cards in two basic groups, known as the Major (22 cards) and the Minor Arcana (56 cards).
Tarot uses decks ranging from 40 to 78 cards, with 22 tarok remaining the same.

       The oldest surviving tarot decks, then used to play and called trionfi (or triumphi), date from around 1450. In the 17th century the number of cards in the deck was established: 22 cards of the great arcana and 56 cards of the small arcana.

       One of the most popular decks is the so-called Marseille Tarot (Tarot de Marseille). It is believed that it was built in the years 1643–1664. Most of the later tarot decks were derived from the Marseille tarot. Its creator was the Paris-based manufacturer of playing cards, Jacques Viéville.
The Marseille tarot as we know it today differs from the original Viéville tarot in the illustrations of some Major Arcans.

       In the 18th century, tarot cards, intended for divination, were distinguished from tarot cards for gambling. Relationships between the Tarot and Kabbalah were also sought. The individual cards are assigned letters of the Hebrew alphabet.
       In the 18th century, the theory was also born that the tarot was in fact the ancient Book of Thoth, saved from the fires that ravaged the libraries of ancient Egypt. According to legends, the Book of Thoth contained secret knowledge given to man by the god Thoth.

In the second half of the nineteenth century in Great Britain, the Hermetic Order of the Golden Dawn was established, using the esoteric knowledge system, which is a specific synthesis of Kabbalah, tarot and astrology. 
      Part of the meditation system related to the Kabbalistic Tree of Life was the contemplation of the Tarot cards as the highest, most perfect type of cognition. The Golden Dawn Tarot (Golden Dawn Tarot) by Robert Wang and Israel Regardie is one of the more famous decks.

       Nowadays, many different types of tarot decks are created, which usually do not differ in the basic structure of the Great and Small Arcana.
However, they differ in the technique of performance, expression and individual interpretation of the creator, the content of symbols or they are sometimes an attempt to synthesize various esoteric traditions.

TAROCK
It is a card game for which you use a special deck (from 40 to 78 cards) in which 21 tarok play the main role. Three to six people play in different variants.

       Tarok is played with a deck of 40, 42, 46, 54, 62, 66 or 78 cards with a fixed number of 22 tarok, including 21 tarok-blocks numbered from 1 to 21, and one highest figure tarok called the Joker (Skiz ) acting as the highest trump or Excuse acting as an "apology card".

       The number of pieces is also unchanging in all variants: jack, rider (knight), queen, king in four colors - clubs, diamonds, hearts, spades. However, the number of blocks from 1 to 10 remains variable. The equivalent of an ace in the tarok is one. In the maximum deck of 78 cards, the number of blocks (10) and pieces (4) is even, while the number of blocks (21) and face cards (1) is odd.


Dobry wieczór!

Noc to znakomita pora na opublikowanie dzisiejszego wpisu.
Otrzymałem niedawno swój egzemplarz bardzo klimatycznego Tarota z ilustracjami jednego z moich ulubionych artystów - Iana Millera (grafiki do książek Lovecrafta, Tolkiena, gier fantasy i wielu innych Oldhammerowych perełek).
I właśnie wtedy, przeszło 23 lata temu pierwszy raz zetknąłem się z pracą artysty przy okazji kupna podręcznika do I polskiej edycji WFRP. Do dziś jest to moja kultowa pozycja.

Co mamy w pudełku z "Ponurym Tarotem"?
78 kart o wymiarach 70mm x 120mm podzielonych na odpowiedniki Wielkich i Małych Arkan (o tym poniżej) oraz kilka dodatkowych kart / alternatywnych wersji Świata czy np. Głupca.
Wszystko w znakomitej klimatycznej oprawie graficznej (w wielu wzorach takie połączenie Lovecrafta z Warhammerem).

www.ian-miller.orgTAROT
Jest to talia kart do gry, wróżenia lub medytacji.
Współczesna talia tarota „wróżebnego” obejmuje standardowo 78 kart w dwóch podstawowych grupach, określanych jako Wielkie Arkana (22 karty) i Małe Arkana (56 kart).
W grze w taroka wykorzystuje się talie zawierające od 40 do 78 kart, przy czym stała pozostaje liczba 22 taroków.

       Najstarsze zachowane talie tarota, służącego wówczas do gry i zwanego trionfi (lub triumphi), pochodzą z około 1450 roku.
W XVII wieku uległa ustaleniu liczba kart w talii: 22 kart Arkanów Wielkich i 56 kart Arkanów Małych.
      Jedną z najbardziej popularnych talii jest tak zwany tarot marsylski (fr. Tarot de Marseille). Uznaje się, że powstał on w latach 1643–1664. Z tarota marsylskiego wywodzi się większość późniejszych talii tarotów. Jego twórcą był paryski producent kart do gry, Jacques Viéville.
Tarot marsylski znany nam współcześnie, różni się od oryginalnego tarota Viéville’a ilustracjami niektórych Arkanów Wielkich.

       W XVIII wieku zaczęto rozróżniać karty tarota, przeznaczone do wróżenia, od kart taroka do gry hazardowej. Poszukiwano również związków tarota z kabałą. Poszczególnym kartom przypisano litery alfabetu hebrajskiego.
       W XVIII wieku zrodziła się także teoria, według której tarot miał być w rzeczywistości starożytną Księgą Thotha, uratowaną z pożarów, które nawiedzały biblioteki starożytnego Egiptu. Według legend, Księga Thotha zawierała wiedzę tajemną daną człowiekowi przez boga Thotha.

       W drugiej połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii powstało stowarzyszenie Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku (Hermetic Order of the Golden Dawn), posługujące się systemem wiedzy ezoterycznej, będącej swoistą syntezą Kabały, tarota i astrologii.
Częścią systemu medytacyjnego związanego z kabalistycznym Drzewem Życia była kontemplacja kart tarota, jako najwyższy, najdoskonalszy rodzaj poznania. Tarot Złotego Brzasku (Tarot Złotego Świtu) autorstwa Roberta Wanga i Israela Regardie jest jedną z bardziej znanych talii.

       Współcześnie powstaje wiele różnego rodzaju talii tarota, które zazwyczaj nie różnią się zasadniczą budową Arkanów Wielkich i Małych. Różnią się natomiast techniką wykonania, ekspresją i indywidualną interpretacją twórcy, zawartością symboli lub też bywają próbą syntezy różnych tradycji ezoterycznych

TAROK
Jest to gra karciana, do której używa się specjalnej talii (od 40 do 78 kart), w której główną rolę odgrywają 21 taroki. W rozmaitych wariantach gra od trzech do sześciu osób.

       Tarok jest rozgrywany za pomocą talii 40, 42, 46, 54, 62, 66 lub 78 kart, w których stała pozostaje liczba 22 taroków, w tym 21 taroków-blotek numerowanych od 1 do 21 oraz jednego najwyższego taroka-figury zwanego Joker (Skiz) pełniącego rolę najwyższego atutu lub Excuse (Głupiec) pełniącej rolę "karty przeprosin".
       Niezmienna we wszelkich wariantach jest również liczba figur: walet, jeździec (rycerz), dama, król w czterech kolorach - trefl, karo, kier, pik. Zmienna pozostaje natomiast liczba blotek od 1 do 10. Odpowiednikiem asa w taroku jest jedynka. W maksymalnej talii 78 kart liczba blotek (10) i figur (4) jest parzysta, podczas gdy liczba taroków-blotek (21) i taroków-figur (1) jest nieparzysta.

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 
*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Quite stunning illustration in yout Tarot deck; there is a tradition here, that you're not meant to buy your own tarot, but have them gifted !

  ReplyDelete
 2. Nice ! Ian Miller is a good illustrator . I don't have any Ian Miller illustration but i have a lot of Alan Lee!

  Friendly
  KéHenCo

  ReplyDelete
 3. Pretty nice, thanks for sharing!

  ReplyDelete
 4. Very cool illustrations - I like pen and ink drawings.

  ReplyDelete
 5. He's a great illustrator, I've got a good book by him called trolley dog shad,excellent work in it!
  Best Iain

  ReplyDelete
 6. Beautiful and unique art ... definitely better than the generic ones you see so much of today.

  ReplyDelete

Post a Comment