Ragnarök: Thing about the death of Thor and the new Asgard // Ragnarök: Rzecz o śmierci Thora i nowym Asgardzie (#2)Thor's death

.... From the sea to emerge, and then the flapping of wings, lands on earth dragon Jormungand. He will be looking for his old enemy - Thor. Finally, go see it. The duel will be as terrible and long, that story about the state of the most popular story, sung by Skalds around the world.
In the end, Thor manages to reach by Mjöllnir head of Midgardsorm - crush him and destroy. But to extract weapons from the skull of monster will have to go near the snake. Then I took hold of him poisonous mist coming out from the dragon's nostrils.
Thor try to escape, but he could do only nine steps and falls dead.

Facing each other will also Heimdall and Loki. They face off in a swordfight - it turns out that none of them is stronger than the other - they both fall with slit heads. Their bodies will soon engulf the fire.


Also, on the sky will be a battle - Skoll finally gonna get Soi and swallows the sun, while the Hati catch Mani and devour the moon. Darkness will collapse over the world, because the stars will drop from the sky and hit the ground, causing earthquakes and volcanic eruptions.
Spirits of evil giants and monsters will be precipitated into Nastrond, the land of eternal darkness and suffering, lying somewhere far away, not in our world, or under it, or next to, or above. And the spirits of the gods and heroes disappear. They fulfilled their mission, so they can go and relax.

Among all this was the only one to remain alive Surt. Will run, laughing madly. From his sword flames light up everything - from the underworld of Niflheim, the meadows of Asgard. Surt kindle the fire, which killed and the whole world, and he - King of Muspellheim. Also burn and collapse the Yggdrasill ash, which sustains everything in its place. 

Then there will be darkness, and an end.

So be it.

Time of a Gimlea - A new Asgard

Ends and die old world, but this is not the end of the story. Those who see far into the future, so talking about it.
And the general conflagration to encircle the arc magical eagle. At this sign flames subside, and beneath the waves emerge vegetated land.

Two people: Lifthrasir (Flower Life) and Lif (Life), sleeping in a preserved forest against fire Hoddmimir - the remains of the gardens of Yggdrasill - wake up and come down to the land, to give birth to a new generation of men.
And then the lights revived the life-giving sun, which becomes a young daughter Soi, porodzona just before Skoll devoured the old sun.

On the green earth, under the rays of the sun, two people will drop the first seed grain. So the new person learns to plow and sow.


A few gods will survive the Ragnarok, a few also returned from exile in Niflheim. They shall walk after the new world, until they find buried in the land of the golden tablets on which the written law and the fate of the world, and the Aesir who disappeared shortly after the arrival of the Norn to Asgard.

With such a great treasure, you need to rebuild the laws and customs, the gods call a thing. They will gather on it all survivors heaven Baldr and Nanna, bred and hœnir, Wili and We, Vidar and Wales, Magni and Modi and daughter Soi, whose name no one knows.

They will gather and will discuss, remembering old times and honoring the fallen fathers and brothers. They shall remember it will recall and knowledge of runes, which base their power.They agree, too, that the supreme power will wield Baldr and Nanna, while support has their blind Hod. Hónir will present a herald's wand, decorated with runes, a sign that it will be a god of magic. Daughter Sol entrust the sun. The sons of Odin, Vidar and Wales, ascend the temples of the gods. The sons of Thor, Magni and Modi, who will inherit the Mjollnir, soaring rebuild Asgard - it will be a palace of gold - and name it Gimlea, or defense against fire, never to the flames reached him. They dwell in it all the righteous. And the old gods, Wili and We, will sit on the side, on high thrones, and they will contemplate a new world, wondering why it is so similar to the old one, which we have created.

So it will.
 
 ---------------------------------------------------------Śmierć Thora

.... Z morza wyłoni się, a potem z łopotem skrzydeł wyląduje na ziemi smok Jórmungand. Będzie szukał swego starego wroga — Thora. Wreszcie go dostrzeże. Pojedynek okaże się tak straszny i długi, że opowieść o nim stanie się najpopularniejszą historią, śpiewaną przez skaldów całego świata.
W końcu Thor zdoła dosięgnąć Mjóllnirem łba Midgardsorma — zmiażdży go i rozłupie. Ale, żeby wydobyć broń z czaszki potworzą, będzie musiał podejść blisko węża. Wtedy ogarnie go trująca mgła, wydobywająca się z nozdrzy smoka.
Thor spróbuję uciec, ale zdoła postąpić tylko dziewięć kroków i padnie martwy.

Naprzeciwko siebie staną też Heimdall i Loki. Zmierzą się w walce na miecze — okaże się, że żaden z nich nie jest mocniejszy od drugiego — obaj padną z rozciętymi głowami. Ich ciała już niedługo pochłonie ogień.

Także na niebie odbędzie się walka — Skóll wreszcie dopadnie Soi i połknie Słońce, zaś Hati złapie Maniego i pożre Księżyc. Ciemność zapadnie nad światem, gdyż gwiazdy pospadają z nieboskłonu i uderzą o ziemię, powodując trzęsienia i wybuchy wulkanów.

Duchy złych olbrzymów i potworów strącone zostaną do Nastrondu, krainy wiecznej ciemności i cierpienia, leżącej gdzieś daleko, nie w naszym świecie ani pod nim, ani obok, ani nad. Zaś duchy bogów i bohaterów znikną. Wypełnią swą misję, więc będą mogły odejść i odpocząć.

Wśród tego wszystkiego jako jedyny żywy pozostanie Surt. Biegać będzie, śmiejąc się szaleńczo. Od płomieni jego miecza zapali się wszystko — od podziemi Niflheimu, po łąki Asgardu. Surt roznieci pożar, w którym zginie i cały świat, i on sam — król Muspellheimu. Spłonie też i zawali się jesion Yggdrasill, który podtrzymuje wszystko na swoim miejscu.

Wtedy nastanie ciemność i kres.

Tak będzie.

CZAS GIMLEI — NOWEGO ASGARDU


Skończy się i zginie stary świat, ale to nie koniec opowieści. Ci, co widzą daleką przyszłość, tak o niej mówią.

I nad powszechną pożogą zatoczy łuk magiczny orzeł. Na ten znak płomienie opadną, a spod fal wyłoni się zazieleniona ziemia.

Dwoje ludzi: Lifthrasir (Kwitnący Życiem) i Lif (Życie), śpiących w ocalałym przed ogniem lesie Hoddmimir — pozostałości po ogrodach Yggdrasilla — obudzi się i zejdzie na ląd, by dać początek nowemu pokoleniu ludzi.

I wtedy zaświeci odrodzone życiodajne Słońce, którym stanie się młoda córka Soi, porodzona tuż przed tym, jak Skóll pożarł stare Słońce.

Na zielonej ziemi, pod promieniami Słońca, dwoje ludzi posieje pierwsze ziarno zboża. Tak od nowa człowiek nauczy się orać i siać.

Kilku bogów przetrwa Ragnarók, kilku też powróci z wygnania w Niflheimie. Chodzić będą po nowym świecie, aż odnajdą zagrzebane w ziemi złote tablice, na których zapisano prawa i losy świata, a które zniknęły Asom tuż po przybyciu Norn do Asgardu.

Mając tak wielki skarb, potrzebny do odbudowania praw i zwyczajów, bogowie zwołają thing. Zbiorą się na nim wszyscy ocalali niebianie: Baldr i Nanna, Hód i Hónir, Wili i We, Widar i Wali, Magni i Modi oraz córka Soi, której imienia nikt nie zna.

Zbiorą się i będą wiecować, wspominając dawne czasy i oddając cześć poległym ojcom i braciom. Wspomną też i przywołają wiedzę o runach, na której oprą swą moc.

Postanowią też, że najwyższą władzę dzierżyć będą Baldr i Nanna, zaś wspomagać ma ich ślepy Hód. Hónirowi wręczy się wieszczą różdżkę, ozdobioną runami, na znak, iż będzie bogiem magii. Córce Sol powierzy się Słońce. Synowie Odyna, Widar i Wali, wzniosą bogom świątynie. Synowie Thora, Magni i Modi, którzy odziedziczą Mjóllnira, odbudują podniebny Asgard — będzie to pałac ze złota — i nazwą go Gimlea, czyli Obrona Przed Ogniem, aby nigdy więcej nie dosięgły go płomienie. Zamieszkają w nim wszyscy sprawiedliwi. Zaś starzy bogowie, Wili i We, zasiądą z boku, na wysokich tronach, i będą przypatrywać się nowemu światu, dziwiąc się, że tak jest podobny do starego, który sami stworzyli.

Tak właśnie będzie.-------------------------------------------
Comments

 1. Wow, dramatic stuff, I don't think I'd ever thought about Thor dying before.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, in the original writings about the Ragnarok, he dies in epic time;)
   In Marvel universe lives a long and happy :)

   Delete
 2. Interesujące opowieść, zwłaszcza, że nigdy się tym nie zajmowałem. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. ha! i można porównać jak Marvel odjechał z komiksami i teraz z filmowym Universum Thora:)
   Co czas jakiś będę wrzucał co ciekawsze historię z Mitologii Nordycko-Germańskiej:)

   Delete
  2. No oryginalne sagi a sagi s Ameryki to zdecydowanie dwa różne światy ;)

   Delete
 3. Robi duże wrażenie, nawet jak ktoś już kiedyś czytał mitologię.

  ReplyDelete

Post a Comment