Runy- Futhark Starszy. Wróżenie z RUN III (część I) / Runes - Futhark Elder. Divination from RUNES III (Part I)

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż dla wielu z Was poniższa seria artykułów może być obrazoburcza, a niniejszy wpis może być niczym innym jak „ otwieraniem okna” dla wszelakiej maści złych duchów i sił nieczystych. Dlatego, kto nie chcę, niech nie czyta dalej, a tym bardziej niech nie próbuję obcować z magią runiczną.
Niemniej jednak RUNY były wszechobecne w "Erze Wikingów" oraz są czasach nowożytnych źródłem wielu kontrowersji. Zapraszam do artykułu...

Wróżenie z run nie jest przepowiadaniem losu jak mogło by się wydawać na pierwszy rzut oka. Jest to raczej praca nad samym sobą w otaczającym nas świecie.
Sakiewka z runami przedstawia cały wszechświat.
Zadając pytanie, przedstawiasz świadome i nieświadome myśli skupione ku temu pytaniu, tak, że wybrane kilka run nie jest w pełni wylosowane, lecz raczej wybrane z pomocą podświadomości.
Cofając się do czasów Wikingów, runy były znakomitym objaśnieniem ludzkiej psychiki.
Wróżenie z run zachęca raczej do zgłębiania ludzkiej psychiki niż do szukania odpowiedzi w gotowej recepcie.
Przeczytałem kiedyś, iż jesteśmy niczym pająk.
Gdy pająk stąpa po nitce (ścieżce) wibracje oddziałują na całą sieć i to co jest zawarte w sieci, zupełnie jak nasze działanie oddziałuje na świat i nasze otoczenie, a czyny innych oddziałują na nasze życie.
Przyszłość jest zawsze postrzegana jako forma niestała i zmienną.
Jest sposobem na sprawdzenie ścieżki i jej możliwych skutków, poprzez używanie podświadomości nieskrępowane przez ograniczenia wynikające z systemu wierzeń.

Jak zatem rzucać runy?
 • Znajdź stosowne miejsce na odczytywanie run. Nie powinno być niczego przeszkadzającego lub męczącego.
 • Spróbuj siąść twarzą ku północy jeśli możliwe, kierunku Bóstw w mitologi nordyckiej.
 • Rozłóż małą białą płachtę na powierzchni przodem ku sobie.
 • Twe prace z runami będą się odbywać na tej płachcie.
 • Starannie sformułuj swe pytanie w umyśle. Poświęć na to nieco czasu, gdyż bardzo ważne jest to byś nie zmienił pytania podczas gdy będziesz odczytywać runy.
 • Dopiero kiedy będziesz miał ściśle sprecyzowane w umyśle pytanie, zacznij łagodnie mieszać runy w sakwie.
 • Kontynuuj mieszanie run do czasu aż poczujesz się zmuszony wybrać kilka run.
 • Kontynuuj mieszanie i wybieranie dopóki nie będziesz miał pełnej liczby/ilości run przed sobą zgodnie z sposobem rozkładania jaki używasz. Pilnuj kierunku i kolejności w jakiej wykładasz runy.
 • Pamiętaj że Każda runa może znaczyć wiele różnych rzeczy.
To właśnie od czarujących runami decyduje jakie znaczenie zostanie użyte odnośnie zapytania z którym się przychodzi.


1. Proste wróżenie
Jest to jedna z wielu dróg czarowania runami.
Sięgnij do sakwy z runami, pomieszaj nimi dokoła i wyjmij kilka.
Rzucaj nimi na białej płachcie i zobacz jak znaki spadają po tym jak je rozsypiesz.
Ignoruj runy odwrócone( po jednej strony mają tylko symbole)
Jeśli runa jest odkryta do góry nogami, wtedy ma inne znaczenie ( o tym w części II :)
Kombinacja widocznych run oddziałuje na interpretację.

2. Wróżby Norn
Norny są norweskimi boginiami losu. Często utożsamianymi z wizerunkiem trzech wiedźm ( trzech Norn).
Urdh jest boginią przeszłości, lub tego co było.
Verdhandi jest boginią teraźniejszości, tego co jest.
Skuld jest boginią przyszłości, tego co będzie.

Czary Norn są stosunkowo proste, bazują one na trzech runach, wyciąganych pojedyńczo z sakiewki i kładzionych w rzędzie.
Jeśli runy są odwrócone, przerzuć je.
Pierwsza runa przedstawia przeszłość sytuacji z naszego pytania.
Następna wskazuje teraźniejszość, ścieżkę która obecnie dotyczy pytania.
Trzecia SUGERUJE przyszłość, jaka MOŻE wyniknąć z podążania obecną ścieżką.

I na tym skończę trzecią odsłonę dotyczącą wierzeń nordyckich, a właściwie wróżenie z Run. 
W następnej części przedstawię kolejne dwie formy wróżenia oraz znaczenia "rzuconych" run.
Zapraszam do dyskusji i podrzucania drewna pod stos ;)


At the outset, I wish to stress that for many of you the following series of articles can be iconoclastic, and this entry will be nothing more than a "window opening" for various sorts of evil spirits and impure forces. Because who does not want, let them not read further, and even more so let's not try to associate with Rune Magic.
However, RUNES were ubiquitous in the 'Age of Vikings "and modern times are the source of many controversy. Feel free to Article ...

Divination with runes is not preaching fate as it might seem at first glance. It is rather a work on himself in the world around us.Pouch run with their runic symbols represents the entire universe.By asking the question, are entering the conscious and unconscious mind is focused towards this question, so that the selected few run is not fully drawn, but rather selected with the help of the subconscious.Going back to the days of the Vikings, runes were excellent explanation of the human psyche.Divination with runes encourages rather to explore the human psyche than to look for answers in the finished prescription.I read once that we are like a spider.When a spider walking a thread (path) vibrations affect the entire network, and what is included in the network, just as our actions affect the world and our environment, and the actions of others affect our lives.The future is always seen as a form of inconsistent and variable.It is a way to check the path and its possible effects, by using the subconscious mind unfettered by the constraints arising from the system of beliefs.

How, then throw the runes?
 •     Find the appropriate place to read the runes. There should be nothing obtrusive or tiresome.
 •     Try to sit down face to the north if possible direction of Deities in the Norse mythology.
 •     Lay out a small white cloth on the surface facing towards each other.
 •     Your work with runes will take place on the tarp.
 •     Carefully formulate his question in mind. Take on a bit of time, because it is very important that you not changed your questions while you read the runes.
 •     Only when you have strictly specified in the mind of inquiry, start gently mix the runes in the saddlebag.
 •     Continue mixing run until you feel compelled to choose some runes.
 •     Continue the mixing and selecting until you have the full number / amount of run against each other in accordance with the method of decomposing you use. Keep direction and the order in which laying all runes.
 •     Remember that each rune can mean many different things.

It was from the enchanting runes decide which are relevant will be used relating to a query from which it comes.
1. Simple divinationIt is one of many ways casting runes.Refer to the pouch of runes, mixing them around and remove some.Throw them on the white tarp and see how the characters fall after it scatters them.Ignore the rune reversed (on the one hand have only symbols)If the pile is exposed upside down, then it has a different meaning (including in part II :)The combination of visible runes affects the interpretation.2. Predictions NornNorns are Norwegian goddesses of fate. Often utożsamianymi with the image of the three witches (the three Norns).Urdh is the goddess of the past, or what it was.Verdhandi is the goddess of the present, to what it is.Skuld is the goddess of the future, what will be.Norn spells are relatively simple, they are based on three runes, pulled out individually with purse and put in a row.If the runes are reversed, flip them.The first rune represents the past situation of our questions.Next indicate the present, the path which currently applies to questions.The third SUGGEST future, which may result from the current path to follow.

And that finish third installment in the Nordic beliefs concerning, actually divination Run.In the next section I will present a further two forms of divination and the meaning of "thrown" run. Feel free to discuss and tossing wood into a pile;)

Comments

Post a Comment