RONIN : Bandit Buntai: Samurai Commander

Cześć wszystkim!
Malowanie Bandytów i wyjętych spod prawa rzezimieszków do gry Ronin idzie mi bardzo dobrze, dlatego kolejny model. Tym razem dowódca całej bandy. Postanowiłem nieco wyeksponować jego bogatsze wyposażenie w przeciwieństwie do podkomendnych.
Hi to all!
Painting bandits and lawless thugs to play Ronin going very well, so next miniature. This time, the commander of the whole band. I decided to expose his little richer equipment as opposed to subordinates.Samuraj , czyli wojownik. Jest to szeroko rozpowszechniona na Zachodzie nazwa feudalnego rycerza japońskiego - w Japonii przeważnie nazywanego bushi. Nazwa ta przeszła z czasem zmianę fonetyczną w samurau, znaczącego służyć panu) – pierwotnie znaczyła świtę służącą najwyższym dostojnikom japońskim. Byli także gwardią cesarską (gosho-zamurai).

Symbolem pozycji samurajów była samurajska szabla katana i krótki miecz wakizashi, razem stanowiące komplet zwany daishō. Ich noszenie było prawem i obowiązkiem japońskich wojowników. Daishō nie były tylko bronią. Mówiono o nich, że stanowią duszę samuraja, toteż samuraje byli silnie związani ze swoimi mieczami i otaczali je głęboką czcią.
Samurai, the warrior. This is widespread in the West, the name of the Japanese feudal knight - in Japan usually called bushi. This name has undergone a change over time in samurau phonetic, significant serve you) - originally meant entourage of serving the highest dignitaries Japanese. They were also the imperial guard (Gosho-Zamurai).

The symbol of the samurai position was a katana, samurai sword and a short sword wakizashi, together forming a set called Daisho. Their wearing it right and duty of Japanese warriors. Daisho was not just a weapon. It was said of them that they are the soul of the samurai, samurai were so strongly associated with their swords, and surrounded them deep reverence.


Charakterystyczna dla samurajów była ich fryzura – włosy upięte na czubku głowy i wygolone z przodu, nad czołem. Nosili strój składający się m.in. ze spodni hakama, kamizelki kamishimo, na których widniał kamon (herb klanu/rodziny), i innych dodatków takich jak amulet szczęścia wieszany na szyi.

Samurajska zbroja, Ō-yoroi składa się z wielu segmentów, głównie metalowych, które pokrywano skórą i lakierowano, po czym łączono za pomocą grubych pasków z jedwabiu i skóry. Paski te − jaskrawo kolorowane − stanowiły element dekoracyjny zbroi.
Characteristic of the samurai was their hair - hair piled atop her head and shaved at the front, above the forehead. They wore the outfit consisting of, among others, hakama pants, vests kamishimo, which bore kamon (crest clan / family), and other additives such as luck amulet hung around his neck.

Samurai armor, O-Yoroi consists of multiple segments, mainly of metal, which was covered with leather and varnished, then combined with a thick strips of silk and leather. These strips - brightly colored - were part of a decorative armor.


Istniało bardzo wiele szkół walki. Wprawny samuraj potrafił zabić przeciwnika już za pierwszym ciosem, ponoć nawet jednym cięciem przeciąć go na pół, wzdłuż od czubka głowy. Owe śmiercionośne umiejętności wynikały ze sposobu walki, który polegał przede wszystkim na rozpoznaniu szkoły w jakiej kształcił się oponent, a co za tym idzie używanej przezeń techniki, dzięki czemu samuraj mógł błyskawicznie zastosować opracowaną metodę kontrataku. Ze względu na charakter tej walki, nastawionej na zadanie śmierci niemal jednym ruchem miecza, bywało, że kończyła się ona zgonem dla obu stron...
Samuraj kształcony był nie tylko w posługiwaniu się mieczem, ale także łukiem (kyūjutsu), jak również innymi rodzajami broni, jak np.: włócznia zwana yari, broń drzewcowa o nazwie naginata, czy wachlarz bojowy tessen.
There was a lot of fighting schools. A skilled samurai could kill the enemy behind the first blow, apparently even a single blow cut it in half, along the top of the head. These deadly skills stemmed from the way the fight, which was based primarily on the diagnosis of the school in which he studied his opponent, and thus the techniques used by him, so that he could immediately apply the samurai, the method counterattack. Due to the nature of this struggle, focused on the task death of almost one movement of the sword, at times, that it ended in death for both parties ...

The samurai was not only educated in the use of the sword, but also arc (kyujutsu), as well as other weapons, such as .: spear called yari, polearm called naginata, or tessen range combat.

Podstawowe prawa zawarte były w kanonie bushidō, wykładającym podstawowe zasady drogi wojownika. Istniały również inne dzieła, opisujące zasady, jakimi powinien się kierować samuraj. Były to między innymi utwory Gorin-no Sho (Księga pięciu kręgów) oraz Hagakure (Ukryte w listowiu).
Główną zasadą była wierność swemu panu i bezwzględne podporządkowanie się. W walce samuraj nie mógł odczuwać lęku przed śmiercią (podobnie jak podczas popełniania seppuku), nie mógł kapitulować w walce, byłoby to bowiem rozwiązanie niehonorowe.
Samuraje byli kształceni w kierunku poznania bushidō, uczono ich między innymi czytania, pisania, sztuki kaligrafii, literatury, muzyki, retoryki, taktyki, prawa, medycyny, matematyki oraz parzenia herbaty. Wykładano im także poezję japońską i chińską.
Basic rights were included in the canon of Bushido, basic rules of the way of the warrior. There were also other works, describing the principles that should be followed by samurai. These included the songs Gorin-no Sho (The Book of Five Rings) and Hagakure (Hidden in the foliage).

The main principle was faithfulness to his master and unconditional surrender to. In the fight samurai could feel the fear of death (like while committing seppuku), he could not capitulate in the fight, this would be dishonorable solution.
The samurai were trained in the knowledge of Bushido, they were taught among other things, reading, writing, calligraphy art, literature, music, rhetoric, tactics, law, medicine, mathematics and tea. They were also taught Chinese and Japanese poetry. 

Comments

 1. Panzer-Samuraj! ;-) Ten chyba podoba mi się najbardziej jak do tej pory.

  ReplyDelete
 2. Amazing detail on this intimidating bushi!!! Congratulations!

  ReplyDelete
 3. You never sleep Michal? Another stunning paint job, congrats!

  ReplyDelete
 4. Wygląda naprawdę znakomicie! Jak dla mnie najlepszy z całej bandy, ale co tu dużo mówić. Szef musi wyglądać najlepiej ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki Bart! Także uważam że dowódca powinien świecić przykładem dla reszty;) a i model dal szanse na ciekawsze malowanie.

   Delete
 5. Masterful work on this commander, Mike!

  ReplyDelete

Post a Comment