Ronin: Mongołowie / Mongols Horde (1)


W dzisiejszym wejściu pierwsze uderzenie Władców Stepu!
Skończyłem pierwszą część bandy, którą mam zamiar wykorzystać podczas rozgrywek do Ronina.
Jak przystało na nomadyczne plemię wojowników- ubiór ich nie jest zbyt bogaty, uzbrojenie proste, jedynie dowódca pozwolił sobie na odrobinę chińskiego bądź koreańskiego luksusu.
In today's entry Steppe Rulers, the first strike!
I finished the first part of the band, which I intend to use during Ronin games
As befits a nomadic tribe warriors - their clothing is not too rich, arms straight, only the commander indulged in a bit of Chinese or Korean luxury.Trochę Historii...
W drugiej połowie XIII wieku imperium mongolskie pod rządami Kubilaj-chana osiągnęło szczyt swojego rozwoju terytorialnego. Mongołowie opanowali południowe Chiny, Koreę, przeszli w bojach Indochiny, docierając aż do Jawy i Sumatry. Naturalnym żądaniem Kubilaj-chana było dążenie do uznania jego zwierzchnictwa przez inne państwa. Dwukrotne wezwania odrzuciła Japonia, która swoją odmową skierowała na siebie gniew Mongołów...
A little history ...
In the second half of the thirteenth century Mongol Empire under Kublai Khan reached the peak of its territorial development. The Mongols conquered southern China, Korea, Indochina passed in fights, going as far as Java and Sumatra. The natural demand of Kublai Khan was a desire to acknowledge his sovereignty by other countries. Japan rejected the double call that his refusal directed the wrath of the Mongols ...

 
I inwazja (1274)
Siły inwazyjne liczyły ok. 15 tys. żołnierzy mongolskich, chińskich i dżurdżeńskich, 6-8 tys. koreańskich oraz ok. 7 tys. koreańskich marynarzy na 300 dużych i między 400 a 500 mniejszych okrętów. Ekspedycja zajęła wyspy Cuszima i Iki, łatwo zmasakrowała tamtejszych obrońców, następnie 19 listopada wylądowała na wyspie Kiusiu. Nad zatoką Hakata doszło do zaciętej bitwy, w której wojska japońskie poniosło wielkie straty, ze względu na lepszą mongolską taktykę zespołową. Wieczorem sytuacja Japończyków rysowała się ponuro, ale na szczęście dla nich uderzył tajfun. Mongołowie spanikowali i zażądali wypłynięcia na morze lub też Koreańczycy, bojąc się o swoje statki, woleli odsunąć flotę od brzegu i na otwarte wody. Manewr ten jednak nie udał się w pełni: kilkaset okrętów rozbiło się na skałach, przy czym zginęło 13 tys. ludzi. Resztki wojsk inwazyjnych wycofały się do Korei.
The First invasion (1274)
Invasion force consisted of approx 15 thousand. Soldiers Mongolian, Chinese and 6-8 thousand Korean and approx. 7 thousand. Korean sailors on 300 large and between 400 and 500 smaller ships. The expedition took islands of Tsushima and Iki, easily slaughtered the local defenders, then November 19 landed on the island of Kyushu. On the Gulf of Hakata there was a fierce battle in which Japanese troops suffered great losses, due to better Mongolian team tactic. In the evening, the Japanese situation sketched a grim, but fortunately for them struck the typhoon. The Mongols panicked and demanded the departure of the sea or the Koreans, fearing for their ships, they preferred to move the fleet from the coast and into open water. This maneuver, however, did not go completely: hundreds of ships crashed on the rocks, which killed 13 thousand humans. The remnants of invading troops retreated to Korea.


II inwazja (1281)
Siły zbrojne przeznaczone do wyprawy składały się z Mongołów, Ujgurów, Koreańczyków i Chińczyków oraz więźniów, którzy za udział w walce, mogli wykupić sobie wolność. Łącznie zgromadzono 142 tys. żołnierzy i 4400 okrętów. Ta wielka flota może być porównana tylko do floty w Normandii w 1944 roku. Zgromadzenie takiej liczba wojska było na tamte czasy wielkim sukcesem. Dla wielkiego imperium mongolskiego nie było to problemem. Mongołowie zawsze podczas podbojów wysyłali dziesięciotysięczne armie.
The second invasion (1281)
The armed forces for the expedition consisted of Mongols, Uighurs, Koreans and Chinese as well as detainees who for participating in a fight, they could buy their freedom A total of 142 thousand gathered soldiers and 4,400 ships. This huge fleet can be compared only to the fleet in Normandy in 1944 Meeting of the number of troops was in those days a great success. For the great Mongol Empire it was not an issue The Mongols always the conquests sent ten thousand armies...


Wielka wyprawa, według Marco Polo, wypłynęła z portów w Korei oraz Hangzhou i Quanzhou w 1281 roku. Miała połączyć się niedaleko wyspy Kiusiu. Japończycy byli przygotowani na inwazję. Zbudowali na wyspie Kiusiu mur wokół zatoki Hakata. Miał on wysokość 2,5 metra i był długi na 20 km. Mongołowie nic o tym nie wiedzieli. Część ich floty zajęła wyspy Hirado i Gotō, inna wylądowała na wyspie Kiusiu. Tam doszło do zażartej bitwy, którą wygrali Japończycy. W trudnym terenie Mongołowie nie mogli zastosować błyskawicznej szarży konnicy. Mimo dużych strat wśród Mongołów, Japończykom nie udało się uzyskać decydującej przewagi. Mongołowie wycofali się na okręty. Na morzu połączyli się z częścią oddziałów z Chin przybyłych z dwumiesięcznym opóźnieniem. Pod koniec lipca połączone siły zaatakowały wyspę Takashima i przygotowały się do inwazji na Kiusiu.
Great trip according to Marco Polo sailed from ports in Korea and Hangzhou and Quanzhou in 1281. They merge near the island of Kyushu. The Japanese were prepared for the invasion. They built on the island of Kyushu Hakata wall around the bay He had a height of 2.5 meters and was extended to 20 km. The Mongols do not know about it Part of their fleet occupied the island of Hirado and GoTo, another landed on the island of Kyushu. There, there was a fierce battle he won the Japanese. In difficult terrain Mongols could not apply instant cavalry charge. Despite the large losses of the Mongols the Japanese failed to gain a decisive advantage. The Mongols retreated to the ships. At sea, they joined with part of Chinese troops arrived two months late. In late July, the combined forces attacked the island of Takashima and prepared themselves for the invasion of Kyushu

Cesarz Japonii Go-Uda i wysocy dostojnicy dworu szukali pomocy u bogów. W całym kraju w świątyniach odprawiano modły. W sierpniu Mongołowie uderzyli ponownie. Uderzył też tajfun - Kamikaze, boski wiatr. Według Japończyków był on zesłany w rejon Takashimy przez bogów. Na dno poszło prawdopodobnie 4 tys. okrętów i zginęło 100 tys. żołnierzy, łącznie z tymi, którzy polegli w walce. Następnie Japończycy wycięli w pień oddziały mongolskie na wyspie Goto i prawdopodobnie na wyspie Hirado.
Japan Emperor Go-Uda and senior court officials sought help from the gods. Across the country, prayers were held in churches. In August, the Mongols struck again. He hit a typhoon - Kamikaze, divine wind. According to the Japanese, he was exiled to the region Takashimy by the gods. At the bottom probably went 4 thousand. ships and killed 100 thousand. soldiers, including those who died in battle. Then Japanese they cut the trunk Mongolian troops on the island of Goto and probably on the island of Hirado.Comments

 1. Wyglądają świetnie. Kiedy pierwsze raporty z bitew?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki. Najpewniej w weekend grupa samurajów będzie bronić chłopów przed bandytami :)

   Delete
 2. Stepowi wojacy bardzo dobrze wyglądają przyjacielu. Czeka na kolejnych dzikusów.

  ReplyDelete
 3. Fajni, będą świetnym przeciwnikiem dla Twoich samurajów!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki; )) to dla mnie zupełny orient, ale miło się kitajcow maluje ;)

   Delete
 4. Wyglądają świetnie. Podziwiam kunszt i szybkość malowania - imponujące!

  ReplyDelete
 5. Świetni ci Mongołowie, te dzikie gęby są rewelacyjne!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie choć twój cykl skośnooki bardziej mi się podoba :)

   Delete
 6. Very impressive looking Mongols, Mike. Your color choices are superb. A beach landing skirmish would be a great scenario against the Japanese.

  ReplyDelete

Post a Comment