Bolt Action: British Paratroopers: PathfindersCześć !
Skończyłem malować mały oddział  pathfinderów od Artizana. Figurki bardzo fajne,wydaje mi się, że lepsze od Warlord'a
Hi!
I finished painting a small Pathfinder unit of Artizan Design. Miniatures very cool, it seems to me that better than
Warlord Games.


" O pięćdziesiąt mil dalej,na wschodnim krańcu normandzkiego pola bitwy, nad linią brzegu przeleciało sześć samolotów transportowych z brytyjskimi pathfinderami i sześć bombowców RAF holujących szybowce. Przed nimi szalał wściekły ogień artylerii przeciwlotniczej..."
"About fifty miles away, at the eastern end of the Normandy battlefield on the shore line of six transport planes flew with British pathfiners and six RAF bombers towing gliders. Before them was raging mad anti-aircraft fire ..."" Ich ryzykowne zadanie polegało na uchwyceniu mostów na Kanale Caeńskim i rzece Orne, i zlikwidowaniu ich załóg...."
"Their risky task was to capture bridges across the Caen Canal and River Orne , and the liquidation of their crews ....""Pathfinderzy mieli w pół godziny odnaleźć i oznakować strefy lądowania. Zadanie to było trudne nawet w Anglii w świetle dnia. Ale w nocy, na terytorium wroga było zadaniem karkołomnym. Brytyjczycy tak jak ich koledzy 50 mil dalej, skoczyli prosto w kłopoty. Również ich rozrzucono w szerokim promieniu, a samo lądowanie było jeszcze bardziej chaotyczne...".
"Pathfinders had half an hour to find and mark the landing zone. The task was difficult even in England, in the light of day. But at night, in enemy territory was a risky task. The British like their counterparts 50 miles away, jumped straight into trouble. Also their scattered in a wide radius, and the loading of even more chaotic ... ".


"W tych pierwszych minutach, nie obyło się też bez potyczek z Niemcami, które stoczyło kilku pathfinderów. Tu i ówdzie doszło do strzelaniny, co pociągnęła ze sobą straty...".
"In these first few minutes, there were some skirmishes with or without Germany, which fought a few pathfinders. Here and there there was a shootout, which left him feeling a loss ...".


"Jednak niektórzy Naprowadzający zgubili się bezpowrotnie. Dwóch z nich wyłoniło się z nocnego nieba i opadło na sam środek trawnika przed kwaterą generała majora J. Reichtera, dowódcy 711.Dywizji Piechoty. Trudno powiedzieć, kto był bardziej zdumiony- Reichter czy obaj Anglicy. Dowódca zdołał jedynie wymamrotać- Skąd się tu wzięliście? Na to jeden z nich z tupetem człowieka, który nieproszony zjawia się na czyimś przyjęciu, odpowiedział: - Strasznie mi przykro stary, ale trafiliśmy tu przypadkowo...".
"However, some homing irretrievably lost. Two of them emerged from the night sky and fell on the middle of the lawn in front of headquarters of Major General J. Reichtera, commander of the 711th Infantry Division. It's hard to tell who was more amazed - Reichter or both Englishmen. Commander could only mumble - How did you get here? This one of them with impudence of a man who shows up uninvited on someone's party, said: - I'm sorry man, but we came here accidentally ... ".

Comments

Post a Comment