Bolt Action: German: Eastern Front 1943-44: Veteran Grenadiers Squad !!


Herzlich Willkommen!
Udało mi się dokończyć oddział weteranów do mojego niemieckiego plutonu do Bolt Action.
In box zestawu w tym miejscu, a dwa wpisy dokumentujące postępu TU i TU.
Przy okazji podzielę się kilkoma uwagami, które podczas In Boxa mi umknęły. Mianowicie, rzeźba niektórych figurek ( w szczególności  nienaturalnie wykrzywione twarze). Tak 3-4 głowy, jak bym miał to bym bez namysłu wymienił. Warlord przyzwyczaił mnie, że zdarza im się "szpecić" figurki, ale w tym zestawie wyznaczyli sobie wysoki poziom:) Między innymi, dzięki takim zabiegom połowa moich Spadochroniarzy Brytyjskich jest od Artizan Design. I podobnie może być z armią niemiecką ( a o Long Range Desert Group już nie wspomnę).
Herzlich Willkommen!
I was lucky to finish the veteran unit for my German army for Bolt Action.
In box set in this place, and two entries documenting the progress here and here.
By the way, I will share some thoughts that the In Box escaped me. Namely, carving some of the figures (in particular unnaturally contorted faces). So 3-4 head, as if I had I would have no hesitation exchanged. Warlord accustomed me that sometimes they "disfigure" figures, but in this set have set themselves a high level :) Among other things, thanks to such treatments half of my British Paratroopers is from Artizan Design. And just might be the German army (and Long Range Desert Group not to mention).


Mimo to, efekt końcowy bardzo mi się podoba. Czasochłonne namioty zeltbahn z kamuflażem SPINTER wyszły całkiem ładnie i realistycznie. Ten element ubioru był decydującym czynnikiem dla którego zakupiłem jednostkę.
Still, the end result I really like. Time-consuming tents zeltbahn with SPINTER camouflage came out quite nicely and realistically. This item of clothing was a determining factor for the purchased unit.


9 Dywizja Pancerna,
Sformowana rozkazem z dnia 1 listopada 1940 roku po przeformowaniu 19 Dywizji Piechoty. Początkowo stacjonowała na terenie Niemiec, wchodząc w skład 11 Armii.
W czerwcu 1941 roku w ramach przygotowań do ataku na ZSRR włączona w skład 3 Grupy Pancernej Grupy Armii „Środek”. Bierze udział w walkach na środkowym odcinku frontu wschodniego do grudnia 1942 roku.
19th Panzer Division,
Formed an order dated November 1, 1940, after reforming 19th Infantry Division. Initially stationed in Germany, going into the 11 Army.
In June 1941, in preparation for the attack on the USSR incorporated into the 3 Group Panzer Army Group "Center". He takes part in the fighting on the eastern front middle section of the December 1942.
W styczniu 1943 roku przesunięta na południowy odcinek frontu wschodniego, początkowo wchodzi w skład Grupy Armii „Don”, a później Grupy Armii „Południe”. W lipcu 1943 roku w składzie 4 Armii Pancernej bierze udział w bitwie na Łuku Kurskim walcząc w rejonie Biełgorodu, gdzie ponosi ciężkie straty. Następnie walczy na terenie Ukrainy pod Kijowem, Żytomierzem, Kamieńcem Podolskim. W lipcu 1944 roku wycofana z linii frontu i skierowana do Holandii, lecz już w sierpniu 1944 roku ponownie skierowana na front wschodni.
W sierpniu 1944 roku wchodzi w skład 9 Armii i bierze udział w walkach w rejonie Warszawy. Bierze udział w walkach o przyczółek warecko-magnuszewski i w bitwie pod Studziankami, niektóre jej pododdziały wzięły udział w tłumieniu powstania warszawskiego. Za wybitne zasługi położone w walce z polskimi powstańcami dowódca dywizji Hans Källner otrzymuje Dębowe Liście z Mieczami do Żelaznego Krzyża.
W listopadzie 1944 roku wycofana do odwodu OKH w rej. Piastów - Klwaty, Dabrówka, Janiszów, z miejscem postoju sztabu w Radomu, gdzie znajdowała się do rozpoczęcia ofensywy styczniowej w 1945 roku.
W lutym 1945 roku skierowana na Śląsk, gdzie bierze udział w walkach w składzie 17 Armii, w rejonie Nysy i Otmuchowa. Następnie wycofuje się na Morawy, gdzie kapituluje w maju 1945 roku.

In January 1943 he moved to the southern sector of the Eastern Front, initially part of the Army Group "Don" and later the Army Group "South". In July 1943, consisting of 4 Panzer Army takes part in the Battle of Kursk fighting in the Belgorod region, where bear heavy losses. Then the fighting in the Ukraine near Kiev, Zhitomir, Kamieniec Podolski. In July 1944, withdrawn from the front line and addressed to the Netherlands, but already in 1944 re-directed to the eastern front.In August 1944, part of the 9th Army and take part in the fighting in the Warsaw area. He takes part in the fighting for a foothold Warka-Magnuszew and in the Battle of Studzianki, some of its troops took part in the suppression of the Warsaw Uprising. For outstanding situated in the fight against the Polish insurgents divisional commander Hans Källner receives Oak Leaves with Swords to the Iron Cross.In November 1944, back to odwodu OKH in Reg. Piast - Klwaty, bugle, Janiszów, berth headquarters in Radomu, where he was to begin January offensive in 1945.In February 1945, he addressed to Silesia, where he takes part in the fighting in the composition of the 17 Army, in the area of ​​Nysa and Otmuchów. Then withdraws to Moravia, where he surrendered in May 1945.


A teraz zapraszam do zdjęć. Zacznę od ostatnich czterech pomalowanych żołnierzy
And now I invite you to photos. Let me start with the last four painted soldiers


Comments

Post a Comment