MoRdheim: Dwarf Treasure Hunters: Floki, the Troll SlayerCześć wszystkim!
Dzisiejszy wpis poświecę jednemu z najbardziej klimatycznych bohaterów ze świata Warhammera.
Mowa o krasnoludzkim Pogromcy Trolli. Do przedstawienia tej postaci użyłem znakomitego modelu od
Hasslefree Miniatures. Do oryginalnego modelu dodałem długi warkocz oraz odciętą głowę orka.      
Pogromca otrzymał imię Floki. Floki, Krwawy Warkocz-co w porównaniu np. z przydomkami wojów okresu "wikińskiego" nie brzmi najgorzej. Wystarczy przywołać Ragnara Włochateportki czy Haralda Pięknowłosego.
Zapraszam zatem do oglądania!

Hi to all!
Today's post sacrifice to one of the most climate heroes of the Warhammer world.
Talking about the dwarf Troll Slayer. To submit this hero, I used an excellent model of Hasslefree Miniatures. I added to the original model long braid and the severed head of an orc.

      

" Khazadzi są nade wszystko bardzo dumnymi istotami i nie radzą sobie z porażkami
czy osobistą stratą. W obliczu osobistej tragedii Krasnolud jest bezradny. Strata kogoś
z rodziny, utrata bogactwa, tudzież nie dotrzymanie danej obietnicy może poważnie
zachwiać równowagą umysłową Krasnoluda. Młode, zakochane Krasnoludy nie
potrafią się również pozbierać po odtrąceniu ich miłości. Bez względu na przyczynę
odczuwania uszczerbku na honorze, porzucają łono rodziny i przyjaciół, skazując się
na wygnanie.
Pozostawiają za plecami swą rodzinną twierdzę i ruszają możliwie daleko w
dzicz, rozpamiętując żałość istnienia. Zrywają z twierdzą wszelkie więzy i rozpaczliwie
szukają śmierci w polowaniach na wielkie potwory. Krasnoludy takie noszą miano
Pogromców. Są surowymi i małomównymi indywiduami, nie chwalą się swymi czynami
i jedynie ich okrutnie poznaczone bliznami ciała są świadectwem potyczek z Trollami,
Gigantami, Smokami i innymi potworami.
Pogromcy farbują włosy na jasny pomarańcz i usztywniają je świńskim sadłem,
by stercząc budziły strach. Sposób ich życia sprawia, że większość osiąga wyznaczony
sobie cel i odnajduje śmierć z rąk którejś z kolejnych bestii napotkanej na swej drodze.
Są jednak i tacy, mniej szczęśliwi, którym udaje się przetrwać – to ci najwytrwalsi,
najszybsi i najbardziej zdeterminowani. Ów sposób naturalnej selekcji, ‘odsiewa’ tych,
którzy nie mają dostatecznie wyjątkowych umiejętności. Można być zatem pewnym,
że napotkany Pogromca, będzie kimś skrajnie odpornym, gwałtownym i
psychopatycznie wręcz niebezpiecznym.
Pogromcy Trolli są niebywale ciekawą subkulturą Krasnoludzkiej społeczności, a
wielu z nich dokonało czynów sławnych i niezwykle heroicznych. Młodsi Pogromcy
często tworzą grupy, czasem wokół starszego mistrza, co pozwala im na rozwijanie
sztuki zabijania potworów, inni podążają za zbrojnymi drużynami Khazadów, by w
walce ‘odpokutować’ swe przewiny. I choć szukają śmierci, nie są zdolni by przegrać
walkę z rozmysłem. Ruszając do boju, szukają zawsze zwycięstwa. "

"Khazad are above all very proud nation and can not cope with failuresor personal loss. In the face of personal tragedy dwarf it is helpless. The loss of someonefamily, loss of wealth, indeed not keeping his promise could seriouslyDwarf mentally unbalanced. Young, in love Dwarves do not they can also gather after deduction of their love. Whatever the cause experiencing damage to honor, give up the bosom of his family and friends, dooming themselves into exile.They leave behind their backs saying his family and move as far as possible inwilderness, remembering the grief of existence. They sever all ties with the claim and desperatelyThey seek death in the hunting of large monsters. These are called DwarvesSlayers. They are raw and individuals, as not brag about his actionsand only their cruelly scarred body are a testament encounters with trolls, The Giants, Dragons and other monsters.
Slayers
color hair bright orange and stiffen them with pig lard by protruding aroused fear. A method of their life makes most achieves the a goal and finds death at the hands of one of the following beasts encountered along the way.But there are those less fortunate who manage to survive - the ones the strongest will.the fastest and most determined. That way natural selection, 'weeds out' thosewho do not have enough unique skills. You can thus be sure,that encountered Conqueror, will someone extremely rugged, violent andpsychopathic downright dangerous.Troll Slayers are extremely interesting subculture Dwarf community, andmany of them made the deeds of famous and extremely heroic. Younger Slayersoften they form groups, sometimes around the older master, allowing them to developthe art of killing monsters, others follow armed Khazad bands to thefight 'atone' his guilt. And while looking for death, they are not able to losefight deliberately. Moving into battle, always looking for victory. " 

Comments

 1. Zakapior jak się patrzy. Dobra robota Michał :)

  ReplyDelete
 2. Całkiem nieźle. Dobre malowanie i ładna podstawka :)
  Mógłby jeszcze dmuchać tym dymem albo kółka puszczać ;)

  ReplyDelete
 3. Cool, beautiful and ready to find treasures...

  ReplyDelete
 4. Uwielbiam te Twoje dymki z waty :) Wyszedł super :)

  ReplyDelete
 5. RE-WE-LA-CJA, szykuje się najlepsza banda pokurczy ever :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. oj tam, oj tam:) Ciesze się, że sie podobają:)

   Delete
 6. Replies
  1. Dzięki ! Może nieco odbiegający od Irokeza Slayera ale myślę że akceptowalny:) Taki hero jak Snori Gryzonos także miał niecodzienny fryz;)

   Delete
 7. Wyśmienity, jest nawet dym z fajurki :) Bardzo fajne tatuaże.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję, choć ze zdjęć nie jestem zadowolony.

   Delete

Post a Comment