GOSU (Goblin Supremacy) / Revised

Welcome all of visitors!

I just got back from See Bloggers, the largest event for bloggers and online writers in Poland, and I have a head full of ideas and inspiration. But the event itself next time.
 
Today I would like to return to game reviews "without power" and that even without the admixture wargaming'u. I do not know why I abandoned this idea three years ago and devoured the rest of the figures in the painting large and small.

I decided from time to time publish a review at a more interesting game, which I have, or I played. And horror of horrors will not be playing in miniatures wargaming.
so, I invite you!

Witam wszystkich odwiedzających!

Wróciłem właśnie z See Bloggers, największego wydarzenie dla blogerów i twórców internetowych w Polsce, i mam głowę pełną pomysłów oraz inspiracji. Ale o samej imprezie następnym razem.

Dziś chciałbym powrócić do recenzji gier "bez prądu" i to nawet bez tej domieszki wargaming'u. Nie wiedzieć czemu porzuciłem ten pomysł 3 lata temu i pochłonąłem się do reszty w malowaniu figurek małych i dużych. 
Postanowiłem, raz na jakiś czas, opublikować recenzję co ciekawszej gry, którą mam lub w którą grałem. I o zgrozo nie będzie to gra w szeroko pojętym systemie bitewno- figurkowym.
Zapraszam zatem!The first fire! (Goblin, of course! ...) I invite you to read the Gosu, card game.

I confess that I have never been a big fan "card games" type of Magic the Gathering and Game of Throne
Not amused me the need to buy and buy and buy another booster in order to gather playable decks (exception was the Star Wars,
card game - but more on that another time).

With GOSU it is different. For about 20$ get the game ready to play.

The kit includes: 
* 100 cards Goblins (divided into 5 completely different from each other clans) 
* 8 Tokens activating 
* 1 Token Advantage 
* 9 points victory 
* A set of principles


Na pierwszy ogień! (Gobliński, a jakże!...) zapraszam do zapoznania się z grą karcianą GOSU.

Przyznam się, że nigdy nie byłem wielkim fanem "karcianek" typu Magic the Gathering oraz Gry o Tron. 
Nie bawiła mnie potrzeba kupowania i kupowania i kupowania kolejnych busterów, w celu zebrania grywalnej talii (wyjątkiem była gra karciana Star Wars - ale o tym kiedy indziej).

Z GOSU jest inaczej. Za około 90 zł dostajemy grę GOTOWĄ do rozgrywki.
W zestaw wchodzi: 
* 100 kart Goblinów (podzielone na 5 zupełnie różnych od siebie klanów),
* 8 Tokenów Aktywujących
* 1 Token Przewagi
* 9 punktów zwycięstwa
* Zbiór zasad
This is all that we need to play. There is no additional booster with dozens of cards to collect. It is an extension of the 5 new clans - but more on that next time.
 
GOSU allows us the game for two and four players. I will focus on the first option.First of all the clans of goblins are thoroughly shuffled and only fate will decide who the representatives goblin hordes will go to the individual players. There is no principle of "One player plays one of the factions."Everyone in your army may have any goblin 5 clans.  

We here: 
* Fire Goblins- red lovers of firearms, explosive, and of course fire. 
* Meka Goblins- spec of technical innovations. In their ranks we will find a lot of machines and golems. 
* Dark Goblins- dark goblins using the power of the dark. Killer and Necromancers. 
* Alpha Goblins- green creatures, fully embody our idea of ​​the word "Orc". 
* Ancient Gobans- Goblins stylized in the Far East and Japan. Magi and samurai.


Jest to wszystko co potrzeba nam do gry. Nie ma tu dodatkowych busterów z dziesiątkami kart do zbierania. Jest rozszerzenie z 5 nowymi klanami- ale o tym następnym razem.

GOSU pozwala nam na rozgrywkę dla dwóch i czterech graczy. Ja skoncentruje się na pierwszej opcji.
Po pierwsze wszystkie klany goblinów są dokładnie tasowane i tylko los zadecyduję, którzy przedstawiciele goblińskich hord trafią do poszczególnych graczy. Nie ma tu zasady "Jeden gracz gra jedną z frakcji". 
Każdy w swojej armii może mieć dowolnego goblina z 5 klanów. Mamy tu
* Fire Gobliny- czerwonych miłośników broni palnej, wybuchowej i oczywiście ogniowej.
* Meka Gobliny- spece od nowinek technicznych. W ich szeregach znajdziemy wiele maszyn i golemów.
* Dark Gobliny- mroczne gobliny korzystające z ciemnych mocy. Zabójcy i Nekromanci.
* Alpha Gobliny- zielone stwory, w pełni urzeczywistniają nasze wyobrażenie słowa "Ork".
* Ancient Gobans- Gobliny stylizowane na dalekim wschodzie i Japonii. Mędrcy i Samurajowie.


Each card in addition to the stunning graphics (IMO the best in the world of card games) has a power level (I, II or III) once "text" of the principles, which starts at the entrance to the game. Some goblins allow us, for example. To kill the warrior opposing team, while others strengthen our horde via "pull additional cards" our "hand".The game begins with "ancient goblin game" - Rock, paper, scissors. Who will win the token receives advantages and starts the game.The game is divided into rounds - each of the players (two or four) starts from 7 randomly selected goblins. During his turn, may issue one card (and perform the "action" given in the text), can by activating Tokens (each has 2) draw an additional card or activate the "special powers" in the pages of his goblins, or can "fold".At this point, the remaining player (or players) have a free hand and teach card, or activate powers until the possibilities and also end turn. Then We follow GREAT BATTLE.Each issued on the table goblins, as I mentioned has its own level, which translates into the number of points (the higher the level, the more points).The game is played to three victories in a single player.

In summary, the idea is that by the time the great battle to inflict as much damage the opponent, while defending his goblins to "held points."
This is the gameplay (course shortened because it is impossible to describe all flavors and nice surprises waiting for us on the unfriendly goblin lands).
 
Pros : 
- Uncomplicated rules 
- Cheap, 
- BEAUTIFUL graphics, 
- Playing time within 1h 30min- 
- We do not need thousands of cards and years of collecting. Everything we have in the game box.

Minuses:

hmmm? The game is in English. Although it is written in a clear and simple as some players in Poland other countries (younger?) Can cause some difficulties.
 
Rating: 9/10


Każda karta oprócz OSZAŁAMIAJĄCEJ grafiki (IMO najlepsze w świecie gier karcianych) ma swój poziom mocy (I , II lub III) raz "tekst" z zasadami, który uruchamiany jest podczas wejścia do gry. Niektóre gobliny pozwalają nam np. zabić wojownika drużyny przeciwnej, a inne wzmacniają naszą hordę za pośrednictwem "ciągnięcia dodatkowych kart" do naszej "ręki".

Rozgrywka zaczyna się od "starodawnej goblińskiej gry" - Kamień, papier, nożyce. Kto wygra otrzymuje Token Przewagi i zaczyna rozgrywkę.
Gra podzielona jest na tury - każdy z graczy ( dwóch lub czterech) zaczyna z 7 losowo wybranymi goblinami. Podczas swojej tury może wystawić jedną kartę (i przeprowadzić "akcję" podaną w tekście), może za pomocą Tokenów Aktywujących (każdy ma 2) wyciągnąć dodatkowe karty, bądź aktywować "specjalne moce" na kartach swoich goblinów, bądź może "spasować". 
W tym momencie pozostały gracz (lub gracze) maja wolną rękę i wykładają karty, lub aktywują moce do wyczerpania możliwości i też kończą turę. Potem następuję WIELKA BITWA. 
Każdy z wystawionych na stole goblinów, jak wspominałem ma swój poziom, co przekłada się na liczbę punktów (czym większy poziom, tym więcej punktów). 
Gra toczy się do trzech zwycięstw jednego gracza.

Reasumując, chodzi o to, aby do czasu WIELKIEJ BITWY wyrządzić przeciwnikowi jak najwięcej szkody, broniąc przy tym swoich goblinów by "trzymały punkty".

Tak wygląda system rozgrywki (oczywiście skrócony, gdyż nie sposób jest opisać wszystkich smaczków i miłych zaskoczeń czekających na nas na nieżyczliwych goblińskich ziemiach).

Plusy:
- Nieskomplikowane zasady,
- Tania,
- PIĘKNE grafiki,
- Czas gry w granicach 30min- 1h
- Nie potrzeba nam tysiąca kart i lat zbierania. Wszystko mamy w pudełku z grą.

Minusy:
hmmm? Gra jest w języku angielskim. Mimo, iż jest napisana w sposób zrozumiały i prosty co niektórym graczom (młodszym?) może sprawić nieco trudności.

Ocena: 9/10

www.moonstergames.com/gosu/

Comments

 1. Sounds like a neat game Michal. The lack of card collecting is especially nice. I haven't gotten into a collectible card game since Netrunner luckily.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Rod! A nice game for party /Bar table :)

   Delete
 2. Sounds like great fun Michał.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Michael! How would someone play something for fun, without figures

   Delete
 3. Very colourful and fun sounding Michal!

  ReplyDelete
 4. Popatrz, nie miałem pojęcia, że jest karcianka Game of Thrones:| Ale te gobosy wyglądają dość przyjemnie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ano jest. ale też musisz zbierać frakcje, wymieniać się z innymi itd :) Tu masz gotowca;)

   Delete
 5. Widziałem kiedyś i, jako starego fana magicowych gobasków, grafiki zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Zagrać jednak nie miałem okazji. Fajnie, że nie tylko ładna, ale i przyjemna ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, grafiki wyjątkowo ładne:) Za czas jakiś dodatek do GOSU wrzucę:)

   Delete

Post a Comment