High Elves: Warhammer Quest Elf Ranger

Welcome!

Today I return to the Old World and my High Elf band. I bought (finally!) a miniature that would represent the elven prince. The model is a classic ranger with an add-on to Warhammer Quest game.
Long time ago, in the tournament era, I used this model sometimes in games, as a hero, less often the High Elf Lord. He is now returning as an Adventurer along with his team of elven friends.
To finish this project I plan to buy and paint- the White Lion and two Shadow Warriors.


Some history
Asur is one of the oldest and wisest breeds. Prastare and proud creatures have developed martial arts and magical knowledge for ten thousand years. While the primitive tribes of humans and orcs fought with each other, the High Elves set up colonies and drew maps of Earth, Sea, and Heaven. To the arrival of Twilight Time, when the Dark Elves destroyed their homeland, the Elves were the most powerful race ever to land on the planet.


Time of Awakening
High Elf Elves have been living in harmony with the world for centuries. Only Aenarion led their people to unite. In his veins the power of the gods flowed, under the eyes of Asuryan, the righteous Elf god ruled Ulthuan. Today no one remembers that then the Elvish people were only weak flames at the mercy of the Gods of Chaos. When the dark forces noticed the existence of the High Elves, they returned their weird wrath against them. Aenarion led the army in the defense of Ulthuan and responded to Chaos's first attack.


Defender's Era 
Aenarion made an oath saying that he and the Elves would not rest until the last Demon or Chaos worshiper died. Because of the small numbers, it was difficult to lead a war, so the King summoned the wisest of Asur. The operation was extremely risky: it was necessary to open circles on the Island of the Dead, which would destroy and shatter Chaos's magic all alone. Failure equaled the end of the world. Demons have perceived the threat. The four gods of Chaos, Tzeentch, Khorne, Nurgle and Slaanesh united against the Elves of the High Family. Four Great Demons stood up against Aenarion. He and his dragon Indraugnir gave life in heroic combat, but the Demons have been knocked down for nothing for many centuries. It turned out that the children of Aenarion survived, protected by the mighty tree of Oak Heart. Yvrainne was crowned with a new eternal queen, Morelion was sent east by guard, so that the lineage of Aenarion survived. It has never been found. However, Malekith was not crowned as the new King of the Phoenix. He inherited his mother's impetuosity and anger. The nobles ran for many months until finally Bel-Shanaar was chosen, a just ruler and a wise strategist. In Ulthuan for many years the room was over.

Golden age 
When the Demons rebelled, the eternal Queen Astarielle brought forth the fruits of love of Aenarion, crowned the Great King of the Phoenix. Ulthuan became calm and joyful. Yvrainne and Morelion, the King's children grew up in peace, training in magic and fighting. For the first time and only Asur population grew, this was the reason we call this Golden Age. Unfortunately, the power of Aenarion was too small to defeat Chaos. The servants of the four gods of hell came back, the desire for revenge devoured their black hearts. They have killed the Eternal Queen, Yvrainne and Morelion have disappeared. The heart of Avenarion Bold turned into ice, he raised an unbelievably powerful Khaina Sword. God of War was giving him strength, not man, nor demon, unable to stop his fury and fury. The legendary Morathi has been freed for hundreds of years. Aenarion blinded by her beauty cut her chains and married, and she soon gave birth to his son, Malekhita cursed. In memory of this event every ten years is the Festival of Light, during which the Elves recite the Song of the Creator.

The Age of Discovery 
Asur has become the most powerful people in the world. Contains many alliances, the most valuable alliance with the dwarfs. Arm in arm was pushed Chaos out of the Old World so that a man could settle there. Since then, demons and mutants have been inhabited only by the northern wastes. Meanwhile, Malekhith traveled the world in search of wisdom. Deception of Chaos made the Elves become lazy and lazy. Chaos has returned as Slaanesh, Lord of Delights. The highest worship became Morathi. Widespread sacrifice of cattle, then of villagers. Then came Malekith. Under the guise of purges among the followers of Chaos and Slaanesha killed many prominent nobles and heroes, only because they were loyal subjects of the King. Even King Bel-Shaanar became a puppet in his hands. To avoid war, the council assembled in the Temple of Asuryana to banish the war. Then Malekith poisoned the King and murdered the Council. The desire for power led him to the Holy Fire of Asuryana. The flames, however, were enchanted by the council and threw him out of the Holy Place, having burned him before. The supporters lifted his body to the nowadays Nagarythe, where his mother, Morathi, healed him, closing his body in armor, which he has not taken up to this day. Then they set out west to sea, and Asur deluded themselves that the evil had left them forever. 

The Age of the Twilight (The present time-yes, and where the End of Times ?, I do not recognize these heresies.) My Warhammer stopped at this place.

High elves now have established diplomatic relations with the Empire, Forest Elves with Loren, and even with Dwarfs. Trade between Ulthuan and the Old World has never been so great, bringing huge profits to both Elves and Marienburg, who have a monopoly on trading in this trade. This is also due to the patrols of the Lothern Maritime Guard and Marienburg, thanks to such a situation both sides derive great profits and care about continuous trade. Elves floating on ships have already been baptized even with "Elves of the Sea", as they spend more time on board their units than in their own homes. Currently, the elf king is Finubar - he can not be named King of the Phoenix (theoretically), because the king of dwarves Gotrek killing Caledor II took him a crown, which to this day is in dwarven hands. From a formal point of view, Phoenix is ​​not, but elves often say so from habit, even though they are over a thousand years old. The highest mage in the Hoetha Tower is still Teclis - the same one who helped the Empire in the fight against Chaos twice, and whose participation in these wars was of decisive importance also helped to create the College of Magic in Altdorf, magically changing the streets of Altdorf with Yrtle and Finreir- So that they can accommodate in dense development.

Witam serdecznie!

Dziś powracam do Starego Świata i mojej drużyny Wysokich Elfów. Nabyłem (nareszcie!) figurkę, która będzie godnie reprezentować postać dowódcy - elfiego księcia. Model jest klasycznym rangerem z dodatku do gry Warhammer Quest.
Dawno temu, w erze turniejowej, używałem tego modelu czasem w grach, jako herosa, rzadziej lorda Wysokich Elfów. Teraz powraca jako Poszukiwacz Przygód wraz z drużyną pobratymców.
Do skończenia tego projektu planuję jeszcze dokupić i pomalować - Białego Lwa i dwóch Wojowników Cienia.

Trochę historii
Elfy Wysokiego Rodu inaczej Asur to jedna z najstarszych i najmądrzejszych ras. Prastare i dumne istoty od dziesięciu tysięcy lat rozwijały sztukę walki i wiedzę magiczną. W czasie gdy prymitywne plemiona ludzi i orków walczyły ze sobą, Elfy Wysokiego Rodu zakładały kolonie i rysowały mapy Ziemi, Morza i Nieba. Do nadejścia Czasu Zmierzchu, kiedy to pan Mrocznych Elfów zniszczył ich ojczyznę, Elfy stanowiły najpotężniejszą rasę, jaka kiedykolwiek stąpała po planecie.

Czas Przebudzenia
Elfy Wysokiego Rodu od wieków żyły w harmonii ze światem. Dopiero Aenarion powiódł ich lud ku zjednoczeniu. W jego żyłach płynęła potęga bogów, pod okiem Asuryana, boga Elfów sprawiedliwe rządził Ulthuanem. Dziś nikt już nie pamięta, iż wtedy lud elficki był jedynie słabymi płomykami na łasce Bogów Chaosu. Gdy mroczne siły zauważyły istnienie Elfów Wysokiego Rodu, zwróciły swój upiorny gniew przeciw nim. Aenarion powiódł armię w obronie Ulthuanu i odparł pierwszy atak Chaosu.

Era Obrońcy
Aenarion złożył przysięgę, która głosiła, że on i lud Elfów nie spocznie, póki nie zginie ostatni Demon lub czciciel Chaosu. Z powodu małej liczebności trudno było prowadzić wojnę, więc Król zwołał radę najmądrzejszych z Asur. Zaprojektowano niezwykle ryzykowną operację: trzeba było otworzyć kręgi na Wyspie Umarłych, które zniszczyłyby i strąciły w nicość całą magię Chaosu. Niepowodzenie równało się końcowi świata. Demony dostrzegły zagrożenie. Czterej bogowie Chaosu, Tzeentch, Khorne, Nurgle i Slaanesh zjednoczyły się przeciwko Elfom Wysokiego Rodu. Cztery Wielkie Demony stanęły do boju przeciwko Aenarionowi. On i jego smok Indraugnir oddali życie w heroicznej walce, ale Demony zostały strącone w nicość na wiele wieków. Okazało się, że dzieci Aenariona ocalały, ochronił je potężny drzewiec Dębowe Serce. Yvrainne koronowano na nową wieczną królową, Moreliona posłano pod strażą na wschód, aby ród Aenariona przetrwał. Nigdy go już nie odnaleziono. Jednak nie Malekitha koronowano na nowego Króla Feniksa. Odziedziczył on bowiem po matce porywczość i gniew. Szlachta radziła przez wiele miesięcy, aż w końcu wybrano Bel-Shanaara, sprawiedliwego władce i mądrego stratega. W Ulthuanie na wiele lat zapanował pokój.

Złoty Wiek
Gdy odparto Demony, Wieczna Królowa Astarielle powiła owoce miłości Aenariona, koronowanego na Wielkiego Króla Feniksa. W Ulthuanie zagościł spokój i radość. Yvrainne i Morelion, dzieci Króla dorastały w spokoju, szkoląc się w magii i w walce. Po raz pierwszy i jedyny liczebność Asur rosła, był to powód, dla którego nazywamy ten okres Złotym Wiekiem. Niestety siła Aenariona była zbyt mała aby pokonać Chaos. Sługi czterech bogów piekieł powróciły, pragnienie zemsty zżerało ich czarne serca. Zabiły Wieczną Królową, Yvrainne i Morelion zaginęli. Serce Aenariona Śmiałego zamieniło się w lód, on podniósł niewyobrażalnie potężny Miecz Khaina. Bóg Wojny dodawał mu sił, ni człowiek, ni demon nie był w stanie zatrzymać jego szału i furii. Uwolniono więzioną od setek lat legendarną Morathi. Aenarion zaślepiony jej pięknem przeciął jej łańcuchy i poślubił, a ona wkrótce urodziła mu syna, Malekhita przeklętego. Na pamiątkę tego wydarzenia co dziesięć lat odbywa się Festiwal Światła, podczas którego Elfy recytują Pieśń Stwórcy.

Era Odkryć
Asur stali się najpotężniejszym ludem na świecie. Zawarto wiele sojuszy, najcenniejszy okazał się sojusz z krasnoludami. Ramię w ramię zepchnięto Chaos ze Starego Świata, aby mógł się tam osiedlić człowiek. Odtąd demony i mutanty zamieszkiwały już tylko północne pustkowia. Tymczasem Malekhith przemierzał świat w poszukiwaniu mądrości. Odegnanie Chaosu sprawiło, że Elfy stały się gnuśne i leniwe. Chaos powrócił jako Slaanesh, Pan Rozkoszy. Najwyższą kultu stała się Morathi. Powszechne stały się ofiary z bydła, potem z wieśniaków. Wtedy to powrócił Malekith. Pod pozorem czystek wśród wyznawców Chaosu i Slaanesha zabił wielu znamienitych szlachciców i bohaterów, tylko dlatego, że byli lojalnymi poddanymi Króla. Nawet król Bel-Shaanar stał się marionetką w jego rękach. Aby uniknąć wojny, rada zebrała się w Świątyni Asuryana, aby odegnać wojnę. Wtedy to Malekith otruł Króla i wymordował Radę. Żądza władzy powiodła go w Święty Ogień Asuryana. Płomienie jednak zostały zaczarowane przez radę i wyrzuciły go ze Świętego Miejsca, spaliwszy go uprzednio. Poplecznicy unieśli jego ciało do zatopionej dziś Nagarythe, gdzie matka, Morathi uleczyła go, zamykając ciało w zbroi, której nie zdejmuje do dziś. Potem wyruszyli razem na zachód, za morze, a Asur łudzili się, że zło na zawsze opuściło ich brzegi.

Era Zmierzchu (Czas obecny- tak, tak a gdzie Koniec Czasów? Nie uznaję tych herezji. Mój Warhammer zatrzymał się w tym miejscu)

Elfy wysokiego rodu mają obecnie nawiązane stosunki dyplomatyczne z Imperium, Elfami Leśnymi z Loren, a nawet z Krasnoludami. Wymiana handlowa miedzy Ulthuanem, a Starym Światem nigdy nie miała tak wielkiego znaczenia przynosząc ogromne zyski zarówno Elfom jak i Marienburgowi który ma monopol na pośrednictwo w tym handlu. Spowodowane jest to też na pewno patrolami Straży Morskiej Lothern, oraz Marienburga, dzięki takiej sytuacji obie strony czerpią ogromne zyski i dbają o nieprzerwany handel. Elfy pływające na statkach ochrzczono już nawet "Elfami Morskimi", gdyż więcej czasu spędzają oni na pokładach swych jednostek, niż we własnych domach. Obecnie władcą elfów jest Finubar - nie można go tytułować Królem Feniksem (teoretycznie), ponieważ król krasnoludów Gotrek zabijając Caledora II zabrał mu koronę, która po dziś dzień znajduję się w krasnoludzkich rękach. Z formalnego punktu widzenia więc Feniksem nie jest, ale elfy często mówią tak z przyzwyczajenia - mimo iż minęły ponad tysiąc lat. Najwyższym magiem w Wieży Hoetha jest nadal Teclis - ten sam, który dwukrotnie pomagał Imperium w walce z Chaosem i którego udział w tych wojnach miał znaczenie rozstrzygające pomógł on również stworzyć Kolegia Magii w Altdorfie, magicznie zmieniając ułożenie ulic w Altdorfie wraz z Yrtle i Finreir-em tak aby mogły się pomieścić w gęstej zabudowie.

Comments

 1. Pamiętam, jak upolowałem tę figurkę 20 lat temu. Kawał czasu a nadal daje radę. Ależ ja mam dużo wspomnień związanych z High Elves .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak jest. Widać, że to oldschool ale cały czas potrafi czarować :) Pamiętam jak bardzo był niegrywalny w WFB- dwie bronie, bez tarczy i jedynie pilnował gabloty :)

   Delete
  2. Ja tam go czasem wystawiłem na generała, tylko nie pamiętam, w której głównie edycji zasad HE miałem taką fantazję.

   Twój prezentuje się znakomicie @

   Delete
  3. Pewnie jakaś 5, 6 edycja :) W 7 jeszcze trochę grałem, ale w 8 już praktycznie wcale. A chyba w niej weszło coś takiego jak wojujący mag. Co i czarem rzuci i z miecza przypie... :) W to by pasował nawet ten elf ranger:)

   Delete
 2. Klimatyczny elf. Malowanie jak zawsze zachwyca :)

  ReplyDelete
 3. Jeśli mnie pamięć nie myli, to Rangera i pozostałych HE dzieli sporo lat ale twoje malowanie sprawia, że oddział wygląda bardzo spójnie i efektownie. Brawo. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj zgadza się. Najbliżej do niego ma Swordmaster z 6 ed, ale to też wiele lat później. Niestety poniżej 5 ed już helfy nie pasują tak jak późniejsze.

   Cieszę się, że się podobają (pomimo długich uszu ;-)

   Delete
 4. What an incredible detailed painting has been done here!!
  My friend, I'm getting knocked down once again....! I love these
  High Elves and this post will be my reference point when I get to
  paint some for me!! Keep on stunning me down!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a kind words!
   I'm glad you like it :)
   Waiting for Your elves. They will definitely be great :)

   Delete
 5. Bardzo "elfickie" kolory. Bardzo szlachetnie wyglądają w takich barwach.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Tak, taki był zamiar aby ich klasycznie biało-błękitnie zrobić naprzeciw temu chaosowi :)

   Delete
 6. Świetnie się wkomponował w twoją bandę. Mam nadzieję, że wyrobisz się z zakupami i malowaniem do najbliższego turnieju :D
  Btw. kiedyś dawno temu, kiedy internet jeszcze raczkował trafiłem na pewną stronę zapaleńców bodajże z Łomianek. Był tam gość który miał nick KidRock (jeżeli tak to się pisze) czyli podobnie albo identycznie z twoim z pewnego portalu aukcyjnego. Zastanawiam się czy ty i tamta osoba to jedna i ta sama czy też taka zbieżność nicków.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qurcze. W tamtych czasach zaczynałem zbierać pacynki i szukałem inspiracji. Jakoś przypadkiem wpadłem na tą stronę skąd czerpałem garściami informację i z przyjemnością oglądałem zdjęcia.

   Delete
  2. Ta sama osoba i ta sama ekipa pod szyldem Stalkprodukcja :)) To były lata świetlne temu :)
   Aż sobie powspominam te czasy :)
   Nie myślałem że ktoś to może jeszcze pamiętać :) Faktycznie sporo po Polsce jeździliśmy po turniejach WFB i takie pierwsze kulawe zabawy w klub:)

   Delete
  3. To co przyjedziesz Michał na turniej Warheima?

   Delete
  4. Nie chcę obiecywać, ale wpadłbym głównie towarzysko. Gra na drugim miejscu:)

   Delete
 7. My goodness me, they are impressive.

  ReplyDelete
 8. Superb work on the Ranger and the rest of the High Elves. :)

  ReplyDelete
 9. Fajnie się kontekstują wespół w zespół, a kamyk zielony aż błyszczy. Ślicznie wykończyłeś detal, jednocześnie nie przedobrzyłeś z estetyką i wyszło, elfio i oldschoolowo.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję:) Srebrne elementy byłyby NMM, ale całą drużynę już zacząłem inaczej, to i dowódca ograniczył się tylko do złotych nmm.

   Delete
 10. Fantastic work on your High Elves ! I especially love your Seaguards & Swordmaster !
  Greetings

  ReplyDelete
 11. It's always fun to come back to the Old World! Great history, Michal. And these elves are especially good, even by your standards -- the colours are so vibrant!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Matthew. Your works are always the source of neverending inspiration!

   Delete
 12. Excellent paintwork on these guys Michal!

  ReplyDelete
 13. Ta rzeźba w takim malowaniu to "miód dla oczu". Rewelacja :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo się cieszę:) Miałem wątpliwości co do tak jaskrawej tiary, ale jak szaleć, to szaleć :)
   pozdrawiam

   Delete
 14. Spectacular brushwork, my friend! Love the blue.

  ReplyDelete
 15. Jak zwykle - świetne malowanie. Ale w wypadku tej figurki pokazałeś, jak fajnie Ci wychodzi zróżnicowana, jasna i jaskrawa kolorystyka. Do tego - figurka będąca częścią historii świata miniaturek. I jeszcze historia elfów z WFB - tyle dobrego :) Dziękuję za wpis.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Uniżony sługa waćpana!
   Bardzo dziękuję za miłe słowa :)

   Delete
 16. Jak zwykle pięknie. Zastanawia mnie ile czasu zajmuje Ci malowanie jedenj figurki...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :)
   A czas malowania to różnie- zależy to głównie od czasu wolnego po pracy. Najczęściej to 4-5 godzin rozłożone na kilka dni, lub np. cała sobota malowania :) A jak model ma więcej małych detali to jeszcze dłużej :)

   Delete
 17. What a stunning collection, this blue is superb!

  ReplyDelete
 18. No i moje myślenie w Elfickiej tematyce się obróciło o 180 stopni

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ciesze się i bardzo dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
 19. Great stuff, very old school too!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thanks a lot mate!
   Yes, old school like khorne hell :)

   Delete
 20. Replies
  1. Bardzo dziękuję za odwiedziny i komentarze :)

   Delete
 21. Oprócz leśnych elfów, moje ulubione figurki :)

  ReplyDelete
 22. You've done it again, such beautiful work. I'm always awestruck by your work.

  ReplyDelete
 23. Beautiful painting once again!

  Especially like the attention you paid to the details like the flower pattern at the inside of the cape of the sorcerer. The gemstones are fantastic too, they look like the real thing.

  ReplyDelete
 24. Cześć,
  Bardzo ladnie wyszły te wszystkie klejnoty. Wedle jakiego przepisu?

  ReplyDelete
  Replies
  1. W army booku do HE V ed, był fajny poradnik- kolor bazowy np. zielony i cieniowanie ciemne do góry i jasne do dołu. Plus kropka biała :)

   Delete
 25. Oj Michał Michał, zaskakujesz każdego dnia. Piękne malowanie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. oj tam, oj tam! Ciesze się, że się podoba :)

   Delete
 26. Bardzo dobra praca!Podoba mi się twój styl!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Большое спасибо за добрые слова!

   Delete
 27. Splendid work my freind! :D Cheers!

  ReplyDelete
 28. Keep going ! 😊 Fantastyczne! Jak zwykle rozkładasz na łopatki, brawo! :)

  ReplyDelete
 29. Nie znam się na takich rzeczach, ale bardzo doceniam pracę włożoną w te małe dzieła sztuki - oraz ich wykonanie z dbałością o każdy detal. No i kolorystyka piękna, naprawdę cieszy oczy :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Kapka cierpliwości nad małymi detalami i jakoś wychodzi :)

   Delete
 30. To nie moja bajka, ale podziwiam za pasję. Na pewno wymaga cierpliwości ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Faktycznie, cierpliwość jest niezbędna :)

   Delete
 31. Lubię tutaj zaglądać. Podziwiam Twoją pasję i talent. Genialne

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję :) Ja mam nadzieję w niedługim czasie, aktywnie korzystać z twoich porad, spostrzeżeń i pomocy z wiadomym szczęściem :)

   Delete
  2. Pamiętam, jak sam malowałem figurki Warhammera jako nastolatek. Dziś chętnie do tego wrócę z synem, jak podrośnie. Wielkie dzięki za inspirację i wspomnienia :)

   Delete
  3. Ja dziękuję za komentarz i odwiedziny:)

   Delete
 32. Super hobby :)

  ReplyDelete
 33. Za każdym razem jak widzę Twoje elfy to mi spada czapka, co jest tym dziwniejsze że jej nie nosze :) Ależ ten ranger jest drobiazgowo dopieszczony - klejnociki, ranty zbroi, cieniowanie. Mistrzostwo Panie!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. Faktycznie sporo detali było nad którymi trzeba było posiedzieć i wzrok potracić. Bardzo powoli robię lekko jazdę HE i tam także dużo szczegółów, aż mnie czasem przerasta to :)

   Delete
 34. Mój mąż maluje figurki, podrzucę Mu adres bloga :)

  ReplyDelete
 35. Rewelacyjne malowanie. Co prawda nie jestem zwolennikiem High Elves, ale wyglądają znakomicie.

  ReplyDelete
 36. Beautifull rendition of a great looking figure

  ReplyDelete
 37. Świetna kolorystyka. Doskonały dodatek do Twojej bandy.
  Zwróciłem też uwagę na srebrno-złoty hełm jednego z chłopców. Bardzo ciekawe rozwiązanie.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie:)
   A to miał być rozbłysk od latarni, jak go lata temu robiłem :)

   Delete
 38. Fantastic work Michal! I love how you bring out all the tiny details in the miniatures you paint. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You Very much for a kind words :)
   regards

   Delete

Post a Comment