[ENG/PL] Crusade from the other side / Krucjaty okiem drugiej strony (Gripping Beast Islamic Priest)


"If God will bless us to expel our enemies from Jerusalem, victory will be ours! What kind of prayers will we give him if he decides to support us?"


Hello everyone!

I am inviting today for a trip to the Middle East from times before and during the crusade. This time we will look at Cruseders opponents. For this occasion I also prepared a model of Islamic priest from Gripping Beast (thanks guys!)
Below traditionally some pictures, also comparable with other models of the Crusade periods.


But first, a little history.
Arabs were known in the original sense as "nomads". They are a group of Semitic peoples living from the ancient Arabian Peninsula.

The first mention of the Arabs appears in the Bible already about 1000 r. b.c., and in the chronicles of the Assyrian circa 7th century b.c. - for about 1600 years they lived mostly in the Arabian Peninsula, so that in the 7th century a.c. Begin to expand and mix with the people living in their occupied areas, which have undergone much Arabization. The most common religion among the Arabs is Sunni Islam, but there are also many Shiites (mostly in Iraq, Yemen, Syria and Lebanon) and Christians (mainly in Lebanon, Syria and Egypt).

It is often said that the Arabs are not one nation but a cultural community. This view is due to the fact that most Arabs are descendants of the conquered peoples during the Arab conquests (among them the Aramaic, the Egyptians, the Vandals, the Berbers, the Middle East and the inhabited inhabitants of North Africa).

Soon after Muhammad's death, Arabs under the rule of the caliphs conquered vast regions - all of North Africa, the Levant, Mesopotamia, Persia, Turkmenistan, parts of Anatolia, Spain, Sicily and Sardinia. They spread their culture, script and language to all these areas. Islam as the religion of the state and the law governed the entire social life, but there were many significant movements trying to shake these rules. They have taken over many elements of foreign cultures - especially Byzantine, Persian and Indian, and local Christian communities. Christian Arabs and Arab-speaking Jews have established their own cultures within Arab culture. At the same time there were antagonisms between agriculture and urban nomadic Arab culture.

The Caliphate's state (quite early in the 10th century) has fallen into many parts that still divide. At the end of the Middle Ages, Arab culture declined, as a result of Turkish and Mongol invasions and the development of movements seeking closer religious domination over all aspects of life. The Arabs were mostly under Turkish rule for centuries. After liberation, most of the regions inhabited by Arabs have undergone European colonization, especially French and English.

Arab troops can be found in the Moors army in Spain (conquest and reconquest) and as defenders of the Holy Land against the Crusaders (the Crusades).

The Middle Ages were also the period of the greatest flourishing of Arab culture. The Arabs have managed to assimilate, develop and reconcile with Islam the majority of the Hellenistic culture's dominance in the areas conquered by them. At the same time they have absorbed many achievements of Indian culture. They have developed a highly developed philosophy and logic and rich literature (often based on Bedouin forms). They also started learning - especially alchemy, mathematics (through Arabs Europeans borrowed Indian so-called Arabic numerals) and medicine. They have inherited the legacy of Plato and Aristotle, which, among other things, has made it back to Western Europe.

The development of painting and sculpture was hampered by religious factors. Islam believes that any attempt at artistic representation of human and animal figures is a form of waning from the work of Allah and leading to idolatry. Sharia texts also consider sinful music, but this ban was never universally respected. Arabic music was strongly influenced by two ancient cultures: Persian and Akkadian. The Arabs are famous for their beautiful architecture, geometric and floral motifs, and the calligraphy of their world.

Through Islamic universalism, Arab culture has strongly influenced the cultures of North Africa, the Middle East, Central Asia and the Caucasus.


"Jeśli Bóg nam pobłogosławi, by wypędzić naszych wrogów z Jerozolimy, zwycięstwo będzie nasze! Jakimi modlitwami mu się odwdzięczymy jeśli zdecyduje się nas wesprzeć?"


Witam wszystkich serdecznie!


Zapraszam dziś na podróż na Bliski Wschód okresu z przed i w trakcje krucjat. Tym razem przyjrzymy się nieco przeciwnikom Krzyżowców. Na tę okazję przygotowałem także model islamskiego kapłana od Gripping Beast (dzięki chłopaki!).
Poniżej tradycyjnie kilka zdjęć, również porównawczych z innymi modelami z okresu Wypraw Krzyżowych.

Ale najpierw trochę historii.
Arabowie znani byli w pierwotnym znaczeniu jako "koczownicy". Są grupą ludów pochodzenia semickiego zamieszkująca od czasów starożytnych Półwysep Arabski.
Pierwsze wzmianki o Arabach pojawiają się w Biblii już ok. 1000 r. p.n.e., a w kronikach asyryjskich ok. VII wieku p.n.e. – przez ok. 1600 lat zamieszkiwali głównie rejon Półwyspu Arabskiego, aby w VII wieku n.e. rozpocząć ekspansję i zmieszać się z ludnością mieszkającą na zajętych przez nich terenach, która uległa w znacznej części arabizacji. Najczęstszym wyznaniem wśród Arabów jest islam sunnicki, ale jest również wielu szyitów (głównie w Iraku, Jemenie, Syrii i Libanie) oraz chrześcijan (głównie w Libanie, Syrii i Egipcie).

Często uznaje się Arabów nie za jeden naród, ale za wspólnotę kulturową. Pogląd ten jest spowodowany tym, że większość Arabów jest potomkami ludów podbitych w trakcie arabskich podbojów (m.in. Aramejczyków, Egipcjan, Wandalów, Berberów, zhellenizowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu i zromanizowanych mieszkańców północnej Afryki).

Wkrótce po śmierci Mahometa Arabowie pod panowaniem kalifów podbili rozległe regiony – całą Afrykę Północną, Lewant, Mezopotamię, Persję, Turkiestan, część Anatolii, Hiszpanię, Sycylię i Sardynię. Rozpowszechnili swoją kulturę, pismo i język na wszystkie te obszary. Islam jako religia państwa i prawa regulował całe życie społeczne, było jednak wiele znaczących ruchów próbujących zachwiać tymi regułami. Przejęli wiele elementów kultur obcych – szczególnie bizantyjskiej, perskiej i indyjskiej oraz lokalnych wspólnot chrześcijańskich. Chrześcijańscy Arabowie i arabskojęzyczni Żydzi utworzyli własne kultury w obrębie kultury arabskiej. Jednocześnie wystąpiły antagonizmy między rolniczo-miejską a koczowniczą kulturą Arabów.

Państwo kalifów dość szybko (już w X wieku) rozpadło się na wiele wciąż dzielących się części. Pod koniec średniowiecza kultura arabska podupadła, na skutek najazdów tureckich i mongolskich oraz rozwoju ruchów dążących do ściślejszej dominacji religii nad wszystkimi aspektami życia. Arabowie przez wieki znajdowali się w większości pod panowaniem tureckim. Po wyzwoleniu spod niego większość regionów zamieszkanych przez Arabów uległa kolonizacji europejskiej, zwłaszcza francuskiej i angielskiej.

Wojska arabskie możemy znaleźć w armii Maurów w Hiszpanii (podbój i rekonkwista) oraz jako obrońców Ziemi Świętej przed Krzyżowcami (okres wypraw krzyżowych).

Średniowiecze było równie z okresem największego rozkwitu kultury arabskiej. Arabowie zdołali przyswoić sobie, rozwinąć i pogodzić z islamem większość osiągnięć kultury hellenistycznej dominującej na podbijanych przez nich obszarach. Zarazem przyswoili sobie wiele osiągnięć kultury indyjskiej. Stworzyli wysoce rozwiniętą filozofię i logikę oraz bogatą literaturę (często opartą na formach beduińskich). Zaczęli też uprawiać naukę – zwłaszcza alchemię, matematykę (za pośrednictwem Arabów Europejczycy zapożyczyli indyjskie tzw. cyfry arabskie) i medycynę. Przyswoili sobie dziedzictwo Platona i Arystotelesa, które między innymi dzięki nim przedostało się z powrotem do Europy zachodniej.

Rozwój malarstwa i rzeźby został zahamowany przez czynniki religijne. Islam uważa bowiem, iż wszelkie próby artystycznego przedstawiania postaci ludzkich i zwierzęcych stanowią naigrywanie się z dzieła Allaha i prowadzą do bałwochwalstwa. Teksty szariackie uważają także za grzeszną muzykę, zakaz ten nie był jednak nigdy powszechnie przestrzegany. Na muzykę arabską silnie wpłynęły dwie starożytne kultury: perska i akadyjska. Arabowie słyną z pięknej architektury, ozdabianej motywami geometrycznymi i roślinnymi, oraz wszechobecnej w ich świecie kaligrafii.

Za sprawą uniwersalizmu islamu kultura arabska silnie wpłynęła na kultury Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Kaukazu.Coś do poczytania:
Quoting or copying the following text and photos remember the author :) 
Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze :)

Comments

 1. Bardzo fajny tekst i malowanie. Do Sagi robię wikingów i normanów, ale wyprawy krzyżowe będą następne :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki :) Do Sagi także trochę mam i drugie tyle rozgrzebane :)

   Delete
 2. Świetna robota! Podoba mi się bogata paleta kolorów i freehandy! :)

  ReplyDelete
 3. Oj Michał Michał... najbardziej podoba mi się to, że ten wpis jak wiele na tym blogu mnie bardzo pozytywnie zaskoczył :)

  ReplyDelete
 4. Excellent post Michal!
  You have done an excellent paintjob with these latest miniatures.

  ReplyDelete
 5. Masterclass ! Fantastic work ! I love the color-scheme ! The colors all work fantastic together !
  Awesome my friend !
  Cheers

  ReplyDelete
 6. Wow! Your brushwork and color choices on the priest are superb!

  ReplyDelete
 7. Super oddałeś klimat bliskiego wschodu poprzez dobór kolorów szat na miniaturze.

  ReplyDelete
 8. Fantastic job Michal. Love the colours!

  ReplyDelete
 9. Wonderful work!! Jaw dropping!! :O

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha ha! Thank You. I am happy and I appreciate that :)

   Delete
 10. Piękna figurka! Ja chyba bym nerwicy dostała przy malowaniu. Ciekawe jakby się ich sztuka rozwinęła gdyby nie religia.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję. No myślę, że religia wpłynęła bądź co bądź na rozwój sztuki. Malarstwo czy nawet architektura nie była by taka sama :)

   Delete
 11. Interesting history and a very colorful paint job. Well done!

  ReplyDelete
 12. Nice painting. Excellent colours.

  ReplyDelete
 13. Jak zwykle super malowanie i świetny rys historyczny. A moja Pagan Ruś wciąż nie jest pomalowana ��

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuje. Chyba muszę odkupić od Ciebie tych pogańskich Rusów i pomalować :)

   Delete
  2. Idzie ku dobremu. Kolega się zadeklarował, że pomaluje. No i robimy weekend z Sagą�� I gdzież bym swoich paganusów sprzedał��

   Delete
 14. This priest is just top notch - what a wonderful painting you did, Michal!

  ReplyDelete
 15. Epic and spectacular, great post and great job Michal...

  ReplyDelete
 16. That is such beautiful work, the detail are amazing!

  ReplyDelete
 17. Świetny arabski watażka. Malowanie pierwsza klasa, a treść posta jeszcze lepsza :)

  ReplyDelete
 18. Dobrze, że napisałeś o złożonej historii tej religii/kultury. Zaś sama figurka wydaje mi się bardzo wypasiona, jak na kapłana. Z gripping beast wolałem już chyba tego pogańskiego wieszcza...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj jest wręcz przeciwnie. W okresie w którym figurka będzie działać rekonkwista i pierwsze krucjaty- kapłani i księża katoliccy normalnie posiadali zbroję, broń konia i wojowali jak zwykli rycerze. Figurka sama w sobie może być, pokazuję bogactwo kultury Islamu również :)

   Delete
  2. Księża brali udział w walce do czasów renesansu - a imamowie pewnie jeszcze bardziej. Ale ta figurka wygląda najbardziej na jakiegoś szlachcica (różne elementy stroju i uzbrojenia na bardzo wysokim poziomie). I dlatego wydaje się mi słabo pasować na duchownego.

   Delete
  3. No nie wiem, mi pasuję. Zaufam jednak własnej wiedzy i intuicji oraz rzeźbiarzowi figurki, bądź co bądź do systemu historycznego ;)

   Delete
 19. Excellent job!

  ReplyDelete
 20. Fantastic paint job. I love the color-scheme. And, as usual, a excelent post.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I'm very glad You like it! Thanks again for a visit and comment :)

   Delete
 21. Lovely colour choices and superb painting. Great stuff. :)

  ReplyDelete
 22. Podoba mi się, szczególnie mnogość wzorów :)

  ReplyDelete
 23. Masterful brushwork on the clothing in particular, Michal. Your talents are limitless!

  ReplyDelete
  Replies
  1. You're too nice my friend!
   Thank You for all visit and comment Dean :)

   Delete
 24. Fantastyczne kolory na szacie zrobiłeś.
  Pozdr.
  Tomasz

  ReplyDelete
 25. Simply stunning Michal! Would you mind doing a quick tutorial on how you went about the black cloth?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much :) Actually it's nothing ordinary. In addition to the black in Arabs, I shaded german field gray too. In templar mini standard- black and black+white shading.

   Delete
 26. Piękne, uwielbiam taki styl!

  ReplyDelete
 27. Bardzo ładnie wyszli araby :) dobry artykuł

  ReplyDelete
 28. Klimatycznie i bardzo zachęcająco.

  ReplyDelete
 29. Ciekawe informacje :) Dzięki za polecenie książki! :D

  ReplyDelete
 30. Beautifu;;y detailed brushwork

  ReplyDelete
 31. Jak zwykle wszystko perfekcyjne! Ach, tak móc to zobaczyć na żywo :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo :) Na żywo jeszcze ładniejsze :)

   Delete
 32. Beautiful paint job in the miniatures and the banners looks very nicely done. Was the symbols on the banner from decals, a printout or freehand painting?

  ReplyDelete
 33. Jest coś w tych arabskich klimatach, że z jednej strony bardzo mnie do siebie przyciąga, a z drugiej strony buduje pewien dystans.
  Figurka pierwszorzędnie Ci wyszła. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję :) Klimaty egzotyczne, choć co raz bardziej odkrywane- niekiedy niestety niechlubnie.

   Delete
 34. Jak zawsze piękne malowanie. Aż mi się marzy bitewniak w klimacie "Wspaniałego stulecia" (naprawdę napisałam to publicznie!) i figurki w Twoim wykonaniu ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Ależ można w różnych skirmishach stworzyć Imperium Osmańskie :)
   Figurki Warlord Games też ma ;)

   Delete
 35. Historia wypraw krzyżowych jest fascynująca, nigdy jednak nie pomyślałam, żeby zainteresować się tą drugą stroną sporu. To bardzo ciekawe. Piękne figurki, widze tu wiele szczegółów które wymagały od Ciebie ogromu pracy i skupienia - brawo :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo dziękuję :) Wyobraź sobie, że jeszcze kilka lat temu bez okularów malowałem, a teraz bez z nich nie dałbym rady żadnych małych detali zrobić :) Starość!

   Delete
 36. Świetne są Twoje wpisy - historia i przyjemność dla oka - czyli pięknie pomalowane figurki. Tematyka też trafia w moje zainteresowania. Dzięki!

  ReplyDelete
 37. Bardzo lubię twoje wpisy. Traktuję je jak powtórkę z historii, zawsze czegoś ciekawego się dowiem albo sobie przypomnę. Jeśli chodzi o figurki to pewnie znowu się powtarzam, ale te detale... masz do tego spory talent.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bardzo dziękuję :)
   Pozdrawiam serdecznie :)

   Delete
 38. Świetnie pomalowana figurka, która wzbogaci Twoją kolekcję.

  ReplyDelete
 39. I really like him mate. He has an air of "Do as you're damned told!" About him. :)

  ReplyDelete
 40. Chyba zacznę bardziej interesować się tymi figurkami :)

  ReplyDelete
 41. Bardzo dobry tekst poszerzający wiedzę, ale na głównym piedestale jednak pozostają figurki. Malowanie bardzo dobre, zwłaszcza dobór kolorów, który w tym przypadku nie jest przesadzony.

  ReplyDelete
 42. Ja też zawsze mówiąc"Arabowie" mam na myśli kilka różnych narodowości.

  ReplyDelete
 43. Jak zawsze coś ciekawe do czytania i coś pięknego do oglądania :)
  Fajnie, że doszedłeś do takiego poziomu, w którym producenci przysyłają Ci różne miniaturki w ramach prezentów (tak zrozumiałem Twoje wpisy). Gratuluję. Pytanie tylko czy będziesz miał wobec tego czas na coś w klimatach fantasy ;-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ha, w niejakiej skromności nie zaprzeczę, że cieszy mnie ten fakt ( forma prezentu ładniej brzmi na blogu ;-) gdyż to duużo czasu i zaangażowania w blogowanie wymaga, ale i daje efekty.
   Klimaty fantasy powiadasz? a co to? ;-) a szczerze mówiąc to nie wiem. Nie dlatego ze bym nie chciał, ale dlatego ze tyle właśnie nowych historyków mam do pokazania i malowania bardzo duzo , a kolejne w drodze. Będę się starał raz na jakiś czas przełamać coś w wpisach i dać elfa, krasnoluda czy niziołka ;) Choć na razie napaliłem się na czasu Arturiańskie, Wikingów dokończenie i Irlandczyków zaczęcie :)

   Delete
 44. Z tego co wynika z historii, to raczej nie miałbyś możliwości w takich warunkach uprawiać swojego hobby, wychodziłbyś na bałwochwalcę... Dobrze że jednak nie musisz się tym martwić, malowanie świetne, największe wrażenie zrobił na mnie sztandar. :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki wielkie :) Sztandar akurat drukowany, gdyż bym w życiu tak nie pomalował :)

   Delete

Post a Comment