[EN/PL] Anno Domini 1666. Game inboxing. For miniatures, tabletop games, history and literature lovers / Anno Domini 1666 inboxing gry. Dla miłośników figurek, planszówek, historii i literatury.
Hello everyone, very warmly!

Another weekend came and time for a new entry on DwarfCrypt. Today, courtesy of the WARGAMER command group, I invite you to unpack the box for a new game, prepared for  Kickstarter and Wspieram.To  (15th May!) With an interesting and ambiguous Anno Domini 1666 name.

       The seventeenth century was colorful, but also bloody - not only in the lands of the Commonwealth but also in many European courts and on the streets of dirty cities. And if we add to this heroes known from history, literature or European folklore, we have a ready recipe for success...

Let's start.D
December 31, 1665, the emperor Leopold I  dies. Monarchs from the entire civilized world send their deputies to Vienna, where the election of the new emperor will take place. Together with them, they send their best people to ensure that they win the candidate they support.

       The Anno Domini 1666 game gives us the opportunity to command a group of heroes, among which you will find characters known from the Sienkiewicz trilogy and novels by Alexander Dumas.
We have courageous Colonel Wołodyjowski and an ingenious Pan Zagłoba, who will form a group of Defenders of the Crown.
On the other hand, the starter box allows us to play the legendary Royal Musketeers, including Atos, Portos and Arami. Mote?
        As befits one of the most interesting European cities, Vienna, abound in mercenaries and often unexpected - allies who will help us in bribes, intimidation, solving puzzles or fighting in the dark alleys of streets.

       Yes, Vienna is full of surprises and dangers ... but this is just the beginning. Adventure can take us to the Ukrainian steppes, to the London-devoured fire or to the Vatican, where rumors about strange, difficult to explain phenomena are getting more and more often. Who knows, maybe Anno Domini 1666 really refers to the name of the Beast, what is whispered in the sign of the cross?

       I do not know about you, but I love that climate. An interesting story is not everything.
With Anno Domini 1666 we receive, as I mentioned two factions of minis and game boards, markers, character cards, card decks, and many, many additional elements that have to help us during the game. I will mark here that the elements of the game depicted in the pictures are from the BETA version of the game and until the beginning of Kickstarter can undergo cosmetic changes.


box 12,5' / 12,5'


       The boards included in the set consist of squares, after which our brave heroes will move and use different own and tactical abilities. This is a fairly common and good motif used in many board games to which figures are attached.
Two double-sided boards show 4 completely different locations on which we can play our games. These are divided into two types: Adventures Scenarios and Battle Scenarios. Each has separate rules for rolling the game, other missions that we must perform and different elements of the terrain and objects, presented on tokens and markers.
       The game itself is made up of turns, which is divided into phases (Cards, Initiatives, Action, Combat, Morale, Interaction.) Let the game focus on the next occasion with Anno Domini 1666, this time focusing on the contents of the box.
        In addition to our personal heroes - Skrzetuski or D'Artagnan, our party consists of supporters, or ordinary soldiers. Each model has its own character card on which their statistics and parameters can be found. We also have special values of heroes' data that help and give positive modifiers when performing various actions.
The next deck of cards are those with equipment that our heroes use. It is full of sabers, muskets, helmets and daggers.At the end of my favorite two decks of cards. Seemingly classic, but in a completely unclassified graphic design referring to the seventeenth century. Just look!
      At the end I will return to the figures (what wargaming tigers like the most!).
Models in the Anno Domini 1666 box will be plastic. This applies to both factions - Defenders of the Crown and Royal Musketeers, as well as Viennese lokals (Guardsmen, thief, merchant, courtesan, urchin, bandits). Currently, you can still buy models in a metal version on the WARGAMER website. In my humble opinion, polished already over 20 years of collecting, painting and playing battle games, I will say quite frankly that the figures look great.
The sculpture is clear, streamlined and holds a 28-30 mm scale (it is certainly not exaggerated in the heroic style). Painting them is pure pleasure!
        It should also be added that the additional sets will contain further, unique factions such as Cossacks, the Broken Cross and many, many more!

Below are also some of my versions of painted musketeers and the locals of Vienna.
        I hope you will like the atmosphere of the described game, and today's inboxing will help to support the project on Kickstarter and Wspieram.To. I have been enchanted and you can be sure of next entries dedicated to Anno Domini 1666, both new factions and single heroes known from history or literature

News about the game and the upcoming collection can be found below:
The official website of the Game
The official group of Anno Domini 1666official materials / oficjalne materiałyWitam wszystkich bardzo serdecznie!


Przyszedł kolejny weekend i czas na nowy wpis na DwarfCrypt. Dziś dzięki uprzejmości grupy dowodzenia WARGAMERa zapraszam do rozpakowania pudełka do nowej gry, szykowanej do zbiórki na Kickstarterze oraz Wspieram.To (już 15 maja!) o ciekawej i wieloznacznej nazwie Anno Domini 1666.

       Wiek XVII był barwy, ale i krwawy nie tylko na ziemiach Rzeczypospolitej lecz również na wielu europejskich dworach i na ulicach brudnych miast. A jeżeli dodamy do tego bohaterów znanych z historii, literatury czy europejskiego folkloru mamy gotowy przepis na sukces...

Zacznijmy zatem od początku.
31 grudnia roku pańskiego 1665  umiera cesarz Leopold I. Monarchowie z całego cywilizowanego świata wysyłają swoich posłów do Wiednia, gdzie odbędzie się elekcja nowego cesarza. Razem z nimi ślą swoich najlepszych ludzi, którzy mają zadbać, by wygrał kandydat, którego popierają. 

       Gra Anno Domini 1666 daje nam możliwość dowodzenia grupą bohaterów, wśród których znajdziemy między innymi postaci znane z kart Trylogii Sienkiewicza i powieści Alexandra Dumas'a.
Mamy na przykład odważnego pułkownika Wołodyjowskiego, jak i pomysłowego Pana Zagłobę, którzy stworzą grupę Obrońców Korony.
Z drugiej strony zestaw startowy pozwala Nam wcielić się w legendarnych Królewskich Muszkieterów na czele z Atosem, Portosem czy Aramisem. Mało?
       Jak przystało na jedno z najciekawszych miast europejskich, Wiedeń, obfituję w najemników i często niespodziewanych - sojuszników, którzy pomogą Nam w przekupstwach, zastraszaniu, rozwiązywaniu zagadek czy w walce w ciemnych zaułkach ulic.

      Tak, Wiedeń pełen jest niespodzianek i niebezpieczeństw...ale to zaledwie początek. Przygoda może zaprowadzić nas w ukraińskie stepy, do ogarniętego pożarem Londynu czy do Watykanu, gdzie coraz częściej docierają pogłoski o dziwnych, trudnych do wytłumaczenia zjawiskach. Kto wie, może i Anno Domini 1666 rzeczywiście odnosi się do imienia Bestii, o czym szepcze się wykonując znak krzyża?

       Nie wiem jak Wy, ale ja uległem temu klimatowi. Ciekawa historia to jednak nie wszystko.
Z Anno Domini 1666 otrzymujemy, jak wspominałem dwie frakcje figurek oraz plansze do gry, znaczniki, karty postaci, talie kart, i dużo, dużo dodatkowych elementów, które maja na zadaniu pomóc nam podczas prowadzenia rozgrywki. Zaznaczę tu, że przedstawione na zdjęciach elementy pochodzą z wersji BETA gry i do czasu początku Kickstartera/Wspieram.To mogą ulec kosmetycznym zmianom. Również przygotowywana jest WERSJA POLSKA gry.

Box: 12.5' / 12,5'       Dołączone do zestawu plansze składają się z kwadratów, po których nasi dzielni bohaterowie będą się poruszać i wykorzystywać różne zdolności własne i taktyczne. Jest to dosyć powszechny i dobry motyw wykorzystywany w wielu grach planszowych do których dołączone są figurki.
Dwie dwustronne plansze przedstawiają 4 zupełnie inne lokalizacje, na których możemy toczyć swoje rozgrywki. Te, podzielone są na dwa rodzaje: Przygody (Adventures Scenarios) i Bitwy (Battle Scenarios). Każde posiadają oddzielne zasady toczenia gry, inne misje, które musimy wykonać oraz odmienne elementy terenu i przedmiotów, przedstawionych na żetonach i znacznikach.

       Sama rozgrywka składa się z tur, która podzielona jest na fazy (Kart, Inicjatywy, Akcji, Walki, Morale, Interakcji. Pozwolicie, że na samych zasadach gry skupie się przy kolejnej okazji z
Anno Domini 1666, koncentrując się tym razem na zawartości boxu.

       Oprócz naszych imiennych bohaterów- Skrzetuski czy D’Artagnan, w skład naszej drużyny wchodzą stronnicy, czyli zwykli żołnierze. Każdy z modeli posiada swoją kartę postaci na której znajdują się ich statystyki i parametry. Mamy również wartości specjalne danych bohaterów, które pomagają i dają dodatnie modyfikatory przy wykonywaniu różnych akcji. Wiecie kto jest autorem ilustracji? Pan marek Szyszko. Dla mnie człowiek legenda.
Autor moich ulubionych grafik, które małym chłopcem będąc, oglądałem, przez kalkę kopiowałem i podziwiałem. Ilustrował klasyki literatury jak na przykład Krzyżacy, Trylogia, ale również podręczniki do historii.       Kolejną talią kart są te z ekwipunkiem, który wykorzystują nasi bohaterowie. Pełno tu szabel, muszkietów, hełmów czy sztyletów. Jest także osławiony Zerwikaptur Pana Longinusa Podbipięty!
        Na koniec moje ulubione dwie talie kart. Niby klasyczne, ale w zupełnie nieklasycznej oprawie graficznej nawiązującej do XVII wieku. Tylko Spójrzcie!
       Na koniec wrócę jeszcze do figurek (to co wargamingowe tygryski lubią najbardziej!).
Modele w boxie Anno Domini 1666 będą plastikowe. Dotyczy to obydwu frakcji- Obrońców Korony oraz Królewskich Muszkieterów, jak i wiedeńskich lokalsów (strażnicy, złodziej, kupiec, kurtyzana, urwis, bandyci). Obecnie możecie jeszcze kupić na stronie WARGAMERa modele w wersji metalowej. Moim skromnym zdaniem, szlifowanym już przeszło od 20 lat kolekcjonowania, malowania i grania w gry bitewne powiem zupełnie szczerze, że figurki prezentują się wspaniale.
Rzeźba jest wyraźna, opływowa i trzyma skalę 28-30 mm (nie jest na pewno przerysowana w stylu heroic).
Malowanie ich to czysta przyjemność!
       Trzeba również dodać, że zestawy dodatkowe będą zawierały kolejne, unikalne frakcje takie jak Kozacy, Bractwo Złamanego Krzyża i wiele, wiele innych!

Poniżej przedstawiam również kilka moich wersji pomalowanych muszkieterów oraz ludności Wiednia.
       Mam nadzieję, ze spodoba Wam się klimat opisywanej gry, a dzisiejszy inboxing przyczyni się do wsparcia projektu na Kickstarterze oraz Wspieram.To. Ja zostałem oczarowany i możecie być pewni kolejnych wpisów poświęconych Anno Domini 1666, zarówno nowym frakcjom, jak i pojedynczym bohaterom znanym z kart historii czy literatury

Wiadomości na temat gry i nadchodzącej zbiórki znajdziecie poniżej:

The Locals / Lokalsi

Defenders of the Crown / Obrońcy Korony

Royal Musketeers / Królewscy Muszkieterzy

Portos

Aramis

Aramis

Burgher / Mieszczanin

Thief / Złodziej


Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze

Comments

 1. Wcześniej omijałem ten tytuł, ale jak widzę te plansze i co raz to nowsze modele jestem za!!
  Twoje malowanie jak zawsze na najwyższym poziomie.
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
  Replies
  1. Serdecznie dziękuję i zachęcam do obserwowania strony Anno Domini 1666 ;)

   Delete
 2. Looks great, high quality material...and beautiful figures!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You so much my dear friend!
   warm regards

   Delete
 3. Pierwszy! Dobra robota ze zdjęciami figurek!

  ReplyDelete
 4. Wygląda super ! Fajnie, że zaprezentowałeś grę na swoim blogu bo dzięki temu zwrócę uwagę na kickstartera kiedy ruszy. W ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego jest. A coś czuję, że gra może być dla mnie fajna - nie stricte historyczna ale właśnie powieściowa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. I ja dziękuję za odwiedziny. Tak, gra będzie miała super klimat a i nadchodzące nowości budzą moją sympatię - węgierski wilkołak, Mefistofeles...

   Delete
 5. Wiedeńscy lokalsi... he, he. Na nich sobie ostrzę zęby. Na szczęście KS już na wyciągnięcie ręki.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Specjalnie pytałem chlopakow czy taka nazwa bedzie obowiązywać i na razie tak;) ano blisko a widząc kolekne nowości nie mogę się doczekać :)

   Delete
 6. looks great. Very nice miniatures

  ReplyDelete
 7. Piękna szata graficzna gry.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zgadzam się! Dziekuje za odwiedziny i komentarz.

   Delete
 8. Lubię grać w gry, ale tego typu są stanowczo dla mnie za trudne ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak. Ale za to satysfakcja np. z pomalowania modeli do gry wieksza :) ale rozumiem. Sam często gram w latwe gry typu Pędzące Żółwie lub Wybuchające Kotki :))

   Delete
 9. An interesting concept and game, though I'm not sure if I like the fantasy elements in there (I suppose at least that I'm seeing a werewolf among the miniatures).
  A lot of good refreshing games are made in Poland, looks like you are quite a creative people.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes, there will be a faction with the Werewolf, and on the game page there is a Mephistopheles blanket :)
   Thank you for visiting and a kind word ;)

   Delete
 10. Jak zwykle ogromny szacunek do tego co robisz i przygotowujesz :)

  ReplyDelete
 11. Gry to dla mnie całkiem inny świat, wolę zanurzyć się w książce

  ReplyDelete
  Replies
  1. A mnie czasem napada na gry, właśnie jako przerywnik od książek, gram wówczas przez kilka dni, zanim nie mam już dość. :)

   Delete
  2. O to tez mam taki motyw czasem- do wyczerpania danego tematu :)

   Delete
 12. Joanna Skrzypek6 May 2018 at 10:16

  Bardzo lubię gry oparte na kartach i fabule, muszę pokazać ten wpis moim znajomym :)

  ReplyDelete
 13. Gra zapowiada się naprawdę ciekawie (historia w tle, to coś co tygryski lubią najbardziej :)), a przy okazji wygląda na solidnie przygotowaną czysto wizualnie. Bardzo ładnie pomalowane figurki - jestem pod wrażeniem!

  ReplyDelete
 14. Jesteś artystą jeśli chodzi o malowanie figurek!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, bardzo dziękuję za miłe słowa :)
   Pozdrawiam

   Delete
 15. To chyba gry raczej dla mężczyzn, bo lubią walczyć :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jak kobiety lubią walki , intrygi i przekupstwa to też i dla nich :))

   Delete
  2. Takie czasy były , ale czy teraz są inne, więc nie kwestia lubienia , ale muszę się zastanowić do czego może mi się to przydać :-)) Świetne wpisy, świetnie piszesz, zajmująco i intrygująco , dlatego zaglądam :-)

   Delete
  3. Dziękuje ci bardzo, bardzo serdecznie za miłe słowa :)

   Delete
  4. Dodam jeszcze ,że blog ma swój klimat, tutaj wchodzisz od razu do Świata Fantazji , do świata bajek i czarów dostosowanego do współczesnego odbiorcy :-)

   Delete
  5. oh, nie musiałaś ;-) Dziękuję :)

   Delete
 16. Oh, I didn't know anything about this, looks really interesting, and the minis are superb!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Indeed my friend! Looking like great project with very nice minis (and incoming minis- f.e. Mefisto devil)
   Thanks for a visit and comment :)

   Delete
 17. Czekam aż pomalujesz Zagłobę :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Będą za czas jakiś pomalowani nasi panowie szlachcice :)

   Delete
 18. Mąż interesuje się figurkami i muszę mu pokazać tą grę. Może już zna :-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oo to jest szansa, że zna, a jak nie to tym lepiej. Pozna ;)

   Delete
 19. Już się nie mogę doczekać, aby zagrać w tą grę .

  ReplyDelete
  Replies
  1. Będziemy jeszcze do znudzenia grać. Obiecuję ;)

   Delete
 20. Pomysł z grą podsunę synowi, jestem przekonana, że go zainteresuje. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Myślę, że tak ;) Jeszcze jak lubi literaturę i bohaterów z serii płaszcza i szpady to na pewno ;)

   Delete
  2. Pomysł na wiele godzin sympatycznego spędzania czasu z przyjaciółmi. :)

   Delete
 21. Mam słabość do złych bohaterów, figurka złodzieja przyciągnęła moją uwagę. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, gra z modelami figurek wiele zyskuję po ich pomalowaniu :)
   A bohaterowie negatywni z reguły są fajniejsi ;)

   Delete
  2. Nadają koloryt, wzmacniają intensywność, nie narażają na nudę. :)

   Delete
 22. Wygląda fajnie modele piękne bardzo klimatyczne

  ReplyDelete
 23. Uwielbiam planszówki, a w serię Anno zagrywałem się kiedyś na PC. Piękne wydanie!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ostateczna wersja po kickstarterze będzie jeszcze piękniejsza :)
   Dziękuję za odwiedziny :)

   Delete
 24. Wygląda świetnie, zapowiada się wiele godzin dobrej zabawy :)

  ReplyDelete
 25. Klimat mega mi się podoba 😀 coś czuję że przekonałaby pewnego sceptyka planszówek

  ReplyDelete
 26. z chęcią bym w nią zagrała:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Już niedługo kicmstarter/wspieram to a potem radość z grania :)

   Delete
 27. Rzadko daję się wciągnąć w jakąkolwiek grę, ale taki zestaw z historyczno-literackim rodowodem mógłby mnie naprawdę zainteresować :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dokładnie! Sam jestem mile zaskoczony takim rozwiązaniem :)
   pozdrawiam

   Delete
 28. Podoba mi się. Szkoda, że nie mam czasu, żeby się w to bardziej zagłębić, bo wygląda ciekawie :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oj, tak. Czasu, aby wszystko co ciekawe poznać i spróbować jest zdecydowanie za mało ;)

   Delete
 29. Niesamowite hobby masz, dla mnie te gry są za trudne jednak:)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dziękuję bardzo ;) Najlepsze to, że jeszcze maluje się figurki do tych gier :)

   Delete
 30. Takie gry to zupełnie nie moja bajka - chociaż wyglądają rewelacyjnie! Chyba aż szkoda, by było w nie grać ;)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Własnoręcznie pomalowanymi figurkami mi osobiście jest trochę szkoda :) Moje maleństwa mogą się zniszczyć :)

   Delete
 31. ow man! this looks awesome O.O

  ReplyDelete
 32. Ja akurat jestem taką małą fanką gier - nie znam wielu gier, ale bardzo chętnie poznaję :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. To tak jak ja :) Dziękuję za odwiedziny! :)

   Delete
 33. Coś w sam raz dla fanów gier w klimatach historycznych ;). Przyjemne z pożytecznym.

  ReplyDelete
 34. Dawno nie grałam w tego typu gry :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Z biegiem lat czasu co raz mniej :) Znam to :)

   Delete
 35. Figurki wyglądają mega, ale ja bym musiał tę planszę zrobić w 3d żeby grac :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. A kolejne modele będą jeszcze ciekawsze :D To nic nie stoi na przeszkodzie zrobić 3d :D No może czas ;-))

   Delete
 36. Jak zwykle zbieram szczękę z podłogi

  ReplyDelete
 37. Gra wygląda na taką, co bardzo wciąga 😁 Dawno nie grałam, ale patrząc na nią aż chciałoby się po nią sięgnąć 😁😎

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zdecydowanie! Serdecznie dziękuję :)
   Pozdrawiam

   Delete
 38. Świetny wpis <3 Obawiam się, że moje malowanie mogłoby je delikatnie oszpecić :P No, a później grać takimi własnoręcznie malowany to aż szkoda- nawet jeśli straszą :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Zdecydowanie szkoda! Ja bardzo nie lubię grać własnoręcznie pomalowanymi, gdyż często potem jakieś otarcia i rysy muszę odmalowywać.

   Delete
 39. O, grubsza sprawa widzę. Ta wersja "beta" już sama w sobie wygląda naprawdę miło dla oka. Klimatyczna oprawa to zawsze coś fajnego. Aż chciałoby się mieć coś takiego i ekipę do grania, aby popróbować.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tak, minimum jeszcze jedna osoba do pogrania i można działać :)
   Dziękuję za odwiedziny.

   Delete
 40. Świetna sprawa aż chce się zagrać. Gratuluję również talentu :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa ;-)
   pozdrawiam serdecznie

   Delete
 41. That looks nice. It seems gamers will never have enough musketeerss, so many games about it.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for a visit and comment :)

   Delete
 42. Excellent post! Awesome figures! Once again, I love your bases!!

  ReplyDelete
 43. Fantastyczne talie! :) pełno tu szabli i muszkietów, wspaniałe!

  ReplyDelete
  Replies
  1. o tak ;) wszystko co znamy z XVII wieku w jednym miejscu :)

   Delete
 44. Very interesting indeed and the figures are so well painted too!

  ReplyDelete
 45. Zapowiada się wiele godzin fascynującej rozrywki/rozgrywki. Klimat jak najbardziej przypadło mi do gustu. Myślę, że warto śledzić.

  ReplyDelete
 46. Figurki wyglądają naprawdę interesująco, do tego jeszcze te pomalowane przez Ciebie bardzo zachęcają do zakupu.

  ReplyDelete
 47. Klimat gry wydaje się być ciekawy, piękne karty :)
  A figurki no mistrzowsko pomalowane :D

  ReplyDelete
 48. Great sculpts, lovely painting!
  Best Iain

  ReplyDelete
 49. Sam malujesz elementy do gry!? No szaleństwo... taka gra to dopiero musi mieć wartość :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wartość i strach przed zniszczeniem czy choćby najmniejszym otarciem :)

   Delete
 50. Niezwykle wyczerpująca recenzja. Zainteresowała mnie informacja o polskiej wersji gry. Mam nadzieję, że u Ciebie na blogu lub na fanpagu polskiej grupy znajdę informację kiedy będzie dostępna. To byłby wymarzony prezent dla mojego bratanka, który interesuję się tego typu grami.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Obawiam się, że dopiero w przyszłym roku. Dziś kończy się akcja zbiórkowa na Wspieram.To i Kickstarterze :)

   Delete

Post a Comment