Northern Crusades. Prussia and Lithuania. Teutonic Order #3 (V&V Miniatures Crusader box)


Good morning!

On August 15, we celebrate in Poland the festival of the Rapture of the Saint Virgin Mary (Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum), so another two knights of The Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem (commonly known as the Teutonic Knights) from V&V Miniatures  from "Crusaders"box today. 
      Models, as I have mentioned many times, are made of resin and look perfectly.
Beautiful quality and a multitude of details only emphasize the values of figurines.

If you don't know V&V Miniatures yet, check:

https://vminiatures.com/


Previous entries:
I. Northern Crusades. Historical background. Teutonic Order #1
II. Northern Crusades. Konrad, the Devil and the Latrunculi / Struters (knights - brigands). Teutonic Order #2


Northern / Baltic crusades.
Konrad Mazowiecki's campaigns.


Konrad I Mazowiecki, the Polish prince of Mazovia, tried without success to conquer pagan Prussians during the crusades in 1219 and 1222. On the advice of the first bishop of Prussia, Christian of Oliwa, Konrad founded the order of Dobrzyński brothers (or Prussian Knights of Christ) in 1222.
However, this order was largely ineffective, and the response to Konrad's campaigns against Prussia were attacks on his territory in the Chełmno land. Konrad, subjected to constant Prussian attacks, decided to stabilize the northern borders of the Duchy of Mazovia in border fighting in the Chełmno Land. Mazovia was conquered only in the 10th century and the local Prussians, Yotvingians and Lithuanians still lived in those areas where there were no demarcated borders.
His military weakness led Konrad to invite the Teutonic Order to Prussia.Teutonic Order

As a result of the successes of Muslims in the Holy Land, the bad economic situation in the region and the liquidation of the beginnings of a religious organization in Transylvania, Hungary, the order needed further challenges. Pagan Prussia was a chance to repair the image and raise the rank of the order in Europe. Prince Konrad I of Mazovia from north-eastern Poland, waging a defensive war against the said Prussia, as well as mission expeditions, entangled in unsuccessful fights, he decided in 1226 to invite religious knights from the Order of the Hospital of the Blessed Virgin Mary of the German House in Jerusalem, Latin. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Teutonicus, OT. To support his armed efforts against Prussia, offering the Order in fief to the Chełmno land, which later became a source of conflict with the prince and the Kingdom of Poland.

       When the order Fratres militiae Christi de Livonia was defeated by Lithuanians in the battle of Siauliai in 1236, which coincided with the revolt series in Estonia, the order of bachelors was incorporated into the Teutonic Order, which allowed the Teutonic Order to exercise political control over the vast territory of the Baltic region. During this period, inter alia, Battle of Straw (1348). The Teutonic Knights failed to subordinate pagan Lithuania, which officially converted to Christianity (Catholicism) in 1386 as a result of the marriage of the Grand Duke Jagiełło with the 11-year-old Polish queen Jadwiga Andegaweńska.


       The Teutonic Order also tried to conquer the Orthodox Russia (especially the Republic of Pskov and Novgorod) as a result of an undertaking supported by Pope Gregory IX, which can also be considered as part of the Northern Crusades. One of the main incentives for the idea of the conquest of Rus was the Battle of Lake Pejpus in 1242. Both without and with the blessing of the Pope, the Swedes also undertook several crusades against the Orthodox Novgorod.
https://www.ancient.eu/Northern_Crusades/


https://www.quora.com/Why-and-where-did-the-Crusades-take-place-What-was-the-reason-that-there-were-several-CrusadesDzień dobry!

15 sierpnia obchodzimy w Polsce święto "Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny"(Assumptio Beatissimae Mariae Virginis in caelum), i skoro Najświętszej Marii Panny to dziś kolejna dwójka rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego (czyli powszechnie Krzyżaków) od V&V Miniatures z zestawu "Crusaders"
Modele są wykonane z żywicy i wyglądają perfekcyjnie. Piękna jakość i mnogość detali tylko podkreślają walory figurek.

Jeśli jeszcze nie znacie V&V Miniatures to sprawdźcie:

https://vminiatures.com/
https://www.facebook.com/groups/vminiatures/


Poprzednie wpisy:
I. Krucjaty Północne. Tło historyczne. Krzyżacy #1
II. Krucjaty Północne. Konrad Diabeł i Struterowie (rycerze rozbójnicy) Krzyżacy #2 


Krucjaty Północne / Bałtyckie.
Kampanie Konrada Mazowieckiego.


Konrad I Mazowiecki, polski książę Mazowsza, bez sukcesu próbował podbić pogańskich Prusów w czasie krucjat w latach 1219 i 1222. Za radą pierwszego biskupa Prus, Christiana z Oliwy, Konrad założył w 1222 roku zakon braci dobrzyńskich (lub Pruskich Rycerzy Chrystusowych).
Jednakże zakon ten był w dużej mierze nieefektywny, a odpowiedzią na kampanie Konrada przeciw Prusom były napady na jego terytoria w ziemi chełmińskiej. Poddany ciągłym pruskim atakom Konrad postanowił ustabilizować północne granice Księstwa Mazowieckiego w pogranicznej walce na terenach Ziemi Chełmińskiej. Mazowsze zostało podbite zaledwie w X wieku i lokalni Prusowie, Jaćwingowie i Litwini nadal żyli na tych terenach, gdzie nie było żadnych wytyczonych granic.
Jego słabość militarna doprowadziła Konrada do zaproszenia zakonu krzyżackiego do Prus.

Zakon krzyżacki


W wyniku sukcesów muzułmanów w Ziemi Świętej, złej koniunktury politycznej w regionie i likwidacji zaczątków organizacji zakonnej na terenach Siedmiogrodu na Węgrzech, zakon potrzebował kolejnych wyzwań. Szansą na naprawę wizerunku i podniesienia rangi zakonu w Europie były pogańskie Prusy. Książę Konrad I Mazowiecki z północno-wschodniej Polski, prowadzący wojnę obronną przed rzeczonymi Prusami, jak i wyprawy misyjne, uwikłany przez to w bezskuteczne walki, postanowił więc w 1226 zaprosić rycerzy zakonnych z Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, łac. Ordo fratrum domus hospitalis Sanctae Mariae Theutonicorum in Jerusalem, Ordo Teutonicus, OT. Do wsparcia jego wysiłków zbrojnych przeciwko Prusom, ofiarowując zakonowi w lenno ziemię chełmińską, która to w późniejszym okresie stała się źródłem konfliktu z księciem i królestwem Polski.

       Kiedy zakon kawalerów mieczowych został pokonany przez Litwinów w bitwie pod Szawlami w 1236 roku, co zbiegło się w czasie z serią rewolt w Estonii, zakon kawalerów mieczowych został wcielony do zakonu krzyżackiego, co pozwoliło zakonowi krzyżackiemu roztoczyć polityczną kontrolę nad rozległym terytorium regionu bałtyckiego. W tym okresie odbyła się m.in. bitwa nad Strawą (1348). Krzyżakom nie udało się podporządkować pogańskiej Litwy, która oficjalnie przeszła na chrześcijaństwo (katolicyzm) w 1386 roku w wyniku małżeństwa wielkiego księcia Jagiełły z 11-letnią królową Polski Jadwigą Andegaweńską.

        Zakon krzyżacki usiłował również podbić prawosławną Ruś (w szczególności Republikę Pskowa i Nowogrodu) w wyniku przedsięwzięcia popartego przez papieża Grzegorza IX, co również może zostać uznane jako część krucjat północnych. Jedną z głównych zachęt do idei podboju Rusi była Bitwa na jeziorze Pejpus w 1242 roku. Zarówno bez, jak i z błogosławieństwem papieża, Szwedzi także podjęli kilka wypraw krzyżowych przeciwko prawosławnemu Nowogrodowi.  Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 


*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Gorgeous work on your Crusaders, Michal!

  ReplyDelete
 2. Doskonała praca. Wspaniałe cieniowanie białego. Brawo!
  Pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 3. Splendid work on them, Michal! Naturalistic style of paint perfectly match the realistic sculpting. Great approach!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You very much for akind words my friend!
   Большое спасибо за добрые слова, мой друг!

   Delete
 4. Beautiful work again, pal :)

  ReplyDelete
 5. Fantastic painting and figures!

  ReplyDelete
 6. You even painted the eyes behind the visor 😮.
  Terrific miniatures, your brushwork brings out the best of them.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Oh, thank You for a kind words!
   Really glad You like them :)

   Delete
 7. Simply jaw dropping as usual Michal, just amazing brushwork!!

  ReplyDelete
 8. Piękni, biel świetna, tarcze obłędne!

  ReplyDelete
 9. Tylko pozazdrościć zdolności malarskich...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nie no bez przesady! Nic takiego co ty i inni nie moglibyście zrobić.

   Delete
 10. Really lovely paintjobs on some gorgeous sculpts mate! Well done!

  ReplyDelete
 11. Beautifully done ... love the battle damage slash marks on the shields.

  ReplyDelete
 12. Outstanding brushwork and imho I beleive you have surpassed yourself - those shields !

  ReplyDelete
 13. Very crisp painting especially the white!

  ReplyDelete
 14. Great looking Teutonic knights, Michal. At first I thought they might've been FireForge figures.

  ReplyDelete
 15. Fantastic looking bods again!!!! Really spectacular!

  ReplyDelete
 16. Wpis dla mojego męża 😉 uwielbia ten okres historyczny, a Malbork to miejsce, które zawsze musi zobaczyc 😉

  ReplyDelete

Post a Comment