[EN/PL] Children's crusade. Part I / Krucjata dziecięca. Część I (V&V Miniatures: Pilgrims 3 set #1)Hello everyone!

I invite you in the footsteps of the Children's Crusade with the first 3 models of pilgrims from the set fromV&V Miniatures "Pilgrims 3"" today.

The women's and boy's models are made of resin and look perfect.
Beautiful quality and a multitude of details only emphasize the qualities of the figurines.

If you don't know V&V Miniatures yet, check out:

ttps://vminiatures.com/
https://www.facebook.com/groups/vminiatures/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

       Previous entries with the Pilgrims' models from V&V Miniatures were about the events of the so-called The People's Expedition / Folk Crusade, which immediately preceded the First Crusade.

The history of first folk crusade. Part I
The history of first folk crusade. Part II
The history of first folk crusade. Part III
The history of first folk crusade. Part IV

First Crusade. Historical background. Part I

First Crusade. Team of the knights' expedition. Part II

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Children's crusade, the conventional name given to the two Crusades, which took place in 1212. Their participants were mainly French and German children, who, according to the plan of the organizers, by the very purity of their heart were to free the Holy Land from the hands of Muslims.
These expeditions ended in defeat: none of them reached the Holy Land, and their participants mostly died or became slaves.


Speech by Stefan from Cloyes. French Children Crusade.
In May 1212, King of France Philip II August held the courts in Saint-Denis. Then the twelve-year-old shepherd Stefan of Cloyes appeared before him. He informed the king that Jesus Christ had appeared to him and gave him a letter in which he authorized him to organize a crusade to the Holy Land. The king did not take the boy seriously and told him to go home.


However, Stefan, not discouraged, began to preach before the Abbey of Saint-Denis. He proclaimed in them that at the head of a group of innocent children he would go to Jerusalem and free her from the hands of Muslims. Stefan turned out to be a good speaker, and crowds of children began to gather at his call.


Encouraged by this success, he began wandering around France, appealing to children to participate in the expedition. He set the town of Vendôme as a meeting point and departure date. He announced that the seas would part before them, so that they would reach Palestine with a dry foot.
Thanks to alleged miracles and revelations, he quickly gained many listeners.


The crusade
At the end of June 1212, at the time he set, the groups of children gathered in Vendôme, from where the crusade was to set out. There were about thirty thousand (some modern sources say half a million). Some camped in the surrounding fields because the city could not accommodate them. Their average age - 12 years. The children came from different regions of France. Most of them were boys from peasant families, they also came from knightly families.
Some fled the house, others went with the blessing of their parents. In addition to boys, there was a group of girls and a number of young priests and adult pilgrims. Stefan adopted the emblem of the Oriflamme crusade - the battle emblem of the French kings.


After blessing a handful of priests who were in favor of the crusade, groups of children set off south. Stefan himself, as the leader, demanded for himself a canopy-covered, richly decorated car.
He traveled in it.

At his sides was a handful of boys from knightly families who could afford a horse. The rest of the children were walking. The participants of the crusade treated Stefan as a holy prophet, and the locks of his hair and shreds of his clothes as relics. During the march, the crusaders ate what the local people supplied them. If the food was scarce, they starved.
Many children died of hunger and severe heat at this time of year.

 
When they reached Marseilles, they were received warmly there. The Marseilles fed them and gave them accommodation - some got lodgings under the roof, the rest spent the night in the streets.


The next day, however, the sea "did not want to" part, as promised Stefan at the beginning of the crusade. In this situation, some children accused him of cheating, left the crusade and returned home. The rest decided to wait until the sea parted.

After a few days, two Marseilles merchants Hugon Ferrus (Iron) and Wilhelm Porcus (Pig) offered to transport children to Palestine for free. Stefan accepted this offer. The children boarded seven ships rented by the merchants and set off to sea.


Epilogue of the Crusade
In 1230, a priest came from the East to France who claimed to have been a participant in the children's crusade. He was one of the priests who accompanied the children and boarded them with them.
According to his account, a few days after departure, two of the seven ships sank during a storm near the island of San Pietro, while the passengers of the other five were sold to the Saracens as slaves, in accordance with the agreement previously concluded between two Marseilles merchants with Egyptian buyers.

Some of the children went to Egypt, the rest were sold on the slave market in Baghdad. The one who returned owed his survival to his writing skills and knowledge of Latin. As a result, he got a job in the office of al-Kamil, the governor of Egypt, son of al-Adil, and in time he was liberated.

https://cdn.britannica.com/72/147172-050-69225443/Childrens-Crusade-Gustave-Dore.jpg

https://tomsandercrusades.weebly.com/childrens-crusade.htmlWitam wszystkich!

Dziś zapraszam śladami Krucjaty dziecięcej wraz z 3 pierwszymi modelami pielgrzymów z zestawu od V&V Miniatures "Pilgrims 3". Modele kobiet i chłopca wykonane są z żywicy i wyglądają perfekcyjnie.
Piękna jakość i mnogość detali tylko podkreślają walory figurek.

Jeśli jeszcze nie znacie V&V Miniatures to sprawdźcie:

ttps://vminiatures.com/
https://www.facebook.com/groups/vminiatures/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

       Poprzednie wpisy z modelami Pielgrzymów od V&V Miniatures traktowały o wydarzeniach tzw. Wyprawy Ludowej, która bezpośrednio poprzedzała Pierwszą Krucjatę.


Dzieje I wyprawy ludowej. Część I

Dzieje I wyprawy ludowej. Część II
Dzieje I wyprawy ludowej. Część III
Dzieje I wyprawy ludowej. Część IV

I Wyprawa Krzyżowa. Tło historyczne. Część I
I Wyprawa Krzyżowa. Skład wyprawy rycerskiej. Część II

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Krucjata dziecięca, umowna nazwa nadana dwóm wyprawom krzyżowym, które miały miejsce w roku 1212. Ich uczestnikami były głównie dzieci francuskie i niemieckie, które, zgodnie z planem organizatorów, przez samą czystość serca miały oswobodzić Ziemię Świętą z rąk muzułmanów. 
Wyprawy te zakończyły się klęską: żadna z nich nie dotarła do Ziemi Świętej, a ich uczestnicy w większości zginęli lub stali się niewolnikami. 

Wystąpienie Stefana z Cloyes. Krucjata Dzieci Francuskich.
W maju 1212 roku król Francji Filip II August odprawiał sądy w Saint-Denis. Wtedy to zjawił się przed nim dwunastoletni pastuszek Stefan z Cloyes. Poinformował on króla, że Jezus Chrystus objawił się mu i wręczył mu list, w którym upoważnił go do zorganizowania krucjaty do Ziemi Świętej. Król nie potraktował chłopca poważnie i kazał mu wracać do domu. 


Jednak Stefan nie zrażony, zaczął wygłaszać kazania przed opactwem Saint-Denis. Głosił w nich, że na czele gromady niewinnych dzieci wyruszy do Jerozolimy i wyzwoli ją z rąk muzułmanów. Stefan okazał się być dobrym mówcą, a tłumy dzieci zaczęły ściągać na jego wezwanie. 
Ośmielony tym sukcesem, rozpoczął wędrówkę po Francji, apelując do dzieci o udział w wyprawie. Wyznaczył miejscowość Vendôme, jako miejsce zbiórki i termin wyruszenia. Zapowiadał, że morza będą rozstępowały się przed nimi, tak że suchą nogą dojdą do Palestyny. 
Dzięki rzekomym cudom i objawieniom pozyskał szybko wielu słuchaczy.

Przebieg krucjaty
Pod koniec czerwca 1212 roku, w wyznaczonym przez niego terminie, gromady dzieci zebrały się w Vendôme, skąd miała wyruszyć krucjata. Było ich około trzydziestu tysięcy (niektóre współczesne źródła mówią, że pół miliona). Niektórzy obozowali na okolicznych polach, gdyż miasto nie mogło ich pomieścić. Ich średnia wieku – 12 lat. Dzieci przybyły z różnych regionów Francji. Większość z nich stanowili chłopcy z rodzin chłopskich, trafiali się też z rodów rycerskich. 

Niektórzy uciekli z domu, inni wyruszali z błogosławieństwem rodziców. Oprócz chłopców stawiła się też grupa dziewczynek i pewna liczba młodych księży oraz dorosłych pielgrzymów. Stefan przyjął za godło krucjaty Oriflamme – bojowe godło królów francuskich.

Po udzieleniu błogosławieństwa przez garstkę przychylnych krucjacie księży, gromady dzieci wyruszyły na południe. Sam Stefan, jako przywódca, zażądał dla siebie wozu krytego baldachimem, bogato zdobionego. W nim odbywał podróż. 

U jego boków jechała garstka chłopców z rodów rycerskich, których stać było na konia. Reszta dzieci szła pieszo. Uczestnicy krucjaty traktowali Stefana jak świętego proroka, a pukle jego włosów i strzępy jego ubrania jak relikwie. Podczas marszu krzyżowcy żywili się tym, co dostarczała im miejscowa ludność. Jeśli jedzenia brakowało – głodowali. 
Wiele dzieci zmarło po drodze wskutek głodu oraz dużych o tej porze roku upałów. 
Kiedy doszli do Marsylii, zostali tam przyjęci serdecznie. Marsylczycy nakarmili ich i dali im noclegi – część dostała kwatery pod dachem, reszta nocowała na ulicach.

Następnego dnia morze jednak "nie chciało się" rozstąpić, jak obiecywał Stefan na początku krucjaty. W tej sytuacji część dzieci oskarżyła go o oszustwo, opuściła krucjatę i wróciła do domów. Reszta zdecydowała się czekać, aż morze się rozstąpi. 

Po kilku dniach dwóch marsylskich kupców Hugon Ferrus (Żelazny) i Wilhelm Porcus (Świnia) zaoferowali, że przewiozą dzieci za darmo do Palestyny. Stefan przyjął tę propozycję. Dzieci wsiadły na siedem wynajętych przez kupców okrętów i wyruszyły w morze.

Epilog krucjaty
W 1230 roku przybył ze Wschodu do Francji duchowny, który twierdził, że był uczestnikiem dziecięcej krucjaty. Był jednym z księży, którzy towarzyszyli dzieciom i razem z nimi wsiedli na statki. 

Według jego relacji kilka dni po wypłynięciu dwa z siedmiu okrętów zatonęły podczas burzy w okolicach wyspy San Pietro, zaś pasażerowie pozostałych pięciu zostali sprzedani Saracenom jako niewolnicy, zgodnie z umową, jaką zawarli wcześniej dwaj marsylscy kupcy z odbiorcami egipskimi. 
Część dzieci trafiła do Egiptu, reszta została sprzedana na rynku niewolników w Bagdadzie. Ten, który powrócił, zawdzięczał swoje ocalenie umiejętności pisania i znajomości łaciny. Dzięki temu dostał pracę w kancelarii al-Kamila zarządcy Egiptu, syna al-Adila, a z czasem został wyzwolony.

Quoting or copying the following text and photos remember the author // Cytując lub kopiując powyższy tekst i zdjęcia pamiętaj o jego autorze 

*** FB FAN PAGE *** INSTAGRAM *** TWITTER ***

Comments

 1. Wonderful post...and additions!

  ReplyDelete
 2. So good and a really interesting set of miniatures.

  ReplyDelete
 3. Figurki wyglądają świetnie. Malowanie jak zwykle najwyższych lotów. Czekam na więcej.

  ReplyDelete
 4. Ciekawe czasy, nie ma co... figurki piękne, brawo!

  ReplyDelete
 5. Replies
  1. Спасибо за добрые слова, мой друг!

   Delete
 6. Excellent figures, masterfully painted as always, Michal. Love the story lines too!

  ReplyDelete
 7. Ciekawe modele i wykonanie jak zwykle pierwsza klasa.
  pozdr
  Tomasz

  ReplyDelete
 8. Another amazing set of models Michal 😃 Very interesting history as well, I was not familiar at all.

  ReplyDelete
 9. Superb work Michal! Wouldn’t want to stand in the way of these fierce ladys.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Haha! Me too ;) Thank You for a visit and comment :)

   Delete
 10. Beautifully detailed brushwork - as always.

  ReplyDelete
 11. Goodness that's a sad story.

  Lovely figs and better paintjobs. Well done mate!

  ReplyDelete
 12. Original, unusual kind of minis, I love what you did here!

  ReplyDelete
 13. Chłopczyk najbardziej mi się podoba :)

  ReplyDelete
 14. What a great set and your background story only makes them shine even more. Brilliant work Michal.

  ReplyDelete
 15. All are well painted but I like the figurine in the middle best.

  ReplyDelete

Post a Comment