RONIN: Battle Raport: Seven Samurai


Yōkoso!

Wioska Aomori od dawna jest napadana przez bezwzględnych bandytów. Oprócz niewielkich zbiorów zabierają wszystko inne, co dla chłopów jest na wagę złota. Tego letniego popołudnia Mitsu, przybył do najbliższego miasta w beznadziejnej misji. Chce szukać pomocy odważnych mieczy, które raz na zawsze uwolnią jego wioskę od niegodziwców. Ale czy znajdzie mężnych samurajów, mając w kieszeni garść ryżu?...
Aomori village has long been attack by ruthless bandits. In addition to the small harvest they take everything else for the peasants is at a premium. Mitsu this summer afternoon, came to the nearest town in a hopeless mission. He wants to seek the help of the brave swords that once and for all will free his village from the miscreants. But the brave samurai finds that you have in your pocket a handful of rice? ...
Nasza rozgrywka zaczyna się w momencie podróży Siedmiu Samurajów do wioski Aomori. Mijają właśnie jedno z wielu miejsc kultu Buddy, kiedy ich oczom ukazują się typy spod mrocznej gwiazdy...
Our game begins at the moment of Seven Samurai trip to the village of Aomori. It is now one of the many places of worship Buddha, when their eyes reveal types from the dark stars ...


Koryu Buntai:
* Senpai, commander 26 pts
* 2 Kohai 43 pts ( + Nodachi)
* 2 Initiate 28 pts
* 2 Novice 14 pts


Bandit Buntai:
* Commander (h.armour, katana) 24 pts
* 2 Gashira (teppo, naginata, l.armour) 46 pts
* 3 Bandits (l. armour, yari, yumo, teppo) 48 pts


 • Gra toczy się 6 tur. Pogoda znacznie się pogorszyła i rozpadał się deszcz ( line of sight zredukowany do 24 " , a broń teppo może strzelić tylko raz na turę).
 • Victory Points liczone na koniec gry są równe "rankowi" zabitego przeciwnika- np. jeden zabity nowicjusz rankiem 1 =1 VP dla bandytów. Proste? Proste:) Nasi dobrzy Samurajowie, walczący swoją wyćwiczoną bronią, jeśli przeżyją, dostają dodatkowe 1VP - taka ich zasada specjalna, niwelująca nieco brak broni strzelającej.
 • Głównym zadaniem Bandytów jest obronić swoje zgrabione zapasy i odeprzeć atak Samurajów i proporcjonalnie dla Samurajów, odebrać bandytom zgrabione pożywienie i skarcić ich srogo :)
 • The game takes place 6 turns. The weather has deteriorated considerably and the rain was falling apart (line of sight reduced to 24 "and teppo weapon can shoot only once per turn).
 • Victory Points count at the end of the game are equal "rank" Kill - eg. One dead novice rank of 1 = 1 VP for bandits. Simple? Simple :) Our good samurai, fighting his practiced weapons, if they survive, they get additional 1VP - that the special rule, cassing a little lack of weapons firing.
 • The main task of the bandit is to defend their stolen supplies and repel the attack Samurai and Samurai proportionally, pick up the bandits stolen food and scold them severely :)


Rozgrywkę zaczynają, dzięki lepszemu rzutowi Bandyci. Pierwsza faza ruch ( 6", bieg 9" , ruch albo strzał z broni palnej)
Bandyci bez pośpiechu przygotowali swoje pozycje. Ich widoczność, dzięki ulewnemu deszczowi wynosi 24".
Próba strzału z yumi (łuk) atakujący 2d6 -1za dużą odległość,-1 za ruch ( z łuku można ruszać się i strzelać. Można biec i wtedy -2 jest ). Wynik 9-2 =7, broniący do "bazowej" 6 dodaje modyfikatory. Tu mamy tylko lekko zasłonę +1 ( broniący może mieć np. średnią zbroję +2 albo ciężką zasłonę +2). Wystarczy to, aby też uzyskać 7. 7 vs 7 brak trafienia.
Grupa Bandytów, nieco jeszcze onieśmielona nagłym atakiem, zakończyła turę bez żadnych efektów. Teppo naładowane...
The game start, thanks to a better roll of Bandits. The first phase of movement (6 ", running 9", move or shot with missile weapons)
Bandits unhurriedly prepared their positions. Their visibility, thanks to the driving rain is 24 ".
An effort of yumi (bow) 2D6 attacker -1 for a long distance, -1 for movement (the bow can move and shoot. You can run and then -2 is). Result 9-2 = 7, defending the "base" 6 adds modifiers. Here we have only light cover +1 (defending may be, for example. Medium armor or a heavy curtain +2 ). It is enough to also get 7. 7 vs 7 no hit.

Group Bandit, a little more intimidated sudden attack, round ended without any results. Teppo charged ...


Samuraje postanowili na szybki atak połączony z techniką wyszkolenia. Zabójcze katany niczym morski wiatr poruszały się szybkim biegiem w stronę wroga. Brak niehonorowej broni strzeleckiej zakończył turę Samurajów.
Samurai decided to fast attack combined with the technique training. Deadly katana like a sea breeze moving fast run towards the enemy. No dishonorable arms round ended Samurai.
Ponownie inicjatywa została po stronie Bandytów, którzy dzięki trzem bronią zasięgowym uzyskali dwa trafienia. Jeden z Nowicjuszy, trafienie za 2 ( lekka rana -1 do inicjatywy i walki. Kolejna lekka rana,będzie już raną ciężką -2 modyfikatory, a kolejna to śmierć), oraz jeden Wtajemniczony - ogłuszony (-1 inicjatywa).
Kolejna tura Samurajów tylko zbliżyła ich do wroga. Są już na wciągnięcie ręki!
Na koniec tury ogłuszony model ( modele) rzuca d6 , na 3-5 zdejmujemy "marker" ogłuszenia i samuraj jest w pełni sprawny.
Again initiative was on the side of the bandit, who thanks to three shooting weapons received two hits. One of the novices, hit by 2 (a light wound -1 to initiative and fight. Another light wound, the wound will be no heavy -2 modifiers, and another is death), and one Initiate - stunned (-1 initiative).
The next round of the Samurai just approached them to the enemy. They are already on pulling hand!
At the end of the turn stunned model (models) throws d6, 3-5 take off "marker" stunning and the samurai is fully operational.
Tym razem inicjatywa przechodzi na stronę Samurajów, którzy dzierżąc zabójcze ostrza atakują wroga!
Modele mają swoje Combat Pool, z których wybieramy ile rzutów idzie na atak a ile na obronę.
Atakujemy według inicjatywy ( katana nie daje nic, dwuręczny miecz-1, yarri (włócznia) +2, Naginata (halabarda+1).
Walka- atakujące 2d6 + fight (w charakterystykach od 1do 5) + modyfikatory (np. +1 za atak z dwuręcznej broni) vs D6 broniącego + fight + modyfikatory (np. +3 za ciężką zbroję). Attack Roll vs Defence Roll = Różnica / Rany. Np. 12 AR-9 DR =3wounds
1 wound- ogłuszenie
2-3 lekka rana
4-5 ciężka rana
6- krytyczna= śmierć

Każda jedna, w zależności od ciężkości odejmuje nam statsy ( tak jak przy ostrzale). Proste? Proste:)

This time, the initiative passes to the side of the samurai, who wielding a deadly blade attack the enemy!
Models have their Combat Pool from which to select how many shots go on the attack and how to defend.
We attack by the initiative (Katana does nothing, two-handed sword-1, yarri (spear) +2, Naginata (halberd + 1).
The fight - attacking 2D6 + fight (in characteristics from 1 to 5) + modifiers (eg. +1 For the attack with a two-handed weapon) vs. defending D6 + fight + modifiers (eg. +3 For heavy armor). Roll Attack vs Defense Roll = Difference / wounds. Eg. 12 AR-9 DR = 3wounds

1 wound- stun
2-3 light wound
4-5 heavy wound
6 Critical = death

Any one, depending on the severity stats work we subtracted (as when shooting). Simple? Simple:)


Kiedy nasz dowódca ginie, lub znacząca część bandy jest ciężko ranna musimy testować morale ( ale o tym innym razem, gdyż obie strony walczyły na śmierć i życie i morale zdawały bezbłędnie!).
When our commander is killed, or a significant part of band is badly hurt morale must be tested (but more about that another time, as both sides fought to the death and morale seemed flawlessly!).

 • Ostatecznie Bandyci zabili 3 Samurajów, czyli 7 Victory Points ( +1 VP odcięcie głowy Samurajowi z rankiem 3 ). Razem 7 (1x1 rank,1x 2 rank 1x3 rank 1x dekapitacja)
 • Samurajowie zabili 3 Bandytów, ale ich wyszkolenie daje im za każdego zabitego po jednym VP, czyli razem 7 ( 2x 1 rank, 1x 2 rank 3x specjal VP)
 • Finally Bandits killed 4 Samurai, so 7 Victory Points (1 VP for decapitation of Samurai with rank 3). Total 8 (2x1 rank,1x 2 rank 1x3 rank 1x decapiteted)
 • The samurai killed three bandits, but their training gives them for each dead one VP, for a total of 7 ( 2x 1 rank, 1x 2 rank 3x special VP)


Zapraszam do moich wpisów na temat gry i figurek RONIN
I invite you to my posts about the game and minis of RONIN

Comments

 1. Dramatyczna walka. Miło popatrzeć na twoich kitajców w akcji :)

  ReplyDelete
 2. Excellent looking game. Figures and terrain are perfect. I particularly like the red leafed trees.

  ReplyDelete
 3. Aż nabrałem ochoty na jakiś film Kurosawy :D

  ReplyDelete
  Replies
  1. No to siup!!! Może i sobie jakiś Samurajów kolekcjonersko kupisz?? :)

   Delete
  2. Niedługo będzie batrep inspirowany filmem 7 samurajów :-) Ale zamiast samurajów będą czarodzieje Imperium :-D

   Delete
 4. Wspaniała, wciągająca gra. Gratulacje, Michał!
  О как 8)

  ReplyDelete
 5. Fantastic stuff Michal great looking miniatures and table looking forward to seeing more

  ReplyDelete
 6. What a great looking game with splendid minis and photos Michal, very atmospheric...

  ReplyDelete
 7. Fantastycznie to wygląda wszystko. Makiety świetne, wszystko pomalowana - raport kompletny bym powiedział,

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki:) Następny będę chał już robić bardziej fluffowy a mniej techniczny z wtrąceniami odnośnie zasad:)

   Delete
 8. Marvellous, I can almost hear the swords clashing!!! Your minis are amazing, I love the faces and shadings on the clothes. Very adequate, the still of "Sword of Doom" - one of my favourite samurai movies! Cheers and congratulations!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Thank You a lot friend! I must See this movie! ! I są few day ago Samurai from hello (?) FROM 80th. Very Very nice movie with fantasy elements.

   Delete
 9. Wybacz mi, że nie czytałem raportu, skupiłem się na makiecie - świetna!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dzięki. Choć jeszcze sporo mam do poprawienia zrobienia oraz kupienia co by nie wstydzić się terenu.

   Delete
 10. Ciekawy raport, wpierw skupiłem się na zdjęciach by potem przeczytać jak przebiegała walka. W praktyce Ronin wygląda bardzo ciekawie.

  ReplyDelete

Post a Comment