Brytyjscy komandosi pod Caen w 1944r.

Figurki z zestawu Master Box " British Commandos. Caen 1944" Skala 1:35

Komentarze

Popular Posts (30 days)